HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang36/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

ĐIỀU 24


Việc tham dự các Hội nghị thông tin vô tuyến

  


270-275
(bỏ.: PP-02)276, PP-02

1
Được tham dự các Hội nghị thông tin vô tuyến gồm có277
a)

các đoàn đại biểu;278,PP-02
b)

những quan sát viên của các tổ chức và cơ quan nói tại các Điểm từ 269A đến 269D của Công ước này tham gia với tư cách tư vấn279,PP-02
c)

các quan sát viên của các tổ chức quốc tế theo những qui định hiện hành của Chương I của Qui định chung về Hội nghị , khoá họp và cuộc họp của Liên minh tham gia với tư cách tư vấn;280 PP-98
d)

các quan sát viên từ các Thành viên Lĩnh vực thông tin vô tuyến;281
(bỏ)282 PP-98, 02
e)

những quan sát viên của các Quốc gia Thành viên tham dự Hội nghị khu vực về thông tin vô tuyến của một khu vực khác với khu vực của những Quốc gia Thành viên nói trên, nhưng không có quyền bầu cử282A PP-02
f)

các quan chức được bầu dự với tư cách là những quan sát viên khi Hội nghị thảo luận các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của họ và các Thành viên của Uỷ ban Thể lệ thông tin vô tuyến
ĐIỀU 25, PP-02


Tham dự các khóa họp thông tin vô tuyến,

khóa họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới,

Hội nghị phát triển viễn thông
283-294(bỏ: PP-02)

295

1
Được tham dự khoá họp và Hội nghị gồm có:

296
a)

các đoàn đại biểu;

296 bis
b)

đại diện các Thành viên Lĩnh vực liên quan;
297, PP-02
c)

Quan sát viên tham gia với tư cách tư vấn, từ:

298(bỏ: PP-02)

298A, PP-02i/ Các tổ chức và cơ quan nêu ở các Điểm từ 269A đến 269D của Công ước này;

298B, PP-02ii/ tổ chức viễn thông khu vực hoặc tổ chức liên chính phủ quan tâm đến các vấn đề của khoá họp hoặc Hội nghị ;

298C, PP-02(bỏ)

298D, PP-02(bỏ)

298E, PP-02(bỏ)

298F, PP-02
c)

(bỏ)

298G, PP-02

2
các quan chức được bầu, Văn phòng Liên minh, các Cục của Liên minh thích hợp sẽ tham dự khoá họp hoặc Hội nghị với tư cách là những quan sát viên. Hai Thành viên của Uỷ ban Thể lệ thông tin vô tuyến được Uỷ ban chỉ định sẽ tham dự khoá họp thông tin vô tuyến với tư cách là những quan sát viên..

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương