HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang34/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41


ĐIỀU 20


Điều hành công việc của các Nhóm nghiên cứu

  
242 PP-98


1
Khoá họp thông tin vô tuyến, khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông và Hội nghị thế giới về phát triển viễn thông phải bổ nhiệm một chủ tịch và một hay nhiều phó chủ tịch cho mỗi Nhóm nghiên cứu. Khi bổ nhiệm những chủ tịch và phó chủ tịch, cần đặc biệt căn cứ theo tiêu chuẩn năng lực và yêu cầu phân bổ công bằng theo vùng địa lý cũng như căn cứ vào nhu cầu khuyến khích sự tham gia hiệu quả hơn của các nước đang phát triển

243 PP-98

2
Nếu khối lượng công việc của các Nhóm nghiên cứu đòi hỏi, các khóa họp hoặc Hội nghị bổ nhiệm những phó chủ tịch bổ sung nếu xét thấy cần thiết

244


3
Nếu trong thời gian giữa hai khóa họp hoặc hai Hội nghị của Lĩnh vực liên quan, chủ tịch một Nhóm nghiên cứu không có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình và nếu chỉ có một phó chủ tịch thì phó chủ tịch giữ vị trí của chủ tịch. Trường hợp một Nhóm nghiên cứu có nhiều phó chủ tịch thì trong phiên họp tiếp sau, Nhóm bầu ra trong số họ một chủ tịch và, nếu cần thiết, một phó chủ tịch mới. Nhóm nghiên cứu cũng bầu một phó chủ tịch mới nếu một trong các phó chủ tịch không thực hiện được công việc được giao trong thời kỳ đó

245

4
Những công việc giao cho các Nhóm nghiên cứu, trong phạm vi có thể, được giải quyết qua thư, nhờ những phương tiện thông tin hiện đại

246


5
Sau khi tham khảo ý kiến Tổng thư ký và sau khi điều phối công việc như đã nói trong Hiến chương và Công ước, Cục trưởng các Cục, căn cứ theo những quyết định của Hội nghị hoặc khóa họp có thẩm quyền, thiết lập một kế hoạch tổng thể về những cuộc họp của các Nhóm nghiên cứu

246A PP-98


5bis

1)

Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực sẽ thông qua những vấn đề phải nghiên cứu theo các thủ tục do các khoá họp hay Hội nghị liên quan qui định, nếu phù hợp, kể cả việc xác định liệu một kết quả khuyến nghị có phải lấy ý kiến tham vấn chính thức của các Quốc gia Thành viên hay không

246B PP-98

2)

Những khuyến nghị là kết quả của việc nghiên cứu các vấn đề nói trên sẽ được nhóm nghiên cứu thông qua theo các thủ tục do các khoá họp hay Hội nghị liên quan qui định, nếu phù hợp. Những khuyến nghị không đòi hỏi phải lấy ý kiến đóng góp chính thức của các Quốc gia Thành viên để thông qua sẽ được coi là được phê duyệt

246C PP-98
3)

Một khuyến nghị đòi hỏi phải lấy ý kiến đóng góp chính thức của các Quốc gia Thành viên sẽ được giải quyết theo Điểm 247 dưới đây hoặc chuyển tới các khoá họp hay Hội nghị liên quan, nếu phù hợp

246D PP-98
4)

Các Điểm 246A và 246B nói trên sẽ không áp dụng đối với các vấn đề và khuyến nghị liên quan đến chính sách hay thể lệ quản lý như

246E PP-98

a)

Các vấn đề và khuyến nghị do Lĩnh vực Thông tin vô tuyến thông qua liên quan đến công việc của các Hội nghị thông tin vô tuyến, và các loại hình khác về các vấn đề và khuyến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của khoá họp thông tin vô tuyến

246F PP-98
b)

Các vấn đề và khuyến nghị do Lĩnh vực Tiêu chuẩn hoá viễn thông thông qua liên quan đến cước phí và cước thương lượng và một số kế hoạch đánh số và địa chỉ

246G PP-98
c)

Các vấn đề và khuyến nghị do Lĩnh vực Phát triển viễn thông thông qua liên quan đến thể lệ quản lý, chính sách hay tài chính

246H PP-98
d)

Các vấn đề và khuyến nghị khi còn có những hoài nghi về phạm vi của chúng

247 PP-98


6
Các Nhóm nghiên cứu có thể đề xuất biện pháp để lấy ý kiến thông qua của các Quốc gia Thành viên đối với những khuyến nghị hoàn thành trong khoảng thời gian giữa hai khoá họp hay hội nghị . Những thủ tục áp dụng để lấy ý kiến phê duyệt như vậy sẽ do các khóa họp hay hội nghị có thẩm quyền thông qua, nếu phù hợp

247A PP-98

6bis
Các khuyến nghị thông qua do áp dụng các Điểm 246B hay 247 nói trên sẽ có nguyên giá trị như các khuyến nghị được thông qua tại chính các khoá họp hay hội nghị

248


7
Trong trường hợp cần thiết, các liên nhóm công tác có thể được thành lập để nghiên cứu những vấn đề đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia từ các Nhóm nghiên cứu khác nhau
248A PP-98


7bis
Theo thủ tục do Lĩnh vực liên quan xây dựng, Cục trưởng một Cục quản lý có thể, sau khi tham kiến với Chủ tịch Nhóm nghiên cứu liên quan, mời một tổ chức không tham gia trong Lĩnh vực cử đại diện tham gia việc nghiên cứu một vấn đề cụ thể của của Nhóm nghiên cứu liên quan hay của các tổ nghiên cứu của Nhóm

248B PP-98


7ter
Một Thành viên Liên kết, theo qui định tại Điểm 241A của Công ước này, sẽ được phép tham gia công việc của một Nhóm nghiên cứu đã chọn nhưng không tham gia ra quyết định hay các hoạt động đại diện liên lạc của Nhóm nghiên cứu đó

249


8
Cục trưởng Cục quản lý liên quan gửi báo cáo cuối cùng của các Nhóm nghiên cứu, kể cả danh sách những khuyến nghị đã được thông qua phù hợp với Điểm 247 trên đây đến các cơ quan chính phủ Thành viên , tổ chức và cơ quan tham gia công việc của Lĩnh vực. Những bản báo cáo đó được gửi trong thời hạn càng sớm càng tốt và, trong mọi trường hợp, kịp để đến tay người nhận ít nhất một tháng trước ngày có cuộc họp có thẩm quyền tiếp theo

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương