HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang32/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41


ĐIỀU 17A


Nhóm Tư vấn Phát triển viễn thông

  
215C PP-98


1
Nhóm tư vấn Phát triển viễn thông sẽ mở cho đại diện của các Quốc gia Thành viên và đại diện của các Thành viên Lĩnh vực và chủ tịch các nhóm nghiên cứu cũng như các nhóm khác và sẽ hành động thông qua Cục trưởng

215D PP-98

2
Nhóm tư vấn Phát triển viễn thông sẽ

215E PP-98
1)

xem xét các ưu tiên, các chương trình, các hoạt động khai thác và các vấn đề tài chính và chiến lược trong Lĩnh vực Phát triển viễn thông215EA
1 bis)

xem xét việc thực hiện kế hoạch khai thác của giai đoạn trước để xác định các lĩnh vực mà Cục chưa hoàn thiện hoặc chưa thể hoàn thiện các mục tiêu nêu trong kế hoạch đó và tư vấn cho Cục trưởng về các biện pháp sửa chữa cần thiết

215F PP-98
2)

xem xét tiến độ thực hiện chương trình làm việc được xây dựng theo Điểm 209 của Công ước này

215G PP-98
3)

đưa ra hướng dẫn đối với công việc của các nhóm nghiên cứu

215H PP-98

4)

khuyến khích các biện pháp, ngoài những biện pháp khác, nhằm thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp với các cơ quan thích hợp khác, với Lĩnh vực thông tin vô tuyến, Lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông và Văn phòng Liên minh cũng như các tổ chức phát triển và tài chính khác

215I PP-98
5)

thông qua quy trình công tác phù hợp với qui trình đã thông qua tại Hội nghị phát triển viễn thông thế giới

215J PP-98
6)

chuẩn bị báo cáo cho Cục trưởng Cục phát triển viễn thông chỉ đạo các hoạt động liên quan đến các điểm trên

215JA
6 bis)

chuẩn bị một báo cáo cho Hội nghị phát triển viễn thông thế giới về các vấn đề đã được giao, phù hợp với Điểm 213A của Công ước này và chuyển báo cáo cho Cục trưởng để trình Hội nghị

215K PP-98

3
Các đại diện của các tổ chức hợp tác và viện trợ phát triển song phương cũng như các tổ chức phát triển đa phương có thể được Cục trưởng Cục Phát triển viễn thông mời tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn


ĐIỀU 18


PP-98 Cục Phát triển viễn thông

  
216


1
Cục trưởng Cục phát triển viễn thông tổ chức và điều phối công việc của Lĩnh vực phát triển viễn thông

217

2
Đặc biệt, Cục trưởng:

218

a)

có quyền tham gia nhưng với tư cách tư vấn trong các cuộc thảo luận của Hội nghị phát triển viễn thông và của các nhóm nghiên cứu về phát triển viễn thông cũng như các nhóm khác. Cục trưởng sẽ tiến hành mọi chuẩn bị cần thiết cho Hội nghị và các cuộc họp của Lĩnh vực phát triển viễn thông có sự tham khảo Văn phòng Liên minh theo những qui định ở Điểm 94 của Công ước này và nếu cần thì tham khảo những Lĩnh vực khác của Liên minh đồng thời xem xét một cách thích đáng những chỉ thị của Hội đồng về việc chuẩn bị đó;

219

b)

xử lý thông tin của các cơ quan chính phủ Quốc gia Thành viên trong việc áp dụng những nghị quyết và quyết định liên quan của Hội nghị toàn quyền và các Hội nghị thế giới về phát triển viễn thông và chuẩn bị, ở những nơi thích hợp, những thông tin đó dưới một dạng thích hợp để phát hành

220

c)

trao đổi với các thành viên về những số liệu có thể đọc qua máy tính hay dưới những dạng khác, lập và khi cần thiết, cập nhật những tài liệu và các cơ sở dữ liệu của Lĩnh vực phát triển viễn thông và thu xếp cùng Tổng thư ký khi cần thiết, việc phát hành những tài liệu và cơ sở dữ liệu đó bằng các ngôn ngữ của Liên minh phù hợp với Điểm 172 của Hiến chương

221

d)

cùng cộng tác với Văn phòng Liên minh và những Lĩnh vực khác của Liên minh để thu thập và chuẩn bị phát hành những thông tin về kỹ thuật và hành chính đặc biệt có lợi cho những nước đang phát triển để giúp đỡ họ cải tiến mạng viễn thông. Hướng những nước đó quan tâm đến những khả năng có thể nhận được trợ giúp của các chương trình quốc tế đặt dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc;

222 PP-98

e)

trình Hội nghị thế giới về phát triển viễn thông một báo cáo về hoạt động của Lĩnh vực kể từ Hội nghị lần trước; Cục trưởng sẽ trình Hội đồng cũng như các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực một báo cáo hoạt động trong thời kỳ hai năm của Lĩnh vực kể từ Hội nghị lần trước

223 PP-98

f)

lập dự trù ngân sách dựa trên chi phí theo nhu cầu của Lĩnh vực phát triển viễn thông và chuyển sang Tổng thư ký để trình Ủy ban điều phối xem xét và đưa vào ngân sách của Liên minh

223A PP-98

g)

hàng năm chuẩn bị một kế hoạch gối đầu 4 năm về kế hoạch khai thác, gồm năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, kể cả những ảnh hưởng tài chính đến các hoạt động do Cục thực hiện vì mục tiêu chung của toàn Lĩnh vực; kế hoạch khai thác 4 năm đó sẽ được xem xét lại bởi Nhóm tư vấn phát triển viễn thông phù hợp với Điều 17A của Công ước này và sẽ được xem xét và thông qua hàng năm bởi Hội đồng

223B PP-98
h)

(bỏ)

224 PP-98


3
Cục trưởng phải cộng tác với những viên chức được bầu khác để đảm bảo rằng vai trò xúc tác của Liên minh trong việc khuyến khích sự phát triển viễn thông sẽ được tăng cường và phải tiến hành các thoả thuận cần thiết với Cục trưởng Cục liên quan để đề xuất những biện pháp phù hợp, kể cả việc triệu tập những cuộc họp thông tin liên quan đến các hoạt động của Lĩnh vực đó

225 PP-98


4
Theo yêu cầu của các Quốc gia Thành viên liên quan, Cục trưởng, với sự giúp đỡ của các Cục trưởng khác và nếu có thể, của Tổng thư ký, sẽ tiến hành nghiên cứu và cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến viễn thông quốc gia của họ. Trong trường hợp có nhiều giải pháp tương đương về kỹ thuật thì những yếu tố kinh tế có thể được xem xét

226


5
Cục trưởng lựa chọn nhân viên kỹ thuật và hành chính của Cục phát triển viễn thông trong khuôn khổ ngân sách được Hội đồng chuẩn y. Việc bổ nhiệm nhân viên kỹ thuật và hành chính do Tổng thư ký quyết định sau khi có sự thỏa thuận với Cục trưởng. Quyết định chính thức về bổ nhiện hay miễn nhiệm thuộc về Tổng thư ký

227 PP-98(bỏ)
PHẦN VIII

Những qui định chung cho ba Lĩnh vực

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương