HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang31/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41


ĐIỀU 16


Các Hội nghị phát triển viễn thông

  
207A

1
Hội nghị phát triển viễn thông được uỷ quyền thông qua phương pháp và thủ tục làm việc phục vụ cho việc quản lý các hoạt động của Lĩnh vực này phù hợp với Điểm 145A của Hiến chương

208

1bis
Phù hợp với những qui định ghi tại Điểm 118 của Hiến chương, vai trò của các Hội nghị phát triển viễn thông là

209

a)

các Hội nghị thế giới về phát triển viễn thông lập những chương trình làm việc và chỉ thị để xác định những vấn đề và sự ưu tiên liên quan đến việc phát triển viễn thông và đề xuất phương hướng về chương trình làm việc cho Lĩnh vực phát triển viễn thông. Hội nghị sẽ quyết định, trên cơ sở các chương trình làm việc nói trên, cần thiết giữ, kết thúc hoặc thành lập các Nhóm nghiên cứu và phân bổ các chủ đề nghiên cứu cho từng Nhóm

209A

abis

quyết định về nhu cầu giữ, kết thúc hoặc thành lập các nhóm khác và chỉ định các chủ tịch và phó chủ tịch;

209B

ater

xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các nhóm như nêu tại Điểm 209A trên đây, các nhóm đó sẽ không thông qua các vấn đề nghiên cứu và các khuyến nghị

210

b)

các Hội nghị khu vực về phát triển viễn thông có thể cung cấp ý kiến tư vấn cho Cục phát triển viễn thông về nhu cầu và đặc điểm riêng về viễn thông của khu vực liên quan; các Hội nghị khu vực có thể trình những khuyến nghị lên các Hội nghị thế giới về phát triển viễn thông

211

c)

các Hội nghị về phát triển viễn thông phải định ra những mục tiêu và chiến lược phát triển cân đối của viễn thông thế giới và khu vực, chú ý đặc biệt đến việc mở rộng và hiện đại hóa những mạng và dịch vụ viễn thông của các nước đang phát triển cũng như việc huy động những nguồn vốn cần thiết để đạt mục đích đó. Các Hội nghị đó là một diễn đàn để xem xét những vấn đề về chính sách, về tổ chức, khai thác, về qui chế, kỹ thuật, tài chính và về những mặt có liên quan khác kể cả việc tìm kiếm những nguồn tài chính mới và cách sử dụng;

212

d)

Các Hội nghị thế giới và khu vực về phát triển viễn thông xem xét những báo cáo và đánh giá những hoạt động của Lĩnh vực phát triển viễn thông theo thẩm quyền của Hội nghị; các Hội nghị đó cũng có thể xem xét những vấn đề phát triển viễn thông liên quan đến hoạt động của những Lĩnh vực khác trong Liên minh

213 PP-98


2
Dự thảo chương trình nghị sự của các Hội nghị phát triển viễn thông do Cục trưởng Cục phát triển viễn thông chuẩn bị và được Tổng thư ký trình Hội đồng thông qua với sự tán thành của đa số Quốc gia Thành viên nếu là Hội nghị thế giới, hoặc đa số Quốc gia Thành viên thuộc khu vực liên quan nếu là Hội nghị khu vực nhưng phải phù hợp với những qui định của Điểm 47 của Công ước

213A PP-98

3
Một Hội nghị phát triển viễn thông có thể chỉ định các vấn đề cụ thể cho nhóm tư vấn phát triển viễn thông trong khuôn khổ thẩm quyền của mình, chỉ ra các hoạt động cần khuyến nghị về các hoạt động đó


ĐIỀU 17


Các Nhóm nghiên cứu phát triển viễn thông

  
214


1
Các Nhóm nghiên cứu phát triển viễn thông nghiên cứu những vấn đề phát triển viễn thông kể cả những vấn đề nêu ở Điểm 211 của Công ước mà các nước đang phát triển quan tâm. Các Nhóm nghiên cứu có số lượng hạn chế và được thành lập trong một thời kỳ nhất định phù hợp với nguồn tài chính có sẵn. Các Nhóm này có những nhiệm vụ riêng, giải quyết những vấn đề có một lợi ích ưu tiên đối với các nước đang phát triển và hướng theo nhiệm vụ được giao

215


2
Căn cứ theo những qui định ghi ở Điểm 119 của Hiến chương, Lĩnh vực thông tin vô tuyến, Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông và Lĩnh vực phát triển viễn thông thường xuyên xem lại những vấn đề được nghiên cứu để có sự thống nhất trong việc bố trí công việc, điều hòa nỗ lực và nâng cao việc phối hợp giữa các Lĩnh vực. Các Lĩnh vực đó thông qua những thủ tục để tiến hành xem xét và để đạt được sự thống nhất nói trên một cách kịp thời và có hiệu quả.

215A PP-98


3
Mỗi Nhóm nghiên cứu phát triển viễn thông sẽ chuẩn bị cho Hội nghị phát triển viễn thông thế giới một báo cáo thông báo tiến độ công việc và mọi dự thảo khuyến nghị mới hay khuyến nghị sửa đổi để Hội nghị xem xét

215B PP-98

4
Các Nhóm nghiên cứu phát triển viễn thông sẽ nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị dự thảo khuyến nghị để thông qua, phù hợp với các quy định tại các Điểm 246A đến 247 của Công ước này

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương