HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang30/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41


ĐIỀU 14A - PP-98


Nhóm Tư vấn tiêu chuẩn hóa viễn thông


  
197A PP-98


1
Nhóm tư vấn tiêu chuẩn hóa viễn thông sẽ mở cho đại diện của các Quốc gia Thành viên và đại diện của các Thành viên Lĩnh vực và chủ tịch các nhóm nghiên cứu cũng như các nhóm khác.

197B PP-98

2
Nhóm tư vấn tiêu chuẩn hóa viễn thông sẽ:

197C PP-98
1)

xem xét các ưu tiên, các chương trình, các hoạt động khai thác và các vấn đề tài chính và chiến lược trong Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông;

197 CA
ibis)

xem xét việc thực hiện kế hoạch khai thác của giai đoạn trước để xác định các lĩnh vực mà Cục chưa hoàn thiện hoặc chưa thể hoàn thiện các mục tiêu nêu trong kế hoạch đó và tư vấn cho Cục trưởng về các biện pháp sửa chữa cần thiết;

197D PP-98
2)

xem xét tiến độ thực hiện chương trình làm việc được xây dựng theo Điểm 188 của Công ước này;

197E PP-98
3)

đưa ra hướng dẫn đối với công việc của các nhóm nghiên cứu;

197F PP-98

4)

khuyến khích các biện pháp, ngoài những biện pháp khác, nhằm thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp với các cơ quan thích hợp khác, với Lĩnh vực thông tin vô tuyến, Lĩnh vực phát triển viễn thông và Văn phòng Liên minh;

197G PP-98
5)

thông qua quy trình công tác phù hợp với qui trình đã thông qua tại Khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới;

197H PP-98
6)

chuẩn bị báo cáo cho Cục trưởng Cục tiêu chuẩn hóa viễn thông chỉ đạo các hoạt động liên quan đến các điểm trên.

197I PP-98
7)

chuẩn bị báo cáo cho Khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới về những vấn đề được chỉ định theo Điểm 191A của Công ước này và chuyển tới Cục trưởng để trình Khoá họp.


ĐIỀU 15


Cục tiêu chuẩn hóa viễn thông

  
198


1
Cục trưởng Cục tiêu chuẩn hóa viễn thông tổ chức và điều phối công việc của Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông.

199

2
Đặc biệt, Cục trưởng:

200 PP-98
a)

cập nhật hàng năm chương trình làm việc đã được khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thông qua có tham khảo ý kiến của chủ tịch các nhóm nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa viễn thông và các nhóm khác

201 PP-98

b)

có quyền tham gia nhưng với tư cách tư vấn trong các cuộc thảo luận của khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông và của các nhóm nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa viễn thông cũng như các nhóm khác. Cục trưởng sẽ tiến hành mọi chuẩn bị cần thiết cho khoá họp và các cuộc họp của Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông có sự tham khảo Văn phòng Liên minh theo những qui định ở Điểm 94 của Công ước này và nếu cần thì tham khảo những Lĩnh vực khác của Liên minh đồng thời xem xét một cách thích đáng đến những chỉ thị của Hội đồng về việc chuẩn bị đó

202 PP-98

c)

xử lý thông tin của các cơ quan chính phủ các nước trong việc áp dụng những qui định liên quan của Thể lệ viễn thông hoặc áp dụng những quyết định của Hội nghị thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới và chuẩn bị, khi phù hợp, những thông tin đó dưới dạng thích hợp cho việc xuất bản

203 PP-98

d)

trao đổi với các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực về những số liệu có thể đọc qua máy tính hay dưới những dạng khác, lập và, nếu cần thiết, cập nhật những tài liệu và cơ sở dữ liệu của Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông và thu xếp cùng Tổng thư ký khi cần thiết, việc phát hành những tài liệu và cơ sở dữ liệu đó bằng các ngôn ngữ của Liên minh phù hợp với Điểm 172 của Hiến chương

204 PP-98

e)

trình lên khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông một báo cáo về những hoạt động của Lĩnh vực kể từ khoá họp lần trước; Cục trưởng sẽ trình Hội đồng cũng như các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực một báo cáo về hoạt động của Lĩnh vực này trong thời kỳ hai năm kể từ khoá họp lần trước, trừ trường hợp một khoá họp thứ hai được triệu tập

205

f)

lập dự trù ngân sách dựa trên chi phí theo nhu cầu của Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông và trình Tổng thư ký để Ủy ban điều phối xem xét và đưa vào ngân sách của Liên minh
205A PP-98

g)

hàng năm chuẩn bị một kế hoạch gối đầu 4 năm về kế hoạch khai thác, gồm năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, kể cả những ảnh hưởng tài chính đến các hoạt động do Cục thực hiện vì mục tiêu chung của toàn Lĩnh vực; kế hoạch khai thác 4 năm đó sẽ được xem xét lại bởi Nhóm tư vấn tiêu chuẩn hoá viễn thông phù hợp với Điều 14A của Công ước này và sẽ được xem xét và thông qua hàng năm bởi Hội đồng

205B PP-98

h)

cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho nhóm tư vấn tiêu chuẩn hoá viễn thông và báo cáo hàng năm cho các Quốc gia Thành viên , Thành viên Lĩnh vực và Hội đồng về kết quả công tác của mình

205C PP-98
i)

cung cấp sự hỗ trợ cho các nước đang phát triển trong các hoạt động trù bị cho các khoá họp tiêu chuẩn hoá viễn thông thế giới, đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề có tính chất ưu tiên đối với các nước này

206


3
Cục trưởng lựa chọn nhân viên kỹ thuật và hành chính của Cục tiêu chuẩn hóa viễn thông trong khuôn khổ ngân sách được Hội đồng chuẩn y. Việc bổ nhiệm nhân viên kỹ thuật và hành chính do Tổng thư ký quyết định sau khi có sự thỏa thuận với Cục trưởng. Quyết định chính thức về bổ nhiện hay miễn nhiệm thuộc về Tổng thư ký

207


4
Cục trưởng cung cấp sự giúp đỡ về kỹ thuật cần thiết cho Lĩnh vực phát triển viễn thông trong phạm vi những qui định của Hiến chương và Công ước.PHẦN VII

Lĩnh vực phát triển viễn thông

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương