HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang3/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


ĐIỀU 4


Văn kiện của Liên minh

  
29

1
Những văn kiện của Liên minh là:

 - Hiến chương của Liên minh Viễn thông quốc tế,

 - Công ước của Liên minh Viễn thông quốc tế, và

 - Các Thể lệ hành chính.

30

2
Hiến chương này, với những điều khoản của nó được Công ước bổ sung, là Văn kiện cơ bản của Liên minh.

31 PP-98

3
Những điều khoản của Hiến chương này và của Công ước được các qui định dưới đây của Thể lệ Hành chính bổ sung thêm; các văn bản này qui định việc sử dụng viễn thông và có giá trị ràng buộc đối với tất cả các Quốc gia Thành viên:

 - Thể lệ Viễn thông Quốc tế,

 - Thể lệ Thông tin vô tuyến.

32

4
Trường hợp có sự thiếu nhất quán giữa một qui định của Hiến chương này và một qui định của Công ước hay của Thể lệ Hành chính, Hiến chương có giá trị hơn. Trường hợp có sự thiếu nhất quán giữa một qui định của Công ước và một qui định của Thể lệ Hành chính thì Công ước có giá trị hơn.


ĐIỀU 5


Định nghĩa

  
33Trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

34
a)

những thuật ngữ được sử dụng trong Hiến chương này và được định nghĩa trong Phụ lục của Hiến chương, là một bộ phận cấu thành của Hiến chương, có nghĩa như được định nghĩa trong Phần phụ lục đó;

35
b)

những thuật ngữ - ngoài những thuật được định nghĩa trong Phụ lục của Hiến chương này- được sử dụng trong Công ước và được định nghĩa trong Phụ lục của Công ước đó, là một bộ phận cấu thành của Công ước, có nghĩa như được định nghĩa trong Phụ lục đó;

36
c)

những thuật ngữ khác được định nghĩa trong các Thể lệ Hành chính có nghĩa như được định nghĩa trong các Thể lệ đó.ĐIỀU 6


Thực hiện các Văn bản của Liên minh

  
37 PP-98

1
Các Quốc gia Thành viên phải tuân theo những qui định của Hiến chương này, của Công ước và các Thể lệ Hành chính tại tất cả những cơ quan và trạm viễn thông do họ thiết lập hay khai thác có tham gia vào các dịch vụ quốc tế hay có khả năng gây nhiễu tổn hại đến các dịch vụ thông tin vô tuyến của các nước khác, trừ những dịch vụ không bị ràng buộc đối với các nghĩa vụ trên theo những qui định của Điều 48 của Hiến chương này.

38 PP-98

2
Các Quốc gia Thành viên phải tiến hành những biện pháp cần thiết để áp đặt việc tuân thủ những qui định của Hiến chương này, của Công ước và các Thể lệ Hành chính đối với những tổ chức khai thác được họ cho phép thiết lập và khai thác viễn thông có tham gia vào các dịch vụ quốc tế hay có khả năng gây nhiễu tổn hại đến các dịch vụ thông tin vô tuyến của các nước khác.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương