HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang29/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


ĐIỀU 13


Khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông


 
184 PP-98


1
Theo Điểm 104 của Hiến chương, một khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông sẽ được triệu tập để xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến tiêu chuẩn hóa viễn thông.

184 bis
Khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông được uỷ quyền thông qua phương pháp và thủ tục làm việc phục vụ cho việc quản lý các hoạt động của Lĩnh vực này phù hợp với Điểm 145A của Hiến chương

185 PP-98


2
Những vấn đề mà một khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông nghiên cứu, qua đó các khuyến nghị được nêu lên, phải là những vấn đề đã được thông qua theo những thủ tục của khoá họp đó hoặc đã được đề cập tại Hội nghị toàn quyền, một Hội nghị khác hoặc Hội đồng..

186 PP-98

3
Theo những qui định ghi tại Điểm 104 của Hiến chương, khoá họp sẽ phải:

187 PP-98

a)

xem xét các báo cáo của các nhóm nghiên cứu như qui định ghi tại Điểm 194 của Công ước này và chuẩn y, sửa đổi hoặc bác bỏ những dự thảo khuyến nghị trong những báo cáo đó và xem xét các báo cáo của các nhóm tư vấn tiêu chuẩn hoá viễn thông như qui định tại các Điểm 197H và 197I của Công ước này;

188

b)

xét thấy sự cần thiết phải hạn chế chi phí đến mức tối thiểu nguồn vốn của Liên minh để thông qua chương trình làm việc từ việc xem xét những vấn đề tồn tại đến những vấn đề mới và xác định mức độ ưu tiên, sự khẩn cấp cũng như đánh giá hậu quả về tài chính và chọn lịch trình cần thiết để thực hiện đạt kết quả;

189

c)

dựa vào chương trình làm việc đã được thông qua như nói ở Điểm 188 trên đây để quyết định về sự cần thiết của việc duy trì hoặc giải thể các Nhóm nghiên cứu hiện thời hay thành lập những Nhóm nghiên cứu mới và giao nhiệm vụ cho các Nhóm đó;

190 PP-98
d)

tập hợp, trong chừng mực có thể, những vấn đề một cách thực tế mà các nước đang phát triển quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đó tham gia nghiên cứu những vấn đề nói trên;

191
e)

xem xét và thông qua bản báo cáo của Cục trưởng về những hoạt động của Lĩnh vực kể từ Hội nghị lần trước.

191A

f)

quyết định về nhu cầu giữ, kết thúc hoặc thành lập các nhóm khác và chỉ định các chủ tịch và phó chủ tịch.

191B

g)

xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các nhóm như nêu tại Điểm 191bis trên đây, các nhóm đó sẽ không thông qua các vấn đề nghiên cứu và các khuyến nghị.

191C


4
Một Khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hoá viễn thông có thể chỉ định những vấn đề cụ thể trong phạm vi thẩm quyền của mình cho nhóm tư vấn tiêu chuẩn hoá viễn thông để xác định những biện pháp cần thiết mà các vấn đề đó đòi hỏi

191D


5
Một Khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hoá viễn thông sẽ được chủ toạ bởi một chủ tịch chỉ định bởi chính phủ của nước đăng cai tổ chức khoá họp hoặc, trong trường hợp khoá họp được tổ chức tại trụ sở của Liên minh, chủ toạ bởi một chủ tịch do khoá họp bầu ra. Chủ tịch sẽ được hỗ trợ bởi các Phó Chủ tịch do khoá họp bầu ra


ĐIỀU 14


Các Nhóm nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa viễn thông

  

192 PP-98


1

1)

Các Nhóm nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa viễn thông nghiên cứu những vấn đề đã được thông qua theo những qui định do khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới ấn định và chuẩn bị dự thảo khuyến nghị để thông qua, phù hợp với các qui định của các Điểm từ 246A đến 247 của Công ước này.

193

2)

Phù hợp với những qui định ghi ở Điểm 195 dưới đây, các Nhóm nghiên cứu nghiên cứu vấn đề về kỹ thuật, khai thác, cước phí và dự thảo những khuyến nghị về các vấn đề đó nhằm mục đích chuẩn hóa viễn thông toàn cầu, trong đó có những khuyến nghị về kết nối những hệ thống vô tuyến điện trong những mạng viễn thông công cộng và chất lượng của những kết nối đó. Những vấn đề kỹ thuật hay khai thác chuyên về thông tin vô tuyến được trình bày ở các Điểm từ 151 đến 154 của Công ước này thuộc quyền của Lĩnh vực thông tin vô tuyến.

194 PP-98

3)

Mỗi Nhóm nghiên cứu sẽ chuẩn bị cho khoá họp về tiêu chuẩn hoá viễn thông một báo cáo chỉ rõ tiến độ công việc của nhóm, những khuyến nghị được thông qua theo thủ tục tư vấn nói ở Điểm 192 trên đây và những khuyến nghị mới hay sửa đổi mà khoá họp cần xem xét.

195


2
Căn cứ theo những qui định ghi tại Điểm 105 của Hiến chương, Lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông và Lĩnh vực thông tin vô tuyến thường xuyên xem lại những nhiệm vụ trình bày ở Điểm 193 và các Điểm từ 151 đến 154 của Công ước hiện hành đối với những gì liên quan đến Lĩnh vực thông tin vô tuyến để có một thỏa thuận chung về những thay đổi trong việc phân bổ những vấn đề nghiên cứu. Hai Lĩnh vực này phải cộng tác chặt chẽ với nhau và thông qua những thủ tục cho phép xem xét và ký kết những thỏa hiệp chung một cách kịp thời và có hiệu quả. Nếu không đạt được sự thỏa thuận chung về một vấn đề thì có thể thông qua Hội đồng trình Hội nghị toàn quyền quyết định.

196


3
Để hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của mình, các Nhóm nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa viễn thông phải quan tâm nghiên cứu một cách thích đáng những vấn đề và soạn thảo những khuyến nghị trực tiếp liên quan đến việc thành lập, sự phát triển và sự hoàn thiện viễn thông của các nước đang phát triển trên phạm vi quốc tế và khu vực. Họ tiến hành công việc của mình có xét đến một cách thích đáng công việc của các tổ chức quốc gia và khu vực cũng như các tổ chức quốc tế khác về tiêu chuẩn hóa và hợp tác với các tổ chức đó vì sự cần thiết phải giữ vị trí ưu việt của Liên minh về mặt tiêu chuẩn hóa viễn thông trên toàn thế giới..

197 PP-98


4
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá các hoạt động của Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông, các biện pháp phải được tiến hành nhằm tăng cường sự hợp tác và phối hợp với những tổ chức khác liên quan đến tiêu chuẩn hóa viễn thông, với Lĩnh vực thông tin vô tuyến và với Lĩnh vực phát triển viễn thông. Một khoá họp thế giới về tiêu chuẩn hóa viễn thông quyết định những nghĩa vụ cụ thể, điều kiện tham gia và những Quy định thủ tục áp dụng các biện pháp nói trên.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương