HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang28/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

ĐIỀU 11A - PP98Nhóm Tư vấn Thông tin vô tuyến

  
160A PP-98


1
Nhóm tư vấn thông tin vô tuyến sẽ mở cho đại diện của các Quốc gia Thành viên và đại diện của các Thành viên Lĩnh vực và chủ tịch các nhóm nghiên cứu cũng như các nhóm khác và sẽ hành động thông qua Cục trưởng.

160B PP-98

2
Nhóm tư vấn thông tin vô tuyến sẽ:
160C PP-98

1)

xem xét lại các ưu tiên, các chương trình, khai thác, các vấn đề tài chính cũng như các chiến lược liên quan đến khoá họp thông tin vô tuyến, các nhóm nghiên cứu cũng như các nhóm khác và việc chuẩn bị cho Hội nghị thông tin vô tuyến và các vấn đề cụ thể khác được một Hội nghị của Liên minh, khoá họp thông tin vô tuyến hoặc Hội đồng chỉ đạo;

160CA

1bis

xem xét việc thực hiện kế hoạch khai thác của giai đoạn trước để xác định các lĩnh vực mà Cục chưa hoàn thiện hoặc chưa thể hoàn thiện các mục tiêu nêu trong kế hoạch đó và tư vấn cho Cục trưởng về các biện pháp sửa chữa cần thiết

160D PP-98
2)

xem xét tiến độ thực hiện chương trình làm việc được xây dựng theo Điểm 132 của Công ước này;

160E PP-98
3)

đưa ra hướng dẫn đối với công việc của các nhóm nghiên cứu;

160F PP-98

4)

khuyến nghị các biện pháp, ngoài những biện pháp khác, nhằm thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp với các cơ quan tiêu chuẩn khác, với Lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông, Lĩnh vực phát triển viễn thông và Văn phòng Liên minh;

160G PP-98
5)

thông qua quy trình công tác phù hợp với qui trình đã thông qua tại Khoá họp thông tin vô tuyến;

160H PP-98
6)

chuẩn bị báo cáo cho Cục trưởng Cục thông tin vô tuyến chỉ đạo các hoạt động liên quan đến các điểm trên;

160I
7)

chuẩn bị một báo cáo cho Khoá họp thông tin vô tuyến về các vấn đề đã được giao phù hợp với Điểm 137A của Công ước này và chuyển báo cáo cho Cục trưởng để trình Khoá họp


ĐIỀU 12


Cục thông tin vô tuyến

  

161


1
Cục trưởng Cục thông tin vô tuyến tổ chức và điều phối công việc của Lĩnh vực thông tin vô tuyến. Chức năng của Cục này được cụ thể hoá trong các điều khoản của Thể lệ thông tin vô tuyến.

162

2
Đặc biệt, Cục trưởng,

163
1)

về các Hội nghị thông tin vô tuyến:

164 PP-98

a)

điều phối công việc chuẩn bị của các nhóm nghiên cứu và các nhóm khác và của Cục, thông báo những kết quả đó cho các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực, thu thập ý kiến của họ và trình Hội nghị một bản báo cáo tổng hợp trong đó có thể có những đề nghị có tính chất qui chế; ;

165

b)

có quyền tham gia, nhưng với tư cách tư vấn, những cuộc thảo luận của Hội nghị thông tin vô tuyến, khoá họp thông tin vô tuyến, của các nhóm nghiên cứu về thông tin vô tuyến cũng như các nhóm khác. Cục trưởng sẽ tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết cho các Hội nghị thông tin vô tuyến và các cuộc họp của Lĩnh vực thông tin vô tuyến có tham khảo ý kiến Văn phòng Tổng hợp theo qui định ghi tại Điểm 94 của Công ước này, và khi thích hợp, tham khảo ý kiến của các Lĩnh vực khác của Liên minh và chú ý thích đáng đến những chỉ thị của Hội đồng liên quan đến việc chuẩn bị đó; ;

166
c)

giúp đỡ các nước đang phát triển trong việc chuẩn bị những Hội nghị thông tin vô tuyến.

167
2)

Ủy ban thể lệ thông tin vô tuyến:

168

a)

dự thảo những Qui định thủ tục và trình Ủy ban thể lệ thông tin vô tuyến thông qua. Những qui tắc đó bao hàm cả những phương pháp tính và những số liệu cần thiết cho việc áp dụng những qui định của Thể lệ thông tin vô tuyến;

169 PP-98
b)

thông báo cho các Quốc gia Thành viên về Qui định thủ tục của Ủy ban, thu thập những nhận xét của những cơ quan chính phủ các nước về vấn đề này và trình lên Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến;

170

c)

xử lý những thông tin nhận từ những cơ quan chính phủ về việc áp dụng những qui định ghi trong Thể lệ thông tin vô tuyến và những hiệp định khu vực cũng như của Qui định thủ tục và chuẩn bị dưới dạng một văn bản dễ công bố;

171

d)

áp dụng những qui tắc được Ủy ban thông qua, chuẩn bị và công bố những kết luận trên cơ sở những qui tắc đó, và trình Ủy ban xem xét lại theo yêu cầu của một cơ quan chính phủ hoặc trường hợp không thể kết luận dựa trên qui tắc đó;

172

e)

dựa vào những qui định hiện hành của Thể lệ thông tin vô tuyến để đăng ký và phân định tần số và, nếu cần thiết, cả những đặc tính quĩ liên quan, đồng thời cập nhật vào Bộ phiếu tham chiếu tần số quốc tế; kiểm tra lại những dữ liệu trong Bộ phiếu này để tùy trường hợp, sửa đổi hay loại trừ những dữ liệu không phản ánh được việc sử dụng thực tế của tần số sau khi có thỏa thuận với cơ quan chính phủ của nước có liên quan;
173

f)

giúp đỡ cơ quan chính phủ các nước có liên quan khi họ yêu cầu giải quyết những trường hợp nhiễu gây tổn hại và nếu cần điều tra, lập báo cáo trong đó có trình bày những khuyến nghị để Ủy ban xem xét;

174
g)

bảo đảm chức năng thư ký điều hành của Ủy ban;

175
3)

điều phối công việc của các nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến và chịu trách nhiệm tổ chức những công việc đó;

175A PP-98

3bis)

cung cấp sự hỗ trợ cần thiết đối với nhóm tư vấn thông tin vô tuyến, báo cáo hàng năm tới các Quốc gia Thành viên, Thành viên Lĩnh vực và Hội đồng về kết quả hoạt động của nhóm tư vấn.

.


175B PP-98

3ter)

tiến hành các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự tham gia của các nước đang phát triển trong các nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến..

176
4)

ngoài ra, Cục trưởng:

177 PP-98

a)

tiến hành các nghiên cứu với mục đích hoàn thiện ý kiến tư vấn nhằm khai thác một số lớn nhất có thể được các kênh vô tuyến điện trong các miền của phổ tần số mà ở đó nhiễu gây tổn hại có thể xảy ra, và với mục đích sử dụng công bằng, có hiệu quả và tiết kiệm quĩ đạo các vệ tinh địa tĩnh và các quĩ đạo vệ tinh khác, có xét đến nhu cầu đặc biệt của những nước đang phát triển cũng như hoàn cảnh địa lý đặc biệt của một số nước;

178 PP-98

b)

trao đổi với các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực về những số liệu có thể đọc qua máy tính hay dưới những dạng khác, lập và cập nhật những tài liệu và cơ sở dữ liệu của Lĩnh vực thông tin vô tuyến và thu xếp cùng Tổng thư ký khi cần thiết, việc phát hành những tài liệu và cơ sở dữ liệu đó bằng các ngôn ngữ của Liên minh phù hợp với Điểm 172 của Hiến chương;

179
c)

duy trì những hồ sơ thiết yếu khi được yêu cầu;

180 PP-98

d)

trình Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới một báo cáo về hoạt động của Lĩnh vực thông tin vô tuyến kể từ Hội nghị lần trước; trong trường hợp một Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới được dự kiến không tổ chức, một báo cáo về hoạt động của Lĩnh vực trong thời kỳ 2 năm kể từ Hội nghị lần trước để trình Hội đồng và thông báo tới các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực;

181

e)

lập dự trù ngân sách dựa trên chi phí tương ứng với nhu cầu của Lĩnh vực thông tin vô tuyến và chuyển đến Tổng thư ký để Ủy ban điều phối xem xét và đưa vào ngân sách của Liên minh.
181A PP-98

f)

hàng năm chuẩn bị một kế hoạch gối đầu 4 năm về kế hoạch khai thác gồm năm hiện tại và 3 năm tiếp theo kể cả những ảnh hưởng tài chính đến các hoạt động do Cục thực hiện vì mục tiêu chung của toàn Lĩnh vực; kế hoạch khai thác 4 năm đó sẽ được xem xét lại bởi Nhóm tư vấn thông tin vô tuyến phù hợp với Điều 11A của Công ước này và sẽ được xem xét và thông qua hàng năm bởi Hội đồng.

182


3
Cục trưởng lựa chọn nhân viên kỹ thuật và hành chính của Cục trong phạm vi ngân sách được Hội đồng thông qua. Việc bổ nhiệm nhân viên kỹ thuật và hành chính này được Tổng thư ký quyết định sau khi thỏa thuận với Cục trưởng. Quyết định chính thức về bổ nhiệm hay thải hồi thuộc về Tổng thư ký..

183


4
Cục trưởng cung cấp sự giúp đỡ về kỹ thuật cho Lĩnh vực phát triển viễn thông trong khuôn khổ những qui định của Hiến chương và Công ước hiện hành. .PHẦN VI

Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương