HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang26/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41138 PP-98


Chương trình nghị sự của một Hội nghị thông tin vô tuyến khu vực chỉ có thể bàn về những vấn đề thông tin vô tuyến đặc trưng có tính chất khu vực, kể cả những chỉ thị gửi cho Ủy ban thể lệ thông tin vô tuyến và Cục thông tin vô tuyến về những hoạt động của họ có liên quan đến khu vực, với điều kiện là những chỉ thị trên không mâu thuẫn với lợi ích của những khu vực khác. Chỉ những vấn đề ghi trong chương trình nghị sự mới có thể được Hội nghị thảo luận. Những qui định ghi tại các Điểm từ 118 đến 123 của Công ước này được áp dụng cho những Hội nghị thông tin vô tuyến khu vực, nhưng chỉ với những Quốc gia Thành viên của khu vực liên quan.ĐIỀU 10
Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến


  
139 PP-98(bỏ)

140 PP-02


2
Ngoài những chức năng được trình bày ở Điều 14 của Hiến chương, Ủy ban sẽ:

1) xem xét các báo cáo của Cục trưởng Cục Thông tin vô tuyến liên quan đến việc điều tra những trường hợp nhiễu gây tổn hại do một hay nhiều cơ quan chính phủ yêu cầu và soạn thảo những khuyến nghị cần thiết.2) xem xét một cách độc lập với Cục Thông tin vô tuyến các đề xuất của một hay nhiều cơ quan chính phủ đề nghị chống lại các quyết định do Cục Thông tin vô tuyến đưa ra liên quan đến phân định tần số.
141 PP-02

3
Những thành viên của Ủy ban, với tư cách tư vấn, sẽ tham dự các Hội nghị thông tin vô tuyến. Trong trường hợp đó, những thành viên của Ủy ban sẽ không được tham dự Hội nghị với tư cách thành viên của đoàn đại biểu quốc gia..

141A PP-02 (ADD)


3 bis

Hai thành viên của Ủy ban do Ủy ban chỉ định sẽ tham dự, với tư cách tư vấn, các Hội nghị toàn quyền và khoá họp thông tin vô tuyến. Trong trường hợp đó, hai thành viên của Ủy ban sẽ không được tham dự Hội nghị hoặc khoá họp với tư cách thành viên của đoàn đại biểu quốc gia.

142


4
Chỉ có chi phí đi đường, tiền ăn và bảo hiểm mà những thành viên Ủy ban cần để thực hiện các chức năng của mình phục vụ Liên minh mới được Liên minh đài thọ.

142A PP-02 (ADD)


4 bis

Các thành viên Ủy ban khi thực thi nhiệm vụ của mình đối với Liên minh như nêu tại Hiến chương và Công ước hoặc khi làm nhiệm vụ của Liên minh sẽ được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ của các Quốc gia Thành viên như áp dụng đối với các quan chức được bầu của Liên minh phù hợp với các điều khoản của thể chế quốc gia hoặc thể chế áp dụng ở từng nước. Các quyền ưu đãi và miễn trừ đó chỉ dành cho các thành viên của Ủy ban làm việc vì mục tiêu của Liên minh mà không phải vì quyền lợi cá nhân của họ. Liên minh có thể bãi miễn các ưu đãi cho một thành viên của Uỷ ban khi xét thấy rằng các ưu đãi đó trái với việc thi hành công lý và sự bãi miễn đó không phương hại đến quyền lợi của Liên minh.

143

5
Các phương pháp làm việc của Ủy ban như sau:

144

1)

Các thành viên Ủy ban bầu trong số thành viên đó một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch giữ chức năng của mình trong thời gian một năm. Hàng năm, Phó Chủ tịch kế vị Chủ tịch và một Phó Chủ tịch mới sẽ được bầu. Trong trường hợp chủ tịch và phó chủ tịch vắng mặt, những thành viên Ủy ban phải bầu một chủ tịch tạm thời từ số thành viên đó.

145 PP-02

2)

Ủy ban họp thường kỳ nhiều nhất là bốn lần mỗi năm và tối đa 5 ngày mỗi lần họp, thường là tại trụ sở của Liên minh. Trong những cuộc họp đó, ít nhất là 2/3 thành viên Ủy ban phải có mặt và có thể sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại. Tuy nhiên, nếu Ủy ban xét thấy cần thiết, tuỳ thuộc vào các vấn đề cần xem xét thì có thể tăng số lượng cuộc họp. Trường hợp cá biệt, các cuộc họp có thể kéo dài đến 2 tuần.

146

3)

Ủy ban phải cố gắng thống nhất khi ra các quyết định. Trường hợp ngược lại, một quyết định chỉ được coi là có giá trị nếu ít nhất 2/3 thành viên biểu quyết tán thành. Mỗi thành viên Ủy ban chỉ được một phiếu. Cấm không được bỏ phiếu thay.
147

4)

Ủy ban có thể ra những quyết định nội bộ nếu thấy cần thiết nhưng phải tuân thủ những qui định của Hiến chương, Công ước này và Thể lệ thông tin vô tuyến. Những qui định này được công bố như một phần của Nội quy.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương