HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang25/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

ĐIỀU 8


Khóa họp thông tin vô tuyến

  
129


1
Khoá họp thông tin vô tuyến giải quyết và đưa ra, khi thích hợp những khuyến nghị liên quan đến những vấn đề được thông qua theo thủ tục riêng của mình hoặc, được Hội nghị toàn quyền, một Hội nghị khác, Hội đồng hay Ủy ban thể lệ thông tin vô tuyến đề cập tới.

129A PP-02 (ADD)

1bis

Khoá họp thông tin vô tuyến được uỷ quyền thông qua các phương pháp và thủ tục làm việc để quản lý các hoạt động của Lĩnh vực phù hợp với Điểm 145A của Hiến chương.

130

2
Về vấn đề liên quan đến Điểm 129 trên đây, khoá họp thông tin vô tuyến:

131 PP-98

1)

xem xét báo cáo của các nhóm nghiên cứu được chuẩn bị theo những qui định ở Điểm 157 của Công ước này và duyệt, sửa đổi hay bác bỏ những dự kiến khuyến nghị trong những báo cáo đó và xem xét các báo cáo do nhóm tư vấn về thông tin vô tuyến chuẩn bị phù hợp với Điểm 160H của Công ước này. ;

132

2)

tính đến sự cần thiết phải giới hạn đến một mức tối thiểu những đòi hỏi đối với nghĩa vụ của Liên minh để thông qua chương trình làm việc về những vấn đề tồn tại và những vấn đề mới, xác định các vấn đề ưu tiên, cấp bách, dự trù tài chính và cuối cùng là định ra thời hạn để các nhóm nghiên cứu hoàn thành các chương trình nghiên cứu của mình. ;

133

3)

dựa vào chương trình làm việc nói ở Điểm 132 trên đây để quyết định giữ lại, giải thể hoặc thành lập các nhóm nghiên cứu và xác định phạm vi nghiên cứu của từng nhóm;

134

4)

phân loại càng nhiều càng tốt những vấn đề liên quan đến các nước đang phát triển để tạo điều kiện dễ dàng cho các nước đó tham gia nghiên cứu;

135

5)

góp ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo các yêu cầu của một Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới;

136 PP-98
6)

báo cáo tại hội nghị vô tuyến viễn thông thế giới liên quan về những tiến triển trong các vấn đề có thể sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của các Hội nghị thông tin vô tuyến trong tương lai.

136A PP-02 (ADD)
7)

quyết định về nhu cầu giữ, kết thúc hoặc thành lập các nhóm khác và chỉ định các chủ tịch và phó chủ tịch;136B PP-02 (ADD)
8)

xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các nhóm như nêu tại Điểm 136A trên đây, các nhóm đó sẽ không thông qua các vấn đề nghiên cứu và các khuyến nghị.137


3
Khoá họp thông tin vô tuyến thế giới dưới quyền chủ tọa của một người được chính phủ của nước đăng cai chỉ định hay của một người được chính khoá họp cử ra nếu Hội nghị này họp tại trụ sở của Liên minh. Chủ tịch Hội nghị có các Phó chủ tịch được khoá họp cử ra giúp việc.137A PP-98, PP-02


4
Khoá họp thông tin vô tuyến có thể đưa ra các vấn đề cụ thể cần nghiên cứu trong thẩm quyền của mình, trừ các vấn đề liên quan đến các thủ tục nêu trong Thể lệ thông tin vô tuyến, liên quan đến nhóm tư vấn thông tin vô tuyến khi họ chỉ ra hành động cần thiết về các vấn đề đó.ĐIỀU 9Các Hội nghị thông tin vô tuyến khu vực

  

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương