HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang21/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41


ĐIỀU 3


Những Hội nghị và khoá họp khác
23 PP-98


1
Phù hợp với những qui định thích hợp của Hiến chương, những hội nghị và khoá họp thế giới sau đây của Liên minh được triệu tập trong thời gian giữa hai Hội nghị toàn quyền:

24 PP-98
a)

một hay hai Hội nghị thế giới về thông tin vô tuyến;

25 PP-98
b)

một khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới;

26
c)

một Hội nghị phát triển viễn thông thế giới;

27 PP-98
d)

một hay hai khoá họp thông tin vô tuyến.

28


2
Trong trường hợp bất thường trong thời gian giữa hai Hội nghị toàn quyền:

29 PP-98(bỏ)

30 PP-98- một Khoá họp tiêu chuẩn hoá viễn thông thế giới có thể được triệu tập bổ sung.

31

3
Điều đó tùy thuộc:

32
a)

theo quyết định của một Hội nghị toàn quyền;


33 PP-98

b)

theo khuyến nghị của Hội nghị hoặc khoá họp thế giới lần trước về Lĩnh vực liên quan, nếu được Hội đồng thông qua; trong trường hợp khoá họp về thông tin vô tuyến, khuyến nghị về khoá họp sẽ được chuyển tới Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới tiếp theo để lấy ý kiến đưa ra Hội đồng xem xét.;

34 PP-98
c)

theo yêu cầu của ít nhất là 1/4 số Quốc gia Thành viên của Liên minh gửi riêng rẽ đề nghị của mình đến Tổng thư ký;

35
d)

theo đề nghị của Hội đồng;

36

4
Một Hội nghị khu vực về thông tin vô tuyến được triệu tập:


37
a)

theo quyết định của một Hội nghị toàn quyền;


38
b)

theo khuyến nghị của một Hội nghị thế giới hay khu vực lần trước về thông tin vô tuyến, nếu được Hội đồng thông qua; ;

39 PP-98
c)

theo yêu cầu của ít nhất 1/4 số Quốc gia Thành viên của Liên minh thuộc khu vực đó gửi riêng rẽ đề nghị của mình đến Tổng thư ký;

40
d)

hoặc theo đề nghị của Hội đồng.


41 PP-98

5

1)

Địa điểm và thời gian chính xác của một Hội nghị hoặc của một khoá họp thông tin vô tuyến thế giới hay khu vực có thể được một Hội nghị toàn quyền ấn định .

42 PP-98

2)

Khi không có một quyết định như vậy, Hội đồng sẽ quyết định địa điểm và thời gian chính xác của một Hội nghị thế giới hay một khoá họp của Lĩnh vực với sự nhất trí của đa số Quốc gia Thành viên, hoặc một Hội nghị khu vực với sự nhất trí của đa số Quốc gia Thành viên trong khu vực đó. Trong cả hai trường hợp đều phải tuân thủ những qui định ghi tại Điểm 47 dưới đây. .

43


6

1)

Địa điểm và thời gian của một Hội nghị thế giới hay một khoá họp có thể thay được thay đổi: :

44 PP-98

a)

theo yêu cầu của ít nhất 1/4 số Quốc gia Thành viên của Liên minh nếu đó là một Hội nghị thế giới hay một khoá họp của Lĩnh vực, hoặc của 1/4 số Quốc gia Thành viên của Liên minh thuộc khu vực liên quan nếu đó là một Hội nghị khu vực. Những yêu cầu này được gửi một cách riêng rẻ đến Tổng thư ký để trình lên Hội đồng xem xét thông qua; hoặc

45
b)

 theo đề nghị của Hội đồng.

46 PP-98

2)

  Trong những trường hợp nói ở các Điểm 44 và 45 trên đây, những đề nghị thay đổi chỉ được thông qua với sự chấp thuận của đa số Quốc gia Thành viên Liên minh nếu đó là một Hội nghị thế giới hay một khoá họp, hoặc đa số Quốc gia Thành viên của Liên minh thuộc khu vực nếu đó là một Hội nghị khu vực và đều phải tuân thủ những qui định ghi tại Điểm 47 dưới đây. .

47 PP-98, PP-02


7
Trong việc tham khảo ý kiến như nói ở các Điểm 42, 46, 118, 123 và 138 của Công ước này và ở các Điểm 26, 28, 29, 31 và 36 của Qui định chung về Hội nghị, khoá họp và các cuộc họp của Liên minh, những Quốc gia Quốc gia Thành viên của Liên minh không trả lời trong thời hạn như Hội đồng đã qui định coi như không tham gia các cuộc tham khảo ý kiến đó và vì vậy không được xem xét khi tính đa số. Nếu số số Quốc gia Quốc gia Thành viên trả lời thông qua không quá 1/2 số Quốc gia Quốc gia Thành viên Liên minh được tham khảo thì có thể tiến hành một cuộc tham khảo mới và kết quả sẽ là quyết định không phụ thuộc số phiếu trả lời. .

48

8

1)

Những Hội nghị thế giới về viễn thông quốc tế được triệu tập theo quyết định của Hội nghị toàn quyền.

49

2)

Những qui định liên quan đến việc triệu tập một Hội nghị thế giới về thông tin vô tuyến, việc thông qua chương trình nghị sự và những điều kiện tham gia cũng được áp dụng cho những Hội nghị thế giới về viễn thông quốc tế khi thích hợp.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương