HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang2/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41ĐIỀU 2


Thành phần của Liên minh

  
20 PP-98Liên minh viễn thông quốc tế là một tổ chức liên chính phủ trong đó các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực, với quyền và nghĩa vụ được xác định rõ, hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu của Liên minh. Liên minh, có tính đến nguyên tắc tính phổ biến và nguyện vọng tham gia rộng rãi vào Liên minh, sẽ bao gồm:


  
21 PP-98
a)

mọi Quốc gia là Quốc gia Thành viên của Liên minh Viễn thông Quốc tế với tư cách là Bên tham gia của bất kỳ Công ước Viễn thông Quốc tế nào trước khi Hiến chương và Công ước này có hiệu lực;

22
b)

mọi Quốc gia khác, là Thành viên của Liên hợp quốc, gia nhập Hiến chương này và Công ước theo Điều 53 của Hiến chương này;

23 PP-98
c)

mọi Quốc gia khác, không phải là Thành viên của Liên hợp quốc, xin làm Thành viên của Liên minh và, sau khi được hai phần ba số Quốc gia Thành viên của Liên minh chấp nhận, gia nhập Hiến chương và Công ước theo Điều 53 của Hiến chương này. Nếu đơn xin làm Quốc gia Thành viên được trình vào thời kỳ giữa hai Hội nghị Toàn quyền, Tổng thư ký sẽ tham khảo ý kiến của các Quốc gia Thành viên của Liên minh; một Quốc gia Thành viên xem như không có ý kiến gì nếu không trả lời sau một thời hạn bốn tháng tính từ ngày được hỏi ý kiến.ĐIỀU 3


Quyền và Nghĩa vụ của các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực

  
24 PP-98

1
Các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực được hưởng các quyền và phải tuân thủ các nghĩa vụ qui định trong Hiến chương này và Công ước.

25 PP-98

2
Các quyền của các Quốc gia Thành viên trong việc tham gia các hội nghị, cuộc họp và các cuộc tham khảo ý kiến của Liên minh, bao gồm:

26 PP-98
a)

mọi Quốc gia Thành viên có quyền tham gia các hội nghị, được quyền ứng cử vào Hội đồng và có quyền giới thiệu những ứng cử viên để tuyển chọn quan chức của Liên minh hoặc những thành viên của Uỷ ban Thể lệ Thông tin vô tuyến;

27 PP-98
b)

theo qui định tại các Điểm 169 và 210 của Hiến chương này, mỗi Quốc gia Thành viên được một phiếu khi biểu quyết tại tất cả các Hội nghị Toàn quyền, các hội nghị thế giới và tất cả các khóa họp của các Lĩnh vực và các cuộc họp của các nhóm nghiên cứu và nếu là Quốc gia Thành viên của Hội đồng thì họ có quyền tham dự tất cả các Kỳ họp của Hội đồng. Tại những hội nghị khu vực, chỉ những Quốc gia Thành viên của khu vực có liên quan mới có quyền biểu quyết;

28 PP-98
c)

theo qui định tại các Điểm 169 và 210 của Hiến chương này, mỗi Quốc gia Thành viên cũng có một phiếu trong tất cả các cuộc tham khảo ý kiến bằng thư. Trong trường hợp các cuộc tham khảo liên quan đến các hội nghị khu vực, chỉ những Quốc gia Thành viên của khu vực có liên quan mới có quyền biểu quyết.
28A PP-98

3
Đối với việc tham gia vào các hoạt động của Liên minh, các Thành viên Lĩnh vực có quyền tham gia đầy đủ vào những hoạt động của Lĩnh vực mà họ là thành viên, phù hợp với những quy định liên quan của Hiến chương này và Công ước:

28B PP-98
a)

họ có thể giới thiệu chủ tịch và phó chủ tịch của các khóa họp và cuộc họp của Lĩnh vực và các hội nghị phát triển viễn thông thế giới;

28C PP-98
b)

phù hợp với các quy định liên quan của Công ước và các quyết định liên quan được thông qua tại Hội nghị Toàn quyền, họ có quyền tham gia vào việc thông qua các Vấn đề về Khuyến nghị và các quyết định liên quan đến phương pháp làm việc và các thủ tục của Lĩnh vực đó.
: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương