HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang18/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41


ĐIỀU 57


Việc Bãi bỏ Hiến chương này và Công ước


  
236 PP-98

1
Mọi Quốc gia Thành viên đã phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hoặc đã gia nhập Hiến chương này và Công ước đều có quyền bãi bỏ những văn kiện này. Trong trường hợp đó, Hiến chương này và Công ước bị bãi bỏ đồng thời trong một văn bản duy nhất, bằng một thông báo gửi đến Tổng thư ký. Khi nhận được thông báo đó, Tổng thư ký thông báo cho những Quốc gia Thành viên khác biết.

237

2
Việc bãi bỏ này sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Tổng thư ký nhận được văn bản thông báo về việc bãi bỏ.


ĐIỀU 58


Hiệu lực và các Vấn đề Liên quan


  
238 PP-02

1
Hiến chương này và Công ước được Hội nghị Toàn quyền Bổ sung (Geneva 1992) sẽ có hiệu lực ngày 1/7/1994 giữa những Quốc gia Thành viên đã lưu chiểu văn bản của họ về phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hay gia nhập trước ngày đó.

239

2
Vào ngày có hiệu lực nói ở Điểm 238 trên đây, Hiến chương này và Công ước sẽ bãi bỏ và thay thế Công ước Viễn thông Quốc tế (Nairobi, 1982). .

240

3
Theo những qui định tại Điều 102 của Hiến chương Liên hợp quốc, Tổng thư ký của Liên minh sẽ đăng ký Hiến chương này và Công ước với Ban thư ký của Liên hợp quốc.

241 PP-98

4
Bản gốc của Hiến chương này và của Công ước được viết bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha sẽ được lưu chiểu tại văn thư lưu trữ của Liên minh. Tổng thư ký sẽ gửi, theo ngôn ngữ được yêu cầu, đến mỗi Quốc gia Thành viên đã ký một bản sao có chứng nhận xác thực.

242

5
Trường hợp có sự khác biệt giữa những văn bản bằng các thứ tiếng khác nhau, bản tiếng Pháp sẽ có giá trị hơn cả.

Phần II - Ngày có Hiệu lực
Những sửa đổi trong văn kiện hiện tại, là một thể thống nhất và dưới dạng một văn kiện duy nhất, sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2008 giữa các Quốc gia Thành viên đến thời điểm đó là các bên tham gia Hiến chương và Công ước của Liên minh Viễn thông Quốc tế (Geneva, 1992), và đã lưu chiểu văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt hay tham gia vào văn kiện sửa đổi hiện tại này trước ngày đó.

___________________Để làm chứng, các đại diện toàn quyền đã ký vào bản gốc của văn kiện hiện tại sửa đổi Hiến chương của Liên minh Viễn thông Quốc tế (Geneva, 1992), đã được sửa đổi tại Hội nghị Toàn quyền (Kyoto, 1994), Hội nghị Toàn quyền (Minneapolis, 1998). và Hội nghị Toàn quyền (Marrakesh, 2002).

Làm tại Antalya, ngày 24 tháng 11 năm 2006.


phụ lục
Định nghĩa một số Thuật ngữ sử dụng trong Hiến chương này,

trong Công ước và các Thể lệ Hành chính

của Liên minh Viễn thông Quốc tế1001

Về mục đích của các văn kiện trên của Liên minh, những thuật ngữ dưới đây sẽ được định nghĩa như sau

1001A PP-98

Quốc gia Thành viên: Một Quốc gia được coi là Thành viên của Liên minh Viễn thông Quốc tế được áp dụng theo điều 2 của Hiến chương này

1001B PP-98

Thành viên Lĩnh vực: Một cơ quan hay tổ chức được ủy quyền, phù hợp với Điều 19 của Công ước, để tham gia vào các hoạt động của một Lĩnh vực

1002

Cơ quan chính phủ: mọi cơ quan hay ngành dịch vụ thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ theo Hiến chương của Liên minh Viễn thông Quốc tế và theo Công ước của Liên minh Viễn thông Quốc tế và theo các Thể lệ Hành chính

1003

Nhiễu gây tổn hại: những nhiễu gây tổn hại đến hoạt động của một dịch vụ vô tuyến đạo hàng hoặc của những dịch vụ an toàn khác hoặc làm hỏng một cách nghiêm trọng, ngắt một cách lặp đi lặp lại hay cản trở một dịch vụ thông tin vô tuyến hoạt động trên cơ sở Thể lệ Thông tin vô tuyến

1004

Thông tin công cộng: mọi thông tin mà các cơ quan hay đài trạm, vì lý do tồn tại của họ là để phục vụ công cộng, phải chấp nhận chuyển

1005 PP-98

Đoàn đại biểu: Tổng số đại biểu, và tuỳ theo từng trường hợp phát sinh, bất cứ đại diện, cố vấn, tuỳ viên hay phiên dịch viên nào do cùng một Quốc gia Thành viên cử tới

 

Mỗi Quốc gia Thành viên được tự do cấu tạo đoàn theo ý muốn của mình. Đặc biệt, họ có thể đưa vào đoàn, ngoài các người khác, cũng với tư cách là đại biểu, những cố vấn hay tùy viên, những người thuộc mọi cơ quan hay tổ chức được uỷ quyền phù hợp với những qui định liên quan của Công ước

1006 PP-98


Đại biểu: người được chính phủ của một Quốc gia Thành viên cử tham dự một hội nghị toàn quyền, hay người đại diện của một chính phủ hoặc cơ quan chính phủ của một Quốc gia Thành viên đến dự một hội nghị hay một cuộc họp của Liên minh
1007


Nhà khai thác: mọi cá nhân, công ty, tổng công ty hay cơ quan chính phủ khai thác một trạm viễn thông dự định cho một dịch vụ viễn thông quốc tế hoặc có khả năng gây nhiễu cho một dịch vụ như vậy

1008 PP-98


Nhà khai thác được thừa nhận: mọi nhà khai thác, như định nghĩa trên, khai thác một dịch vụ thông tin đại chúng hoặc phát sóng vô tuyến điện và khi tiến hành việc đó phải chịu những nghĩa vụ qui định tại Điều 6 của Hiến chương này, do Quốc gia Thành viên, nơi có trụ sở chính của nhà khai thác đó, hoặc do Quốc gia Thành viên cho phép thành lập và khai thác một dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ của họ ấn định

1009

Thông tin vô tuyến : liên lạc viễn thông bằng sóng vô tuyến điện.

1010


Dịch vụ phát sóng vô tuyến: dịch vụ thông tin vô tuyến mà sóng phát ra là nhằm để công chúng thu trực tiếp. Dịch vụ này có thể gồm cả phát thanh, phát hình hay những loại phát sóng khác

1011


Dịch vụ Viễn thông Quốc tế: việc cung cấp một năng lực viễn thông giữa những cơ quan hay đài trạm với mọi thuộc tính, tại các nước khác nhau hoặc thuộc các nứơc khác nhau

1012


Viễn thông: mọi việc chuyển, phát hay nhận ký hiệu, tín hiệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh hay tin tức với mọi thuộc tính bằng đường dây, sóng vô tuyến, cáp sợi quang hay các hệ thống điện từ khác.

1013


Điện báo: Bản viết với ý định để chuyển bằng hình thức điện báo đến người nhận. Thuật ngữ này bao gồm cả bức điện báo bằng vô tuyến điện trừ phải được định nghĩa khác

1014


Viễn thông Chính phủ: Thông tin viễn thông xuất phát từ:

 

- Nguyên thủ quốc gia;
- Thủ tướng Chính phủ hay những thành viên Chính phủ;

 

- Bộ trưởng Quốc phòng; các lực lựơng vũ trang, lục quân, hải quân hay không quân

 

- Cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự

 

- Tổng thư ký Liên hợp quốc, Trưởng những bộ phận chính của Liên hợp quốc

 

- Tòa án Quốc tế,

 

hoặc hỏi đáp cho các viễn thông chính phủ nêu trên

1015


Điện báo tư nhân: Điện báo ngoài các bức điện báo chính phủ hoặc bức điện báo nghiệp vụ
1016


Điện báo: một hình thức viễn thông trong đó những tin tức chuyển đi được ghi lại tại nơi nhận dưới hình thức một tài liệu biểu đồ; trong một số trường hợp những tin tức này được trình bày dưới một hình thức khác hay lưu lại để sử dụng về sau.

 

Chú ý: một tài liệu biểu đồ ghi lại thông tin theo một dạng cố định và có khả năng tạo thành tệp và tra cứu được; một tài liệu biểu đồ còn có thể dưới dạng bản viết hay bản in hay một hình ảnh cố định


1017


Điện thoại: hình thức viễn thông chủ yếu dành cho việc trao đổi tin tức dưới dạng lời nói.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương