HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang17/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

 

ĐIỀU 55


Những Qui định về Sửa đổi Hiến chương


  
224 PP-98, PP-02

1
Mọi Quốc gia Thành viên của Liên minh đều có thể đề xuất sửa đổi Hiến chương này. Một đề nghị như vậy phải được gửi đến Tổng thư ký chậm nhất là 8 tháng trước ngày ấn định khai mạc Hội nghị Toàn quyền nhằm đảm bảo cho việc chuyển đề xuất đó đến tất cả các Quốc gia Thành viên một cách kịp thời và được họ xem xét. Tổng thư ký sẽ công bố các đề xuất đó càng sớm càng tốt nhưng không được chậm hơn 6 tháng trước ngày ấn định khai mạc Hội nghị Toàn quyền để các Quốc gia Thành viên tham khảo.

225 PP-98

2
Tuy nhiên, mọi đề xuất điều chỉnh đối với bất kỳ sửa đổi nào đã được gửi đến Tổng thư ký theo Điểm 224 trên đây có thể được một Quốc gia Thành viên trình vào bất cứ thời điểm nào hoặc có thể được đoàn đại biểu của Thành viên đó trình tại Hội nghị Toàn quyền.

226

3
Số đoàn đại biểu cần thiết để xem xét tại Phiên họp Toàn thể của một Hội nghị Toàn quyền về một đề nghị sửa đổi Hiến chương này hay các điều chỉnh cho sửa đổi đó phải là quá nửa số đoàn đại biểu được ủy quyền dự Hội nghị Toàn quyền đó.

227

4
Để được thông qua, bất cứ đề xuất điều chỉnh nào cho một đề xuất sửa đổi cũng như cho một đề xuất chung, dù được điều chỉnh hay không, phải được sự đồng ý, tại một Phiên họp Toàn thể, của ít nhất hai phần ba số đoàn được ủy quyền tham dự Hội nghị Toàn quyền và có quyền biểu quyết.

228 PP-98, PP-02

5
Trừ phi có qui định khác tại những điểm trước của Điều này- là những điểm có giá trị hơn, những Qui định Chung liên quan đến các hội nghị, khoá họp và các cuộc họp của Liên minh sẽ được áp dụng.

229 PP-98

6
Mọi sửa đổi của Hiến chương này, được hội nghị toàn quyền thông qua, theo một thể thống nhất và dưới dạng một văn kiện sửa đổi duy nhất, sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày được ấn định tại Hội nghị giữa những Quốc gia Thành viên đã lưu chiểu trước ngày đó các văn bản phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hay gia nhập cả Hiến chương này và Công ước. Việc phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hay gia nhập một phần các văn bản sửa đổi đó sẽ không có giá trị.

230 PP-98

7
Tổng thư ký sẽ thông báo cho tất cả Quốc gia Thành viên việc lưu chiểu của mỗi văn bản phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hay gia nhập.

231

8
Sau khi mọi văn bản sửa đổi như vậy có hiệu lực, việc phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt và gia nhập theo các Điều 52 và 59 của Hiến chương này sẽ được áp dụng cho Hiến chương sửa đổi.

232

9
Sau khi một văn bản sửa đổi như vậy có hiệu lực, Tổng thư ký sẽ đăng ký văn bản đó tại Ban thư ký của Liên hợp quốc, theo những qui định của Điều 102 của Hiến chương Liên hợp quốc. Điểm 241 của Hiến chương này cũng được áp dụng cho mọi văn bản sửa đổi.


ĐIỀU 56


Việc Giải quyết Tranh chấp


  
233 PP-98

1
Các Quốc gia Thành viên có thể giải quyết những tranh chấp về các vấn đề liên quan đến việc giải Thích hay việc áp dụng đối với Hiến chương này, đối với Công ước hay các Thể lệ Hành chính thông qua thương lượng, bằng đường ngoại giao, hay theo những thủ tục qui định trong những điều ước song phương hay đa phương, ký kết giữa họ nhằm giải quyết những tranh chấp quốc tế, hay bằng mọi phương pháp khác mà họ cùng nhất trí.

234 PP-98

2
Trường hợp không biện pháp giải quyết nào nói trên được thông qua, mọi Quốc gia Thành viên là bên của tranh chấp có thể yêu cầu giải quyết bằng trọng tài theo các thủ tục được xác định trong Công ước.

235 PP-98

3
Nghị định thư Không bắt buộc về việc Giải quyết Bắt buộc các Tranh chấp Liên quan đến Hiến chương này, đến Công ước và các Thể lệ Hành chính sẽ được áp dụng giữa các Quốc gia Thành viên tham gia Nghị định thư.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương