HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang16/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

ĐIỀU 53


Gia nhập


  
212 PP-98

1
Một Quốc gia Thành viên không phải là bên ký Hiến chương và Công ước này, hay, theo những qui định của Điều 2 Hiến chương này, mọi Quốc gia khác nêu trong điều đó, có thể gia nhập Hiến chương này và Công ước bất cứ lúc nào. Việc xin gia nhập phải được tiến hành đồng thời tại một văn bản duy nhất bao gồm cả Hiến chương này và Công ước.

213 PP-98

2
Văn bản gia nhập được lưu chiểu bên cạnh Tổng thư ký, người sẽ thông báo cho các Quốc gia Thành viên về mỗi lần lưu chiểu một văn bản gia nhập như vậy khi nhận được văn bản và sẽ chuyển đến mỗi Thành viên một bản sao được xác thực của văn bản đó.

214

3
Sau khi Hiến chương này và Công ước có hiệu lực theo Điều 58 của Hiến chương này, một văn bản gia nhập sẽ có hiệu lực kể từ ngày lưu chiểu bên cạnh Tổng thư ký, trừ khi văn bản đó qui định khác.


ĐIỀU 54


Các Thể lệ Hành chính


  
215

1
Các Thể lệ Hành chính, như đã nêu ở Điều 4 của Hiến chương này, là những văn kiện quốc tế ràng buộc và phải phù hợp với những qui định của Hiến chương này và Công ước.

216

2
Việc phê chuẩn, chấp nhận hay phê duyệt Hiến chương này và Công ước hoặc việc gia nhập các văn kiện này, theo Điều 52 và 53 của Hiến chương này, phải được coi như đồng ý chấp nhận sự ràng buộc đối với các Thể lệ Hành chính được các hội nghị thế giới có thẩm quyền thông qua trước ngày ký Hiến chương này và Công ước. Sự tán thành này phụ thuộc vào các điều khoản bảo lưu được đệ trình vào thời điểm ký các Thể lệ Hành chính hay các sửa đổi của các Thể lệ đó trong chừng mực các điều khoản bảo lưu này vẫn được giữ lại vào thời điểm lưu chiểu văn bản phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hay gia nhập.

216A PP-98

2bis
Các Thể lệ Hành chính được nêu tại khoản 216 trên đây sẽ giữ nguyên hiệu lực, tuỳ thuộc vào những sửa đổi có thể được thông qua khi áp dụng các Điểm 89 và 146 của Hiến chương này và được chấp nhận là có hiệu lực. Mọi sửa đổi các Thể lệ Hành chính, hoặc một phần hay toàn bộ, sẽ có hiệu lực từ ngày hoặc những ngày được ấn định trong bản sửa đổi chỉ đối với các Quốc gia Thành viên, trước ngày hoặc những ngày đó, đã thông báo cho Tổng thư ký về việc họ đồng ý chịu sự ràng buộc đối với sửa đổi đó.

217 PP-98(Bỏ)

217A PP-98

3bis
Một Quốc gia Thành viên phải thông báo về việc họ đồng ý chịu sự ràng buộc đối với một phần hay toàn bộ bản sửa đổi Thể lệ Hành chính bằng cách lưu chiểu bên cạnh Tổng thư ký một văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt đối với sửa đổi đó hoặc gia nhập bằng cách thông báo cho Tổng thư ký việc họ đồng ý chịu sự ràng buộc đối với sửa đổi đó.

217B PP-98

3ter
Mọi Quốc gia Thành viên cũng có thể thông báo cho Tổng thư ký rằng việc họ phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt, hoặc gia nhập các sửa đổi của Hiến chương này hoặc Công ước theo Điều 55 của Hiến chương hoặc Điều 42 của Công ước sẽ được coi như đồng ý chịu sự ràng buộc đối với bất kỳ sửa đổi nào của Thể lệ Hành chính, hoặc một phần hay toàn bộ, đã được một hội nghị có thẩm quyền thông qua trước khi ký kết văn bản sửa đổi nói trên bổ sung Hiến chương này hoặc Công ước.

217C PP-98

3quater

Việc thông báo theo Điểm 217B nêu trên phải được thực hiện vào thời điểm Quốc gia Thành viên lưu chiểu văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt, hoặc gia nhập đối với sửa đổi bổ sung Hiến chương này và Công ước.

217D PP-98

3penter

Mọi sửa đổi Thể lệ Hành chính đều sẽ áp dụng tạm thời, kể từ ngày sửa đổi có hiệu lực, đối với mọi Quốc gia Thành viên ký vào bản sửa đổi và chưa thông báo cho Tổng thư ký về việc họ đồng ý chịu sự ràng buộc theo Điểm 217A đến 217B nêu trên. Việc áp dụng tạm thời như vậy chỉ có hiệu lực nếu Quốc gia Thành viên được nói đến không phản đối tại thời điểm ký sửa đổi.

218 PP-98

4
Việc áp dụng tạm thời này sẽ tiếp tục đối với một Quốc gia Thành viên cho đến khi Quốc gia đó thông báo cho Tổng thư ký về quyết định của mình liên quan đến việc họ đồng ý chiụ sự ràng buộc đối với bất kỳ sửa đổi như vậy.

219 to 221 (bỏ) PP-98

221A PP-98

5bis
Nếu một Quốc gia Thành viên chưa thông báo cho Tổng thư ký về quyết định liên quan đến việc họ đồng ý chiụ sự ràng buộc theo Điểm 218 nêu trên trong vòng ba mươi sáu tháng kể từ sau ngày hoặc những ngày việc sửa đổi có hiệu lực, Quốc gia Thành viên đó sẽ bị coi như đã đồng ý chiụ sự ràng buộc đối với sửa đổi này.

221B PP-98

5ter
Bất kỳ việc áp dụng tạm thời nào theo ý nghĩa của Điểm 217D hoặc bất kỳ sự đồng ý chiụ sự ràng buộc nào theo ý nghĩa của Điểm 221A phải phụ thuộc vào bất cứ bảo lưu nào Quốc gia Thành viên liên quan đã đưa ra tại thời điểm ký sửa đổi. Bất kỳ sự đồng ý chịu sự ràng buộc theo ý nghĩa của các điểm 216A, 217A, 217B và 218 nêu trên sẽ phải phụ thuộc vào bảo lưu do Quốc gia Thành viên liên quan đã đưa ra tại thời điểm ký Thể lệ Hành chính hoặc ký bản sửa đổi, với điều kiện Quốc gia Thành viên này giữ nguyên ý kiến bảo lưu khi thông báo cho Tổng thư ký về việc họ đồng ý chịu sự ràng buộc.

222 PP-98(bỏ)

223 PP-98

7
Tổng thư ký sẽ thông báo nhanh chóng cho các Quốc gia Thành viên khi nhận được mọi thông báo theo Điều này.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương