HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang15/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41


ĐIỀU 46


Các Cuộc gọi và điện báo Lâm nạn

  
200

Các trạm thông tin vô tuyến bắt buộc phải chấp nhận, với sự ưu tiên tuyệt đối, các cuộc gọi và điện báo lâm nạn bất kể từ đâu đến, phải trả lời cũng theo tinh thần ưu tiên tuyệt đối với những điện báo đó và ngay lập tức phải giải quyết những gì họ yêu cầu.


ĐIỀU 47


Những Tín hiệu Lâm nạn, Khẩn, An toàn hoặc Nhận dạng Giả hay Lừa dối

  
201 PP-98

Các Quốc gia Thành viên cam kết phải dùng những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc phát hay lan truyền những tín hiệu lâm nạn, khẩn, an toàn hay nhận dạng giả hoặc lừa dối, và phải cộng tác để xác định và nhận dạng những trạm nằm trong phạm vi quyền lực của họ đã phát những tín hiệu như vậy.


ĐIỀU 48


Thiết bị Nghiệp vụ Quốc phòng


  
202 PP-98

1
Các Quốc gia Thành viên duy trì quyền tự do hoàn toàn đối với các thiết bị thông tin vô tuyến quân sự.

203

2
Tuy nhiên, các thiết bị trên phải, trong phạm vi có thể, tôn trọng những qui định pháp lý liên quan đến cấp cứu trong trường hợp lâm nạn và các biện pháp phải tiến hành để ngăn cản nhiễu gây tổn hại, cũng như những qui định trong các Thể lệ Hành chính liên quan đến hình tíưc phát sóng và tần số được sử dụng, tùy theo tính chất của dịch vụ mà các thiết bị đó thực hiện.

204

3
Hơn nữa, khi các thiết bị đó tham gia vào dịch vụ của thông tin công cộng hoặc các dịch vụ khác do Thể lệ Hành chính qui định nói chung, phải tuân thủ những qui định được áp dụng cho các dịch vụ đó.

CHƯƠNG VIIIQuan hệ với Liên hợp quốc, với các Tổ chức Quốc tế khác

và với các Quốc gia không phải là Thành viên


ĐIỀU 49


Quan hệ với Liên hợp quốc


  
205

Quan hệ giữa Liên hợp quốc và Liên minh Viễn thông Quốc tế được xác định trong Hiệp định chung giữa hai tổ chức này.


ĐIỀU 50


Quan hệ với Các Tổ chức Quốc tế khác


  
206 PP-02

Để thúc đẩy việc phối hợp quốc tế một cách toàn diện về các vấn đề tác động đến viễn thông, Liên minh phải hợp tác với các tổ chức quốc tế có những lợi ích và những hoạt động liên quan.


ĐIỀU 51


Quan hệ với các Quốc gia không phải là Thành viên


  
207 PP-98

Mỗi Quốc gia Thành viên dành cho mình và cho các tổ chức khai thác đã được thừa nhận quyền định ra những điều kiện để chấp nhận trao đổi viễn thông với một Quốc gia không phải là Thành viên của Liên minh. Nếu một thông tin viễn thông, xuất phát từ lãnh thổ một Quốc gia như vậy được một Quốc gia Thành viên chấp nhận, thông tin đó phải được chuyển đi và trong chừng mực phải qua những kênh viễn thông của một Quốc gia Thành viên, những qui định bắt buộc của Hiến chương này, của Công ước và các Thể lệ Hành chính cũng như những cước thông thường phải áp dụng cho thông tin đó.

CHƯƠNG IX

Những Qui định Cuối cùng

ĐIỀU 52


Phê chuẩn, Chấp nhận hay Phê duyệt

  
208 PP-98

1
Hiến chương này và Công ước được mọi Quốc gia Thành viên ký phải được phê chuẩn, chấp nhận hay phê duyệt cùng một lúc, phù hợp với những qui định hợp hiến của mình, tại một văn bản duy nhất. Văn bản này được lưu chiểu, trong một thời hạn ngắn nhất, bên cạnh Tổng thư ký. Tổng thư ký sẽ thông báo cho các Quốc gia Thành viên về mỗi lần lưu chiểu của mỗi văn bản như vậy.

209 PP-98

2

1)

Trong một thời hạn hai năm tính từ ngày Hiến chương này và Công ước bắt đầu có hiệu lực, mọi Quốc gia Thành viên đã ký, mặc dù họ có thể chưa lưu chiểu văn bản phê chuẩn, chấp nhận hay phê duyệt theo qui định của Điểm 208 trên đây, được hưởng những quyền dành cho các Quốc gia Thành viên của Liên minh được nêu tại các Điểm 25 đến 28 của Hiến chương này.

210 PP-98
2)

Khi hết một thời hạn hai năm kể từ ngày Hiến chương này và Công ước bắt đầu có hiệu lực, một Quốc gia Thành viên đã ký mà chưa lưu chiểu văn bản phê chuẩn, chấp nhận hay phê duyệt như qui định tại Điểm 208 trên đây, sẽ không còn quyền biểu quyết ở bất cứ hội nghị nào của Liên minh, tại bất cứ một phiên họp nào của Hội đồng, tại bất cứ một cuộc họp nào của các Lĩnh vực của Liên minh hoặc trong các cuộc tham khảo ý kiến bằng thư tín được tiến hành theo những qui định của Hiến chương này và của Công ước cho đến khi Thành viên đó đã lưu chiểu văn bản phê chuẩn, chấp nhận hay phê duyệt nói trên. Các quyền lợi của họ, ngoài quyền biểu quyết, sẽ không bị ảnh hưởng.

211

3
Sau khi Hiến chương này và Công ước có hiệu lực theo Điều 58 của Hiến chương này, một văn bản phê chuẩn, chấp nhận hay phê duyệt, sẽ có hiệu lực từ ngày được lưu chiểu bên cạnh Tổng thư ký.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương