HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang14/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


ĐIỀU 40


Ưu tiên Viễn thông Liên quan đến An toàn Nhân mạng

  
191

Các dịch vụ viễn thông quốc tế phải dành ưu tiên tuyệt đối cho tất cả thông tin viễn thông về an toàn tính mạng trên biển, trên đất liền, trên không và trong vũ trụ, cũng như cho viễn thông về dịch bệnh đặc biệt khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới.


ĐIỀU 41


Ưu tiên Viễn thông Chính phủ

  
192

Phù hợp với những qui định của Điều 40 và 46 của Hiến chương này, viễn thông Chính phủ (xem Phần phụ lục của Hiến chương này, Điểm 1014) được hưởng quyền ưu tiên so với các loại viễn thông khác trong phạm vi có thể, theo những yêu cầu cụ thể của phía gửi.


ĐIỀU 42


Thỏa thuận đặc biệt

  
193 PP-98

Các Quốc gia Thành viên dành cho mình, cho các tổ chức khai thác do mình thừa nhận và cho các tổ chức khai thác khác có thẩm quyền hợp thức, quyền ký kết những thỏa thuận đặc biệt về những vấn đề viễn thông không liên quan đến các Quốc gia Thành viên nói chung. Tuy nhiên, những thỏa thuận đó không được trái với các qui định của Hiến chương này, của Công ước hay các Thể lệ Hành chính, chẳng hạn như liên quan đến gây nhiễu do việc thực hiện các thỏa thuận khai thác đó gây ra cho các dịch vụ thông tin vô tuyến của những Quốc gia Thành viên khác, và nói chung liên quan đến những hư hỏng về kỹ thuật do việc thực hiện các thỏa thuận đó gây ra cho việc khai thác những dịch vụ viễn thông của các Quốc gia Thành viên khác.

ĐIỀU 43


Các Hội nghị, Thỏa thuận và Tổ chức Khu vực

  
194 PP-98

Các Quốc gia Thành viên bảo lưu quyền triệu tập các hội nghị khu vực, xây dựng các thỏa thuận khu vực và thành lập những tổ chức khu vực, với mục tiêu giải quyết những vấn đề nhạy cảm về viễn thông cần giải quyết trong phạm vi khu vực. Những thỏa thuận đó không được trái với Hiến chương này hoặc với Công ước.

CHƯƠNG VII- Những Qui định đặc biệt về Thông tin vô tuyếnĐIỀU 44


Việc Sử dụng Phổ tần Tần số Vô tuyến điện và Quĩ đạo Vệ tinh địa tĩnh và các Quĩ đạo vệ tinh khác

  
195 PP-02

1
Các Quốc gia Thành viên phải cố gắng hạn chế số lượng tần số và phổ tần số, được sử dụng ở mức tối thiểu để bảo đảm cung cấp một cách thoả mãn các dịch vụ cần thiết. Về mục đích này, các Quốc gia Thành viên phải cố gắng áp dụng các tiến bộ khoa học mới nhất càng sớm càng tốt.

196 PP-98

2
Khi sử dụng các băng tần cho các dịch vụ thông tin vô tuyến, các Quốc gia Thành viên phải xem các tần số vô tuyến và mọi quĩ đạo liên quan, kể cả quĩ đạo vệ tinh địa tĩnh, là những nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, do vậy chúng phải được sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả và kinh tế theo đúng các qui định của các Thể lệ Thông tin vô tuyến, để các nước hoặc các nhóm nước có thể tiếp cận một cách công bằng các quĩ đạo và tần số đó, có tính đến những nhu cầu đặc biệt của các nước đang phát triển và vị trí địa lý của một số nước nhất định.


ĐIỀU 45


Nhiễu gây Tổn hại


  
197 PP-98

1
Tất cả những trạm, bất kể được thiết lập với mục đích gì, phải được xây dựng và khai thác, sao cho không gây nhiễu tổn hại đến các dịch vụ thông tin vô tuyến hoặc thông tin của các Quốc gia Thành viên khác, hoặc của những tổ chức khai thác được thừa nhận, hoặc những tổ chức khai thác được uỷ quyền hợp thức khác để cung cấp một dịch vụ thông tin vô tuyến và hoạt động theo những qui định của các Thể lệ Thông tin vô tuyến.

198 PP-98

2
Mỗi một Quốc gia Thành viên cam kết việc yêu cầu các tổ chức khai thác được họ thừa nhận và những tổ chức khai thác được uỷ quyền hợp thức khác để làm việc này phải tuân thủ những qui định ở Điểm 197 trên đây.

199 PP-98

3
Hơn nữa, các Quốc gia Thành viên phải thừa nhận sự cần thiết của việc tiến hành tất cả những biện pháp thích hợp để ngăn chặn hoạt động của các máy móc và thiết bị điện thuộc tất cả các dạng có thể gây nhiễu tổn hại đến các thông tin hoặc các dịch vụ thông tin vô tuyến được đề cập đến ở Điểm 197 trên đây.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương