HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang12/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

ĐIỀU 29


Ngôn ngữ

  
171

1

1)

Ngôn ngữ chính thức và làm việc của Liên minh là tiếng Ả rập, tiếng Trung quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây ban nha.

172
2)

Theo những quyết định liên quan của Hội nghị Toàn quyền, những ngôn ngữ trên được sử dụng để soạn thảo và phát hành tài liệu và văn bản của Liên minh, trong những bản dịch tương đương kể cả hình thức và nội dung, cũng như cho việc dịch qua lại tại các hội nghị và các cuộc họp của Liên minh.

173
3)

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có tranh cãi, văn bản tiếng Pháp sẽ có giá trị hơn cả.

174

2
Khi tất cả những người tham dự một hội nghị hay một cuộc họp tán thành thì việc thảo luận tại phiên họp có thể được tiến hành bằng một số ngôn ngữ ít hơn so với các ngôn ngữ nêu trên.


ĐIỀU 30


Trụ sở của Liên minh

  
175

Liên minh đặt trụ sở tại Geneve.


ĐIỀU 31


Tư cách Pháp nhân của Liên minh

  
176 PP-98

Trên lãnh thổ của mỗi Quốc gia Thành viên, Liên minh được hưởng tư cách pháp nhân cần thiết để thực hiện các chức năng và đạt được các mục tiêu của mình.ĐIỀU , PP-02


Qui định chung về Hội nghị, Khoá họp và các Cuộc họp của Liên minh

  
177 PP-98, PP-02

1
Các Qui định chung của hội nghị, khoá họp và các cuộc họp của Liên minh được Hội nghị Toàn quyền thông qua sẽ áp dụng để chuẩn bị cho các hội nghị, khoá họp và để tổ chức thực hiện và hướng dẫn thảo luận của hội nghị, khoá họp và các cuộc họp của Liên minh cũng như để bầu các Quốc gia Thành viên vào Hội đồng, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, Cục trưởng các Cục của các Lĩnh vực và các thành viên của Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến.

178 PP-98, PP-02

2
Các hội nghị, khoá họp và Hội đồng có thể thông qua những qui định đó nếu xét thấy các qui định này là cơ bản bổ sung cho các qui định ở Chương II của Qui định chung về hội nghị, khoá họp và các cuộc họp của Liên minh. Những qui định bổ sung phải phù hợp với Hiến chương này, Công ước và Chương II nói trên; các qui định khác do các hội nghị hoặc khoá họp thông qua sẽ được phát hành như các tài liệu của hội nghị hoặc khoá họp liên quan.

CHƯƠNG VI — Những Qui định Chung Liên quan đến Viễn thông

ĐIỀU 33


Quyền của Công chúng trong việc

Sử dụng các Dịch vụ Viễn thông Quốc tế

  
179 PP-98

Các Quốc gia Thành viên thừa nhận quyền của công chúng về thông tin qua các phương tiện của dịch vụ quốc tế về thông tin công cộng. Các dịch vụ, cước phí và bảo an đều như nhau đối với tất cả những người sử dụng, trong mỗi loại hình thông tin, không có ưu tiên hoặc ưu đãi.


ĐIỀU 34


Ngừng Dịch vụ Viễn thông

  
180 PP-98

1
Các Quốc gia Thành viên bảo lưu quyền cho ngừng, phù hợp với luật pháp của Quốc gia đó, việc chuyển mọi điện báo tư tỏ ra có thể nguy hại đến an ninh của Quốc gia đó hoặc trái với luật pháp, trật tự công cộng hay thuần phong mỹ tục của mình, với điều kiện Quốc gia Thành viên đó phải thông báo ngay cho bưu cục gốc về việc đình chỉ toàn bộ hay một phần điện tín, trừ trường hợp việc thông báo này có thể nguy hiểm cho an ninh của Quốc gia đó.

181 PP-98

2
Các Quốc gia Thành viên cũng bảo lưu quyền cắt bỏ, trên cơ sở phù hợp với luật pháp của Quốc gia đó, mọi thông tin viễn thông tư nhân có thể tỏ ra nguy hiểm cho an ninh của Quốc gia mình, hoặc trái với luật pháp, trật tự công cộng hay thuần phong mỹ tục của mình.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương