HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang11/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41


ĐIỀU 26


Ủy ban điều phối

  
148

1
Ủy ban điều phối gồm có Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký và các Cục trưởng các Cục quản lý. Ủy ban do Tổng thư ký điều khiển và Phó Tổng thư ký điều khiển thay khi Tổng thư ký vắng mặt.

149

2
Ủy ban điều phối hoạt động như một nhóm quản lý nội bộ để cố vấn và hỗ trợ thực sự cho Tổng thư ký về tất cả những vấn đề quản trị, tài chính, hệ thống thông tin và hợp tác kỹ thuật không thuộc thẩm quyền riêng của các Lĩnh vực hoặc của Văn phòng Liên minh, cũng như các vấn đề về quan hệ đối ngoại và thông tin công cộng. Trong việc xem xét những vấn đề trên, Ủy ban phải luôn tuân thủ đầy đủ những qui định của Hiến chương này, của Công ước, của các quyết định của Hội đồng và vì lợi ích của toàn Liên minh.


ĐIỀU 27


Những Quan chức được bầu và Nhân viên của Liên minh

  
150

1

1)

Trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, các quan chức được bầu cũng như nhân viên của Liên minh không được yêu cầu hoặc nhận các hướng dẫn của bất cứ chính phủ nào, hay của bất cứ nhà chức trách nào ngoài Liên minh. Họ phải kiềm chế mọi hoạt động không thích hợp với tư cách của mình là các viên chức quốc tế.

151 PP-98
2)

Các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực phải tôn trọng đặc điểm tính chất quốc tế riêng biệt trong nhiệm vụ của các quan chức được bầu và của các nhân viên của Liên minh, và không được tìm cách gây ảnh hưởng đến họ trong khi họ thi hành nhiệm vụ.

152
3)

Không một viên chức được bầu nào cũng như mọi nhân viên của Liên minh được tham gia dưới bất kỳ hình thức nào hoặc có lợi ích tài chính dưới mọi hình thức trong bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan đến viễn thông, trừ khi đó là một phần nhiệm vụ của người đó. Tuy nhiên, thuật ngữ "lợi ích tài chính" không áp dụng đối với những trợ cấp thôi việc họ tiếp tục được hưởng do đã từng làm việc hoặc phục vụ trước đây.

153 PP-98
4)

Để bảo đảm cho việc hoạt động có hiệu quả của Liên minh, mọi Quốc gia Thành viên có một công dân đã được bầu là Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký hoặc Cục trưởng các Cục quản lý, phải tránh, đến mức tối đa có thể, việc triệu hồi người đó về giữa hai kỳ Hội nghị toàn quyền.

154

2
Việc cân nhắc kỹ lưỡng trong tuyển dụng nhân viên và xác định các điều kiện phục vụ là cần thiết để bảo đảm cho Liên minh có những tiêu chuẩn cao nhất về tính hiệu qủa, trình độ năng lực, và tính toàn vẹn. Phải quan tâm một cách thích đáng đến tầm quan trọng trong việc tuyển dụng nhân viên trên cơ sở địa lý càng rộng càng tốt.


ĐIỀU 28


Tài chính của Liên minh

  
155

1
Những chi phí mà Liên minh phải đáp ứng gồm các khoản chi của:

156
a)

Hội đồng;

157
b)

Văn phòng Liên minh và các Lĩnh vực của Liên minh;

158
c)

các Hội nghị Toàn quyền và các hội nghị thế giới về viễn thông quốc tế.

159 PP-98

2
Các chi phí của Liên minh có nguồn từ:

159A PP-98
a)

các khoản đóng góp của các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực;

159B PP-98
b)

các khoản thu nhập khác được quy định tại Công ước hoặc tại Thể lệ Tài chính.

159C PP-98

2bis
Mỗi Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực đóng góp một phần tương đương với số đơn vị của hạng đóng góp mà họ đã chọn theo quy định tại các Điểm 160 đến 161I dưới đây.

159D PP-98, pp-02

2ter
Những chi phí cho các hội nghị khu vực được quy định tại Điểm 43 của Hiến chương này sẽ được đóng góp:

159E pp-02
a)

bởi tất cả các Quốc gia Thành viên của khu vực liên quan phù hợp với hạng đóng góp của họ;

159F PP--02
b)

bởi Quốc gia Thành viên của các khu vực khác tham dự các hội nghị của khu vực đó phù hợp với hạng đóng góp của họ;

159G PP--02
c)

bởi các Thành viên Lĩnh vực được uỷ quyền và các tổ chức được uỷ quyền khác tham dự các hội nghị của khu vực đó phù hợp với các qui định của Công ước.

160 PP-98

3

1)

Các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực tự do lựa chọn hạng đóng góp để trang trải những chi phí của Liên minh.

161 PP-98
2)

Việc lựa chọn của các Quốc gia Thành viên được thực hiện tại Hội nghị Toàn quyền, đúng với hạng đóng góp và các điều kiện qui định trong Công ước và phù hợp với các Thủ tục quy định dưới đây.

161A PP-98
3)

Việc lựa chọn của các Thành viên Lĩnh vực được thực hiện đúng với hạng đóng góp và các điều kiện qui định trong Công ước và phù hợp với các Thủ tục quy định dưới đây.

161B PP-98

3bis

1)

  Tại Kỳ họp Hội đồng được tổ chức ngay trước Hội nghị Toàn quyền, Hội đồng sẽ xác định tạm thời tổng số đơn vị đóng góp, trên cơ sở dự thảo kế hoạch tài chính cho giai đoạn tới và tổng số đơn vị đóng góp.

161C PP-98
2)

Tổng thư ký sẽ thông báo cho các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực về dự kiến tổng số đơn vị đóng góp được xác định theo Điểm 161B nêu trên và đề nghị các Quốc gia Thành viên thông báo, ít nhất một tuần trước khi khai mạc Hội nghị Toàn quyền, về hạng đóng góp do Quốc gia Thành viên đó tạm thời lựa chọn.

161D PP-98
3)

Hội nghị Toàn quyền sẽ, trong tuần họp đầu tiên, quyết định dự kiến giới hạn trên của tổng số đơn vị đóng góp do Tổng thư ký tập hợp căn cứ theo các Điểm 161B và 161C nêu trên, và xem xét đến mọi thay đổi về hạng đóng góp do các Quốc gia Thành viên thông báo cho Tổng thư ký cũng như các hạng đóng góp vẫn giữ nguyên như đã chọn trước đây.

161E PP-98, PP-02
4)

Trên cơ sở xem xét dự thảo kế hoạch tài chính sửa đổi, Hội nghị Toàn quyền sẽ quyết định giới hạn trên của tổng số đơn vị đóng góp. Tổng thư ký sẽ đề nghị các Quốc gia Thành viên thông báo vào cuối tuần trước tuần cuối cùng của Hội nghị Toàn quyền,về quyết định chọn hạng đóng góp cuối cùng của các Quốc gia Thành viên này .

161F PP-98
5)

Các Quốc gia Thành viên chưa thông báo về quyết định đối với hạng đóng góp của mình vào thời hạn do Tổng thư ký yêu cầu sẽ giữ nguyên hạng đóng góp đã chọn trước đây.

161G PP-98
6)

Hội nghị Toàn quyền thông qua bản kế hoạch cuối cùng về tài chính trên cơ sở tổng số đơn vị đóng góp tương ứng với các hạng đóng góp do các Quốc gia Thành viên đã chọn và các hạng đóng góp của các Thành viên Lĩnh vực vào ngày kế hoạch tài chính được thông qua.

161H PP-98

3ter

1)

Tổng ký sẽ thông báo cho các Thành viên Lĩnh vực về giới hạn trên của tổng số đơn vị đóng góp đã định và đề nghị họ cho biết, trong vòng ba tháng kể từ ngày bế mạc Hội nghị Toàn quyền, về hạng đóng góp do họ chọn.

161I PP-98
2)

Các Thành viên Lĩnh vực chưa thông báo về quyết định đối với hạng đóng góp của mình trong vòng ba tháng sẽ giữ nguyên thang đóng góp đã chọn trước đây.

162 PP-98
3)

Việc sửa đổi thang đóng góp đã được thông qua tại hội nghị toàn quyền sẽ được áp dụng để lựa chọn hạng đóng góp tại hội nghị toàn quyền tiếp theo.

163 PP-94 PP-98
4)

Hạng đóng góp do mỗi Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực lựa chọn chỉ có thể được áp dụng đối với niên khóa tài chính 2 năm đầu tiên sau Hội nghị Toàn quyền .

164 PP-98(bỏ)

165 PP-98

5
Đối với việc lựa chọn hạng đóng góp, mỗi Quốc gia Thành viên không được giảm bớt phần đóng góp của mình quá hai hạng và Hội đồng sẽ chỉ định cách thức trong đó việc giảm mức đóng góp sẽ được thực hiện dần dần trong nhiệm kỳ giữa hai hội nghị toàn quyền. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt như thiên tai cần kêu gọi những chương trình giúp đỡ quốc tế, Hội nghị Toàn quyền có thể cho phép giảm bớt ở mức lớn hơn số đơn vị đóng góp khi Quốc gia Thành viên yêu cầu và có bằng chứng về việc họ không còn có thể duy trì mức đóng góp theo hạng đã chọn ban đầu.

165A PP-98

5bis
Trong những trường hợp bất thường, chẳng hạn như thiên tai xảy ra cần đến các chương trình trợ giúp quốc tế, Hội đồng có thể cho phép giảm số đơn vị đóng góp khi có yêu cầu từ một Quốc gia Thành viên đối với việc họ không thể tiếp tục duy trì mức đóng góp đã chọn trước đây.

165B PP-98

5ter
Các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực có thể lựa chọn bất kỳ lúc nào hạng đóng góp cao hơn mức đã chọn.

166 and 167 (SUP) PP-98

168 PP-98

8
Các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực sẽ trả trước phần đóng góp hàng năm của mình trên cơ sở ngân sách 2 năm do Hội đồng quyết định cũng như những hiệu chỉnh được Hội đồng thông qua.

169 PP-98

9
Một Quốc gia Thành viên chậm trễ trong việc đóng góp cho Liên minh sẽ mất quyền biểu quyết như qui định ở Điểm 27 và 28 của Hiến chương này khi mà số tiền trễ hạn bằng hoặc lớn hơn số tiền đóng góp phải trả của Thành viên này cho hai năm trước.

170 PP-98

10
Các qui định cụ thể về những đóng góp tài chính từ các Thành viên Lĩnh vực và từ các tổ chức quốc tế khác được ghi trong Công ước.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương