HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang10/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

ĐIỀU 22


Các Hội nghị Phát triển Viễn thông

  
137

1
Các hội nghị phát triển viễn thông sẽ là diễn đàn để thảo luận và xem xét những chủ đề, dự án và chương trình liên quan tới phát triển viễn thông và đưa ra những phương hướng và hướng dẫn cho Cục Phát triển Viễn thông.

138

2
Các hội nghị phát triển viễn thông bao gồm:

139
a)

các hội nghị phát triển viễn thông thế giới;

140
b)

các hội nghị phát triển viễn thông khu vực.

141

3
Giữa hai Hội nghị Toàn quyền sẽ có một hội nghị phát triển viễn thông thế giới và, tùy theo nguồn lực và tính chất ưu tiên, các hội nghị phát triển viễn thông khu vực.

142 PP-98

4
Các hội nghị phát triển viễn thông sẽ không đưa ra những Văn kiện Cuối cùng. Những kết luận của hội nghị sẽ theo hình thức nghị quyết, quyết định, khuyến nghị hoặc báo cáo. Những kết luận này trong mọi trường hợp phải phù hợp với Hiến chương này, với Công ước và Thể lệ Hành chính. Khi thông qua những nghị quyết và quyết định, các hội nghị phải tính đến những hậu quả tài chính có thể thấy trước và phải tránh thông qua những nghị quyết và quyết định có thể dẫn đến việc vượt quá những giới hạn tài chính đã được Hội nghị Toàn quyền quy định.

143

5
Nhiệm vụ của các hội nghị phát triển viễn thông được quy định trong Công ước.ĐIỀU 23


PP-98 Các Nhóm Nghiên cứu và Nhóm Tư vấn Phát triển Viễn thông

  
144 PP-98

Những nhiệm vụ riêng của các nhóm nghiên cứu và nhóm tư vấn phát triển viễn thông được qui định trong Công ước.ĐIỀU 24


Cục Phát triển Viễn thông

  
145

Những chức năng của Cục trưởng Cục Phát triển Viễn thông được qui định trong Công ước.

ADD(PP-02)


CHƯƠNG IVA —Phương pháp làm việc của các Lĩnh vực 


145A PP-02 (ADD)

Khoá họp thông tin vô tuyến, khoá họp tiêu chuẩn hoá viễn thông thế giới và hội nghị phát triển viễn thông thế giới có thể sẽ xây dựng và thông qua các phương pháp và thủ tục làm việc để quản lý các hoạt động của Lĩnh vực tương ứng của mình. Các phương pháp và thủ tục làm việc phải phù hợp với Hiến chương này, Công ước và các Thể lệ hành chính và đặc biệt là các Điểm từ 246D đến 246H của Công ước.

CHƯƠNG V — Những Qui định khác Liên quan đến Chức năng của Liên minh


ĐIỀU 25


Các Hội nghị Thế giới về

Viễn thông Quốc tế

  
146

1
Một hội nghị thế giới về viễn thông quốc tế có thể tiến hành sửa đổi một phần, hoặc trong trường hợp đặc biệt, sửa đổi toàn bộ Thể lệ Viễn thông Quốc tế và giải quyết mọi vấn đề có tính chất toàn cầu thuộc thẩm quyền của hội nghị đó và có liên quan đến chương trình nghị sự của hội nghị.

147 PP-98

2
Các quyết định của các hội nghị thế giới về viễn thông quốc tế trong mọi trường hợp phải phù hợp với những qui định của Hiến chương này và của Công ước. Khi thông qua các nghị quyết và quyết định, các hội nghị phải tính đến những hậu quả về tài chính có thể thấy trước và tránh thông qua những nghị quyết và quyết định có thể đưa đến việc vượt quá giới hạn tài chính đã được Hội nghị Toàn quyền quy định.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương