HỘI ĐỒng thi tuyểNtải về 124.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.10.2017
Kích124.34 Kb.

UBND HUYỆN VÂN HỒ

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

Số: 04/TB-HĐTT

Vân Hồ, ngày 09 tháng 3 năm 2017THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Vân Hồ, năm 2017

__________________________________

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐTT ngày 16/02/2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 2690/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện về tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2016, Hội đồng thi tuyển thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Vân Hồ, năm 2016, cụ thể như sau:I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP:

1. Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên Tiểu học (Phụ lục 01 kèm theo).

2. Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên Tiếng Anh (Phụ lục 02 kèm theo).

3. Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên Âm nhạc (Phụ lục 03 kèm theo).

4. Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển Giáo viên Mầm non (Phụ lục 04 kèm theo)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỊCH THI TUYỂN

1. Thời gian thi tuyển: Ngày 29/3/2017

- Khai mạc kỳ thi: 7 giờ 30 phút.

- Thi bài thi kiến thức chung (120 phút): Từ 9 giờ 00 phút.

- Thi bài thi thực hành (soạn giáo án - 90 phút): Từ 14 giờ 00 phút.

- Thi bài thi trắc nghiệm (30 phút): Từ 16 giờ 00 phút.2. Danh sách thí sinh tham dự thi tuyển: Được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện và trên cổng thông tin điện tử huyện Vân Hồ (vanho.sonla.gov.vn) từ ngày 10/3/2017.

3. Địa điểm thi tuyển: Tại Trường THCS Vân Hồ - Tiểu khu 56, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) theo số điện thoại: 0223.666.280 để giải đáp./.Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện (đăng tin);

- Phòng Nội vụ (niêm yết);

- Đài TTTH huyện (thông báo);

- Lưu: VT, NV, H(15 bản).


TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Huy Anh


PHỤ LỤC 01

Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên Tiểu học (chuyên ngành giáo viên văn hóa)

(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTT ngày 09/3/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017)

_____________________________


I. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

4. Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT.

5. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

II. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI TRẮC NGHIỆM VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Tiếng Việt (Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm) - Lê A (Chủ biên), (2007), Nhà xuất bản Giáo dục.

2. Phương Pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học: Lê Phương Nga (2007), NXB Đại học Sư phạm.

3. Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học (Dự án phát triển Giáo viên Tiểu học) - Vũ Quốc Chung (Chủ biên) (2007), NXB Giáo dục.

4. Các tập hợp số (Tài liệu đào tạo giáo viên) - Trần Diên Hiển (Chủ biên) (2007), Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

5. Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nguyễn Văn Chuẩn (Chủ biên) (2008), NXB Đại học sư phạm.

6. Giáo dục học tài liệu đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và đại học sư phạm (Dự án phát triển giáo viên Tiểu học) - Mai Ngọc Liên (2007), Nhà xuất bản Giáo dục.

III. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN

1. Môn Toán: Giới hạn trong chương trình học kỳ II, Lớp 4.

2. Môn Tiếng Việt: Giới hạn trong chương trình học kỳ II, Lớp 5.

* Lưu ý:

- Nội dung thi trắc nghiệm: Thi các kiến thức chuyên môn (kiến thức nền tảng; chương trình; thời lượng; phương pháp giảng dạy các bộ môn trong chương trình tiểu học - tập trung vào 02 môn cơ bản là Toán và Tiếng Việt).

- Đối với phần thi thực hành: Thí sinh được phép mang sách giáo khoa học sinh môn, lớp mình dự thi trong giới hạn chương trình nêu trên và phải thể hiện phần thi theo mẫu giáo án gửi kèm. Chỉ soạn giáo án các tiết kiến thức mới, nội dung kiến thức trong 1 tiết. Không soạn giáo án các tiết ôn tập, luyện tập, kiểm tra, các tiết học mà bài giảng đó phải thực hiện trong 2 tiết trở lên…

PHỤ LỤC 02

Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên Tiếng Anh (Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTT ngày 09/3/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017)

_____________________________


I. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

4. Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT.

5. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

II. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI TRẮC NGHIỆM VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH

1. A course in language teaching (Practice and theory). Tác giả: Penny Ur. Nhà xuất bản: Cambridge University

Tập trung các module sau: Module 5: Teaching vocabulary; Module 6: Teaching grammar; Module 8: Teaching listening; Module 9: Teaching speaking; Module 10: Teaching reading; Module 11: Teaching writing; Module 13: Materials; Module 15: Lesson planning.2. Teach English (A traning course for teachers). Tác giả: Adrian Doff. Nhà xuất bản: Cambridge University

Tập trung các nội dung sau: 1. Presenting vocabulary; 3. Presenting structures; 4. Using blackboard; 7. Using visual aids; 8. Planning a lesson; 12. Pair work and group work; 16. Correcting Errors; 21. Using worksheet; 22. Classroom test.3. Kiến thức chuyên ngành: Kiểm tra trắc nghiệm các kiến thức ngôn ngữ về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng đọc, viết (thí sinh dự tuyển tự ôn tập và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng theo chuẩn năng lực Bậc 4 (B2) theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

III. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN

Giới hạn trong chương trình học kỳ II, Lớp 4 - Tên sách: Tiếng Anh lớp 4 (hệ 10 năm) Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên).

- Nội dung thi trắc nghiệm: Thi các kiến thức chuyên môn (kiến thức nền tảng; chương trình; thời lượng; phương pháp giảng dạy các bộ môn trong chương trình THCS).

- Đối với phần thi thực hành: Thí sinh được phép mang sách giáo khoa học sinh hiện hành của môn, lớp mình dự thi trong giới hạn chương trình nêu trên và thể hiện phần thi theo mẫu giáo án gửi kèm. Chỉ soạn giáo án các tiết kiến thức mới, nội dung kiến thức trong 1 tiết. Không soạn giáo án các tiết ôn tập, luyện tập, kiểm tra, các tiết học mà bài giảng đó phải thực hiện trong 2 tiết trở lên… Khuyến khích trình bày hệ thống các hoạt động dưới hình thức 3 cột, ngôn ngữ soạn giáo án: Tiếng Anh.

PHỤ LỤC 03

Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên Âm nhạc

(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTT ngày 09/03/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017)

_____________________________


I. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

4. Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT.

5. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

II. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI TRẮC NGHIỆM VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH ÂM NHẠC

1. Lý thuyết âm nhạc cơ bản - Phạm Tú Hương (2004), Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

2. Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam - Nhà xuất bản Đại học sư phạm, 2007.

3. Phương pháp dạy học âm nhạc - Hoàng Long, Hoàng Lân (2005), Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

4. Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc - Hoàng Long (Chủ biên), (2007), Nhà xuất bản Giáo dục.

III. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN

- Giới hạn trong chương trình học kỳ II, Lớp 2.

* Lưu ý:

- Nội dung thi trắc nghiệm: Thi các kiến thức chuyên môn (kiến thức nền tảng; chương trình; thời lượng; phương pháp giảng dạy các bộ môn trong chương trình).- Đối với phần thi thực hành: Thí sinh được phép mang sách giáo khoa học sinh chiện hành của môn, lớp mình dự thi trong giới hạn chương trình nêu trên và thể hiện phần thi theo mẫu giáo án gửi kèm. Chỉ soạn giáo án các tiết kiến thức mới, nội dung kiến thức trong 1 tiết. Không soạn giáo án các tiết ôn tập, luyện tập, kiểm tra, các tiết học mà bài giảng đó phải thực hiện trong 2 tiết trở lên… Khuyến khích trình bày hệ thống các hoạt động dưới hình thức 3 cột.

PHỤ LỤC 04

Danh mục tài liệu ôn tập dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên Mầm non

(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTT ngày 09/03/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017)

_____________________________


I. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

4. Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ Trường Mầm non.

5. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non.

II. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI TRẮC NGHIỆM VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non - Nguyễn Ánh Tuyết (NXB ĐHSP-2002)

2. Giáo trình Giáo dục học Mầm non - Nguyễn Thị Hòa (NXB ĐHSP-2012)

3. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - Nguyễn Xuân Khoa (NXBĐHQG Hà Nội - 2003)

4. Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ - Lê Thanh Thuỷ, (NXB Giáo dục - 1999)

5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 3-36 tháng - Trần Thị Ngọc Trâm, TS. Lê Thu Hương, PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết – (2013) (đồng chủ biên)

6. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 3-4 tuổi - TS. Trần Thị Ngọc Trâm, TS. Lê Thu Hương, PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết – (2010) (đồng chủ biên)

7. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 4-5 tuổi - TS. Trần Thị Ngọc Trâm, TS. Lê Thu Hương, PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết – (2010) (đồng chủ biên)

8. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 5-6 tuổi - TS. Trần Thị Ngọc Trâm, TS. Lê Thu Hương, PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết – (2010) (đồng chủ biên)

9. Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non (tác giả Đỗ Thị Minh Liên)

III. TÀI LIỆU DÀNH CHO BÀI THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN

- Giới hạn trong Chương trình Giáo dục Mầm non (NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010 - Có mẫu soạn giáo án kèm theo) gồm 02 lĩnh vực phát triển nhận thức và phát triển ngôn ngữ giới hạn trong 5 chủ đề (Trường Mầm non; Gia đình; Nghề nghiệp; Thế giới động vật; Thế giới thực vật). Khi vào phòng thi Hội đồng đã chuẩn bị tài liệu để thực hiện phần thi cho các thí sinh tham dự thi tuyển.

* Lưu ý: Nội dung thi trắc nghiệm: Thi các kiến thức chuyên môn (kiến thức nền tảng; chương trình; thời lượng; phương pháp dạy học các bộ môn trong chương trình giáo dục mầm non).

CẤU TRÚC SOẠN GIÁO ÁN MẦM NON
(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTT ngày 09/03/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017)

CHỦ ĐIỂM:

CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Lĩnh vực phát triển:

Nội dung hoạt động:

Đối tượng: Lớp Mẫu giáo Lớn

Thờì gian: 30 - 35 phút

Ngày soạn:

Ngày dạy :

Người soạn:

Người dạy:


I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

2. Kỹ năng

3. Giáo dục

II. Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô:

* Đồ dùng của trẻ:

III. Tổ chức hoạt động


Nội dung

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻHoạt động 1:


Hoạt động 2:


Hoạt động 3:
GIÁO ÁN THAM KHẢO
(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTT ngày 09/03/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017)
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Nội dung hoạt động: Bé vui đọc thơ “Mèo đi câu cá”
Đối tượng: Lớp Mẫu giáo Lớn

Thờì gian: 30 - 35 phút

Ngày soạn: tháng năm

Ngày dạy: tháng năm

Người soạn:

Người dạy:
I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ thuộc thơ, đọc thơ diễn cảm, hiểu nội dung bài thơ “Mèo đi câu cá”.

- Trẻ biết đóng kịch.

2. Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng đọc thơ diễn cảm.

- Phát triển ngôn ngữ và tư duy, ghi nhớ có chủ định

- Kỹ năng bảo vệ môi trường, kỹ năng an toàn giao thông.3. Gíao dục

- Trẻ ngoan, chăm làm việc, biết yêu quí và bảo vệ các vật nuôi trong gia đình.II. Chuẩn bị

Cô: Tranh thơ, sa bàn;

Trẻ: Tâm trạng thoại mái, trang phục gọn gàng.

III. Tổ chức thực hiện

Nội dung

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ


Hoạt động 1


Hoạt động 2

Hoạt động 3


Hoạt động 4

- Cô và trẻ hát bài: “Gà trống, Mèo con và Cún con”

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát do ai sáng tác?

+ Bài hát nói đến con vật gì?

+ Gia đình các con nuôi những con vật nào?

+ Ngoài những con vật đó chúng còn con vật nào?

+ Nuôi mèo để làm gì?

- Các con ạ ! Không chỉ có động vật nuôi trong gia đình mà còn có rất nhiều động vật khác nữa, tất cả những con vật này đều có ích với chúng ta. Vì vậy chúng mình phải biết yêu quí các con vật. Cô có bài thơ nói về một chú Mèo con đấy.

- Cô đọc thơ lần 1: Đọc diễn cảm

- Đọc lần 2: Kèm tranh minh họa

+ Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Bài thơ do ai sáng tác?

- Giảng nội dung:

- Bài thơ:“Mèo đi câu cá” nói lên hai anh em Mèo trắng đi câu nhưng cả hai đều không chăm chỉ. Anh thì mải ngủ còn em thì mải rong chơi nên cuối cùng cả hai đều không câu được cá đấy.

“ Anh em Mèo trắng

Vác rổ đi câu

Anh ngồi bờ ao…..”

+ Đoạn thơ nói về ai?

+ Anh em mèo trắng đi đâu?

- Thấy hiu hiu gió thổi thì Mèo anh buồn ngủ

“ Hiu hiu gió thổi

Buồn ngủ qua chừng

……………………..”

+ Mèo anh đã làm gì ?

+ Có câu được cá không?

+ Mèo em nhìn thấy bạn nên cũng nhập bạn mà chơi

“ Mèo em đang

Thấy bầy thỏ bạn

Đùa chơi múa lượn……”

+ Mèo em đã làm gì?

+ Mèo em có câu được không?

+ Vì sao mà em không câu được cá?

+ Khi mặt trời đã gần về tối

“ Lúc ông mặt trời

Xuống núi đi ngủ

………………..”

- Anh em Mèo cuối cùng có câu được Cá không?

+ Vậy chúng mình có nên học tập bạn Mèo không?

+ vì sao?

- Cô giáo dục: Các con ạ chúng mình không nên học tập bạn Mèo vì bạn Mèo mải chơi và ngủ nên không được Cá, chúng mình phải chăm chỉ để không giống bạn Mèo nhé.

- Cô cho cả lớp đọc thơ

- Tổ đọc,

- Nhóm yêu thơ thể hiện.

- Mời cá nhân trẻ

- Cô cùng trẻ hát bài: “Rửa mặt như Mèo”


- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trả lời theo yêu cầu


- Con Chó, con Mèo, con Gà...
- Trẻ kể

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời theo yêu cầu


- Trẻ trả lời cô


- Trẻ trả lời
- Vì mải chơi

- Trẻ trả lời theo yêu cầu

- Trẻ lắng nghe

- Vâng ạ


- Cả lớp cùng đọc thơ

- 2 tổ đọc thơ

- Nhóm đọc

- 3, 4 trẻ đọc thơ
GIÁO ÁN THAM KHẢO
(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTT ngày 09/03/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017)
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHỦ ĐỀ NHÁNH: THẾ GIỚI CÁC LOẠI HOA

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Nội dung hoạt động: Thế giới các loài hoa
Đối tượng: Lớp Mẫu giáo Lớn

Thờì gian: 30 - 35 phút

Ngày soạn: tháng năm

Ngày dạy: tháng năm

Người soạn:

Người dạy:
I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết được tên các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền.

- Trẻ biết được cuống, lá, nhụy, mầu sắc, mùi hương của hoa.

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ ghi nhớ có chủ định

- Rèn kỹ năng sống cho trẻ

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ yêu quý hoa, chăm sóc các loại hoaII. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô và trẻ:

+ Các loại hoa

+ Tranh ảnh các loại hoaIII. Tổ chức hoạt động


Nội dung

Hoạt động của cô


Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1

Ổn định tổ chức

Hoạt động 2

Khám phá các loại hoa

So sánh các loại hoa
Hoạt động 3

Trò chơi

Kết thúc

- Các con ơi lại một mùa xuân nữa đang về, chúng ta hãy cùng lắng nghe những tiếng ca của mùa xuân nhé.

- Cô mời cả lớp chúng mình cùng lắng nghe bài hát “Xuân đã về”.

- Chúng mình thấy tiếng ca của mùa xuân có vui và rộn ràng không?

=> Khi mỗi mùa xuân về thì có muôn hoa khoe sắc thắm tỏa ngát hương thơm. Vì thế các con nhớ phải biết bảo vệ và chăm sóc các loại hoa để môi trường thêm xanh, sạch đẹp nhé.

- Bây giờ lớp mình cùng khám phá các loại hoa cùng cô nhé. Các con có thích không?

Chúng mình cùng khám phá với cô nhé.* Hoa Hồng

+ Các con biết gì về loại hoa này?

+ Cánh hoa như thế nào?

+ Cuống hoa ra sao?

+ Chúng mình cùng ngửi xem mùi hương của loại hoa này như thế nào?

- Hoa này có tên là gì?

- Muốn hoa luôn tươi và đẹp các con phải làm gì?

=> Các con ạ muốn hoa luôn được tươi và đẹp thì các con phải thường xuyên tưới nước cho hoa thì mới có hoa đẹp.* Hoa Cúc

- Các con cùng lắng nghe cô đọc bài thơ “Hoa cúc vàng” nhé.

+ Bài thơ nói về loài hoa gì?

+ Chúng mình cùng quan sát bức tranh hoa cúc nhé.

+ Cánh hoa cúc như thế nào?

+ Cánh hoa màu gì?

+ Cuống, lá thì như thế nào?

+ Lá hoa màu gì?

=> Các con có biết không hoa Cúc là một món quà đẹp của nàng tiên mùa xuân đấy các con ạ, hoa Cúc màu vàng, cánh dài và nhỏ, nhiều cánh xếp lại thành một bông hoa. Thường được mọi nhà trang trí vào những ngày tết và ngôi nhà của chúng mình sẽ ấm áp hơn với những vầng mặt trời nhỏ này.

- Hoa Cúc thật là đẹp phải không nào?

- Cô đưa hoa các loại hoa khác cho trẻ quan sát “Hoa Đồng tiền”

- Tương tự như hoa Cúc.

- Hoa Cúc và hoa Hồng, hoa Đồng tiền như thế nào?

- Các loại này có điểm gì giống nhau và khác nhau.

- Hôm nay chúng mình được nàng tiên mùa xuân tặng cho những loại hoa gì?

+ Hoa dùng để làm gì?

+ Muốn có nhiều hoa đẹp ta phải làm gì?

=> Chốt lại giáo dục trẻ

Tìm hoa cho lá”

Chia trẻ thành 2 tổ

Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi.

Cho trẻ chơi 5-7 phút

Cô và trẻ cùng đọc bài thơ “Hoa kết trái” và cho trẻ ra chơi.

- Trẻ lắng nghe

- Có ạ

- Thưa cô có ạ

- Gọi 2-3 trẻ
- Hoa Hồng ạ
- Tưới nước cho hoa

- Hoa cúc vàng

- Gọi 2-3 trẻ trả lời

- Màu vàng ạ


Trẻ lắng nghe

Trẻ cùng so sánh

2-3 Trẻ
Chăm sóc hoa

- Trẻ chơi- Trẻ đọc thơ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương