HỘI ĐỒng thi tuyển viên chức sự nghiệp gdđt năM 2016tải về 17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích17 Kb.
#18907

UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

SỰ NGHIỆP GDĐT NĂM 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 332/TB- HĐTT


Bà Rịa, ngày 14 tháng7 năm 2016


THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập môn kiến thức chung tại kỳ thi tuyển viên chức

sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016.


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi tuyển viên chức số 04 ngày 27/6/2016 xét đủ điều kiện thi tuyển đối với các thi sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố;

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa thông báo nội dung ôn tập môn thi kiến thức chung tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016, cụ thể như sau:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;


2. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

4. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

5. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

6. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non;

7. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học;

8. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông báo này kèm theo các file tài liệu ôn tập được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa: http://baria.baria-vungtau.gov.vn đồng thời được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thành phố và các đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng.

* Lưu ý:

- Luật Viên chức và Quy định về đạo đức nhà giáo là bắt buộc đối với tất cả các thí sinh. Riêng Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Điều lệ trường, thí sinh dự thi ở bậc học nào thì ôn tập theo các quy định của bậc học đó.

Riêng tài liệu ôn tập môn Tin học, Tiếng anh và môn nghiệp vụ chuyên ngành Hội thi tuyển sẽ thông báo sau (nếu có).

- Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016, Hội đồng thi tuyển viên chức đề nghị tất cả các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển đến phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa nộp lệ phí thi tuyển: 200.000 (hai trăm ngàn đồng). Những thí sinh không đóng lệ phí thi sẽ không được nhận thẻ dự thi./.Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

- UBND TP (để b/c); CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Ban Giám sát kỳ thi (Sở Nội vụ);

- Cổng thông tin điện tử TPBR;

- Phòng Nội vụ TP;

- Phòng GDĐT TP;

- Các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (33b);

- Lưu: HĐTT.PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nguyễn Văn Tàitải về 17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương