HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đỒng tháPtải về 22.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích22.11 Kb.
#852

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 04/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh về thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư phát triền năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tnh

quản lý và phân b

_________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2015 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2015 do tỉnh quản lý và phân bổ (Biểu số 01 - NSTT 2015):

Cắt giảm 17,933 tỷ đồng bố trí cho dự án Trụ sở làm việc khối cảnh sát thuộc Công an tỉnh chuyển sang bố trí cho 07 dự án sau:

- Sửa chữa Khối nhà chính và Hội trường trụ sở làm việc Tỉnh ủy: 2,357 tỷ đồng.

- Khu hành chính Ủy ban nhân dân xã Tân Bình, huyện Thanh Bình: 05 tỷ đồng.

- Cải tạo sửa chữa Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông: 2,4 tỷ đồng.

- Trụ sở Khối vận Huyện ủy Tam Nông: 3,9 tỷ đồng.

- Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười: 1,426 tỷ đồng.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thông Bình, huyện Tân Hồng: 1,425 tỷ đồng.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Cường, huyện Tam Nông: 1,425 tỷ đồng.(Có Biểu mẫu số 01 chi tiết đính kèm)

2. Bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2015:

a. Danh mục dự án có trong Nghị quyết số 137/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Bố trí tổng cộng 76,304 tỷ đồng cho 35 dự án, trong đó:

- Ngành Giáo dục: 26 dự án, với tổng vốn bố trí là 20,747 tỷ đồng.

- Ngành Y tế: 01 dự án, với tổng vốn bố trí là 4,8 tỷ đồng.

- Ngành Nông nghiệp: 02 dự án, với tổng vốn bố trí là 15,457 tỷ đồng.

- Ngành Văn hóa xã hội: 02 dự án, với tổng vốn bố trí là 5,8 tỷ đồng.

- Ngành Giao thông: 01 dự án, với tổng vốn bố trí là 5 tỷ đồng.

- Đối ứng các dự án ODA: 03 dự án, với tổng vốn bố trí là 24,5 tỷ đồng.b. Danh mục dự án bổ sung ngoài Nghị quyết số 137/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Tỉnh:

Bố trí tổng cộng 223,696 tỷ đồng cho 172 dự án, trong đó:

- Ngành Giáo dục: 69 dự án (gồm: 01 dự án thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp; 19 dự án bức xúc, xuống cấp nặng thuộc các xã nông thôn mới cần xây dựng mới năm 2015; Hỗ trợ có mục tiêu cho 12 huyện, thị xã, thành phố thực hiện sửa chữa trường, lớp học năm 2015; 37 dự án Cải tạo, sửa chữa các trường, lớp học năm 2015 của ngành giáo dục và đào tạo 2015), với tổng vốn bố trí là 99,253 tỷ đồng.

- Ngành Y tế: 23 dự án (gồm: Mở rộng phòng khám Quân dân y Giồng Găng - giai đoạn 2; Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò - ngân sách tỉnh đối ứng; 21 dự án Cải tạo, sửa chữa nhỏ các cơ sở y tế năm 2015), với tổng vốn bố trí là 21,4 tỷ đồng.

- Ngành Nông nghiệp: 01 dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ sông Cái Vừng thuộc địa bàn 2 xã: Long Thuận và Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự; với tổng vốn bố trí là 5,543 tỷ đồng.

- Ngành Giao thông: 04 dự án (gồm: Đường ĐT 853 nối dài giai đoạn 1 - Đền bù; Hạ tầng khu đô thị bờ Nam thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đường Mỹ Thọ - Tân Hội Trung (Km 0+000 đến Km 5+800,7); Đường ra cửa khẩu phụ Bình Phú (Km 0+000 đến Km 1+415,64) - ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện để hoàn trả vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ); với tổng vốn bố trí là 31 tỷ đồng.

- Ngành Văn hóa xã hội: 75 dự án (gồm: Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp; Phù điêu kéo tàu ông Chánh xã Tân Dương, huyện Lai Vung; Khen thưởng 57 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục - 500 triệu đồng/đơn vị; Khen thưởng 08 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 10 năm liên tục - 1.000 triệu đồng/đơn vị; Khen thưởng 08 xã đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục 2009-2013 - 1.000 triệu đồng/đơn vị); với tổng vốn bố trí là 66,5 tỷ đồng.

(Có Biểu mẫu số 02 chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II); Ban Công tác ĐB;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh, các phòng chuyên môn
- Lưu VT.Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 22.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương