HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đỒng naitải về 25.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích25.04 Kb.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: /KH-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2015KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với

dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với nội dung và thành phần mời dự như sau:I. Mục đích, yêu cầu

- Quán triệt, triển khai có hiệu quả Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 563/KH-HĐND ngày 11/8/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Giới thiệu dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo, đặc biệt là đối với 08 vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

- Tổ chức việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đúng theo nội dung chỉ đạo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.II. Thành phần mời dự

1. Cấp tỉnh

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCSHCM;

- Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh và Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (Lãnh đạo và Chánh Văn phòng hoặc phụ trách bộ phận pháp chế);

- Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai.

- Một số chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ làm công tác thực tiễn liên quan đến pháp luật hình sự.2. Cấp huyện

- Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

- Đại diện một số cử tri trên địa bàn.3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Hội nghị tổ chức lúc 08 giờ 00, thứ sáu ngày 04/9/2015.

- Địa điểm: Hội nghị tổ chức tại Hội trường Tầng 1 Trụ sở Khối cơ quan nhà nước tỉnh.

4. Nội dung

- Quán triệt, triển khai Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Kế hoạch số 563/KH-HĐND ngày 11/8/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Báo cáo đề dẫn và giới thiệu các nội dung trọng tâm xin ý kiến Nhân dân của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch số 563/KH-HĐND ngày 11/8/2015 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Các đại biểu nghiên cứu Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), chuẩn bị trước nội dung góp ý và tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại Hội nghị. Tổ Giúp việc có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội nghị vào Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị;

- Cử báo cáo viên trình bày các nội dung trọng tâm xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Kế hoạch số 563/KH-HĐND ngày 11/8/2015 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Chuẩn bị tài liệu, Chương trình và nội dung Hội nghị, Phiếu xin ý kiến các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

- Liên hệ và trực tiếp mời một số chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ làm công tác thực tiễn liên quan đến pháp luật hình sự tham dự Hội nghị.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức Hội nghị đạt yêu cầu.3. Thường trực HĐND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Lựa chọn và mời đại diện 03 cử tri tiêu biểu tại địa phương tham dự Hội nghị và có ý kiến phát biểu góp ý nội dung Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Hội nghị được sử dụng trong kinh phí tổ chức việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Kế hoạch số 563/KH-HĐND ngày 11/8/2015 của Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần, thời gian để Hội nghị đạt kết quả tốt.

Kế hoạch này thay Thư mời./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời dự Hội nghị;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Chánh, PCVP ĐĐBQH&HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, P.CTHĐ.TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Thanh Sơn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương