HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh lai châUtải về 3.79 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích3.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 56/2012/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 13 tháng 07 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂUHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 4


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23/11/2009; Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002; Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 762/TTr-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 05/7/2012 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Trường hợp cần bổ sung danh mục dịch vụ dưới 10% tổng số danh mục và điều chỉnh mức giá dịch vụ tăng hoặc giảm dưới 10% mức giá quy định tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012./.Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH


Giàng Páo Mỷ


BIỂU SỐ 1

MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC (TUYẾN TỈNH)


(Kèm theo Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đvt: đồng

STT

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức giá

Ghi chú
Phần A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE (không có điều hòa trừ 500 đồng cho BV hạng II)


A1. Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa1

Bệnh viện hạng II

12.500
2

Bệnh viện hạng III

8.000
3

A2. Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)

200.000
4

A3. Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

100.000
5

A4. Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

100.000
6

A5. Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động

282.000Phần B: GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH (không có điều hòa trừ 1.000 đồng cho BV hạng II)7

B1. Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở (nếu có)

279.000B2. Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở (nếu có)8

Bệnh viện hạng II

100.000
9

Bệnh viện hạng III

57.000B3. Ngày giường bệnh Nội khoa


B3.1. Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết10

Bệnh viện hạng II

54.000
11

Bệnh viện hạng III

34.000B3.2. Loại 2: Các Khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ.12

Bệnh viện hạng II

43.000
13

Bệnh viện hạng III

28.000B3.3. Loại 3: Các khoa: YHDT Phục hồi chức năng14

Bệnh viện hạng II

29.000
15

Bệnh viện hạng III

20.000B4. Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng


B4.1. Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 0% diện tích cơ thể16

Bệnh viện hạng II

98.000B4.2. Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 – 70% diện tích cơ thể17

Bệnh viện hạng II

66.000
18

Bệnh viện hạng III

49.000B4.3. Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể19

Bệnh viện hạng II

62.000
20

Bệnh viện hạng III

42.000B4.4. Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể21

Bệnh viện hạng II

41.000
22

Bệnh viện hạng III

28.000PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM


C1. CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH


C1.1. SIÊU ÂM:23

Siêu âm

35.000
24

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

30.000
25

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

170.000
26

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

362.000
27

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu

150.000
28

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản

679.000
29

Siêu âm nội soi

500.000
30

Siêu âm tim gắng sức

500.000C1.2. CHIẾU, CHỤP X-QUANG


C1.2.1. CHỤP X-QUANG CÁC CHI31

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế)

40.000
32

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế)

34.000
33

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

40.000
34

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế)

34.000
35

Các ngón tay hoặc ngón chân

34.000
36

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế)

42.000
37

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế)

42.000
38

Khung chậu

42.000C1.2.2. CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU39

Chụp Angiography mắt

200.000
40

Chụp Blondeau + Hirtz

40.000
41

Chụp đáy mắt

20.000
42

Chụp hốc mắt thẳng/nghiêng

45.000
43

Chụp khớp cắn

15.000
44

Chụp khu trú Baltin

50.000
45

Chụp lỗ thị giác 2 mắt

40.000
46

Chụp ổ răng

24.000
47

Chụp sọ mặt chỉnh nha kỹ thuật số.

100.000
48

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

50.000
49

Chụp Vogd

50.000
50

Khớp thái dương - hàm

34.000
51

Xương chũm, mỏm châm

34.000
52

Xương đá (một tư thế)

34.000
53

Xương sọ (một tư thế)

36.000C1.2.3. CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG54

Các đốt sống cổ

36.000
55

Các đốt sống ngực

42.000
56

Chụp 2 đoạn liên tục

42.000
57

Cột sống cùng - cụt

42.000
58

Cột sống thắt lưng - cùng

42.000
59

Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối

34.000C1.2.4. CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC60

Chụp khí quản

30.000
61

Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic)

25.000
62

Tim phổi nghiêng

42.000
63

Tim phổi thẳng

42.000
64

Xương ức hoặc xương sườn

42.000C1.2.5. CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT65

Chụp bụng không chuẩn bị

42.000
66

Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang

80.000
67

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

395.000
68

Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

42.000
69

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

103.000
70

Chụp mật tụy ngược dòng (ERCP)

600.000
71

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

378.000
72

Chụp tele gan

45.000
73

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

87.000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương