HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh kon tumtải về 20.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.77 Kb.
#683

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM


Số: 04/2016/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 06 tháng 5 năm 2016


NGHỊ QUYẾT

  Về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2016

_____________________


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA X

KỲ HỌP THỨ 12, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và nội dung hỗ trợ

a) Phạm vi:

Đối với công trình không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 8 thì áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

b) Nội dung hỗ trợ:

Gồm các nội dung sau: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn; công trình thể thao thôn; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

2. Mức hỗ trợ

- Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a; các xã nghèo thuộc huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu được Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% theo dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Các xã còn lại không thuộc các đối tượng nêu trên, Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 95% theo dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phần kinh phí còn lại (5%) địa phương (huyện, thành phố và xã) phải huy động từ các nguồn hợp pháp khác ngoài ngân sách để tham gia thực hiện.

3. Nguyên tắc phân bổ vốn năm 2016:

- Ưu tiên phân bổ kinh phí cho các xã có trên 15 tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã có số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới dưới 5 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình theo cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020 được quy định tại Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua ngày 04 tháng 5 năm 2016./.
Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                            

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;


- UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- TT.HĐND - UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng ĐĐBQH;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Công báo tỉnh;- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 20.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương