HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 20tải về 12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12 Kb.
#1281
Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định mức thu quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 20

(Ngày 08 - 09/12/2010)


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1570/TTr-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,


QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định việc thu quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam để hỗ trợ ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh ở các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) như sau:

1. Mức thu: 15.000đồng/người/năm, thu một lần trong năm.

2. Đối tượng thu và miễn, hoãn thu quỹ quốc phòng an ninh

a) Đối tượng thu quỹ quốc phòng - an ninh:

- Công dân trong độ tuổi lao động (nam từ 18 đến 60, nữ từ 18 đến 55 tuổi), có đăng ký hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh.

b) Đối tượng miễn, hoãn thu quỹ quốc phòng - an ninh:

- Thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, các đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 về sửa đổi một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cán bộ, chiến sỹ đang phục vụ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân.

- Học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học.

- Dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên trong biên chế.

3. Phân cấp quản lý, sử dụng quỹ:

Quỹ quốc phòng - an ninh thu được để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp xã, do cấp xã quản lý và sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 20 thông qua./.
TM. CHỦ TOẠ KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Trần Nga

Каталог: vi-vn -> stp -> TaiLieu -> VB%20QPPL
VB%20QPPL -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
VB%20QPPL -> Chỉ thị số 02/2007/ct-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
VB%20QPPL -> Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 31/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 34/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 32/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu

tải về 12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương