HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 16tải về 7.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.55 Kb.
#1282
Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16

(Ngày 08/12 - 09/12/2009)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Sau khi nghe, thảo luận tờ trình số 1638/TTr- UBND ngày 01/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Định mức phụ cấp hàng tháng:

a. Trưởng ban Công tác Mặt trận do Bí thư chi bộ kiêm thì mức phụ cấp là 100.000đ/người/tháng.

b. Nơi Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn thì Trưởng ban công tác Mặt trận do Phó bí thư hoặc Chi uỷ viên kiêm, mức phụ cấp là 100.000đ/người/tháng.

c. Nơi không có Ban chi uỷ thì mức phụ cấp Trưởng ban công tác mặt trận là 100.000đ/người/tháng.

d. Đối với Trưởng ban công tác Mặt trận không kiêm nhiệm thì mức phụ cấp là 100.000đ/người/tháng. Thời gian thực hiện đến hết tháng 6 năm 2011.

2. Nguồn kinh phí chi trả được cân đối trong ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn.

3. Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 16 thông qua./.CHỦ TỊCH

Đinh Văn Cương
Каталог: vi-vn -> stp -> TaiLieu -> VB%20QPPL
VB%20QPPL -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
VB%20QPPL -> Chỉ thị số 02/2007/ct-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
VB%20QPPL -> Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 31/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 34/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 32/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu

tải về 7.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương