HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khóa XVII, KỲ HỌp thứ 2tải về 8.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.85 Kb.
Nghị quyết số  14/2011/NQ-HDNĐ ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã;

Sau khi xem xét tờ trình số 900/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,


QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bố trí bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: Bố trí 02 phó trưởng công an xã, thị trấn, hưởng chế độ phụ cấp không chuyên trách cấp xã, hệ số 0,9 mức lương tối thiểu.

2. Mỗi xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh: Bố trí 03 công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24h tại trụ sở làm việc của công an xã, hưởng chế độ phụ cấp không chuyên trách cấp xã, hệ số 0,7 mức lương tối thiểu.

3. Việc tuyển chọn công an viên ở các xã, thị trấn phải đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực và phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Kinh phí cho lực lượng công an xã, thị trấn được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2011./.
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

: vi-vn -> stp -> TaiLieu -> VB%20QPPL
VB%20QPPL -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
VB%20QPPL -> Chỉ thị số 02/2007/ct-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
VB%20QPPL -> Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 31/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 34/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 32/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương