HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 2.81 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích2.81 Mb.
#6469
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/NQ-HĐND

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 9 khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 từ các nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ quyết định 1432/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giảm dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 552/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 từ nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết, như sau:

1. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng đến cuối năm 2015:

Tổng số vốn đầu tư xây dựng cuối năm 2015 là 2.432.800 triệu đồng, tăng so với kế hoạch đầu năm 2015 là 315.000 triệu đồng, gồm: (1) Vốn thu tiền sử dụng đất: giảm 30.000 triệu đồng, (2) Vốn thu từ xổ số kiến thiết: tăng 150.000 triệu đồng và (3) vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: tăng 195.000 triệu đồng, chi tiết như sau:

ĐVT: Triệu đồngSố TT

Nguồn vốn đầu tư


Đầu năm 2015

Cuối năm 2015

So sánh (Tăng +; Giảm -)

Ghi chú


1

2

3

4

5=4-3

6

 

TỔNG CỘNG

2.117.800

2.432.800

315.000
1

Vốn đầu tư phát triển:

813.900

783.900

- 30.000TĐó: - Đầu tư tập trung

533.900

533.900

0- Thu tiền sử dụng đất

280.000

250.000

- 30.000
2

Vốn xổ số kiến thiết

900.000

1.050.000

150.000
3

Vốn BSMT từ NSTW:

403.900

598.900

195.000

 
- Các CTMTQG

36.900

32.700

- 4.200- Các Chương trình mục tiêu

367.000

566.200

199.200
2. Tổng các nguồn vốn Tỉnh trực tiếp phân bổ trong kế hoạch cuối năm 2015: 1.936.540 triệu đồng, gồm: (1) Các Chương trình mục tiêu: 566.200 triệu đồng; (2) Nguồn vốn đầu tư tập trung: 320.340 triệu đồng; (3) Nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết: 1.050.000 triệu đồng.

Điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ, sử dụng kế hoạch vốn cuối năm 2015 từ nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết (kèm theo danh mục)Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư theo các lĩnh vực trong tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Công Minh
tải về 2.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương