HỘI ĐỒng nhân dân thành phồ HẢi phòNGtải về 17.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích17.41 Kb.
#11718


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỒ HẢI PHÒNG


Số: 10 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ sung danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa,

đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất

trên địa bàn thành phố năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 09/12/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2013/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 30a/TTr-UBND ngày 06/7/2015 về việc bổ sung danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thống nhất thông qua :

1. Bổ sung danh mục dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha), đất rừng phòng hộ (dưới 20ha) trên địa thành phố năm 2015 theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể :

Tổng số dự án: 11 dự án.

Tổng diện tích đất sử dụng: 203,15 ha; trong đó:

- Đất trồng lúa: 200,85 ha.

- Đất rừng phòng hộ: 2,30 ha.

(Đính kèm danh mục).

2. Bổ sung danh mục các dự án phải thực hiện thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Tổng số dự án: 17 dự án.

Tổng diện tích đất sử dụng: 265 ha.

(Đính kèm danh mục).Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; rà soát để kịp thời đưa ra khỏi danh sách những dự án không đúng quy định, không khả thi, đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định tổng mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điểm đ Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố trình, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp gần nhất.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố các quận, huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015./.


Nơi nhận:

- UBTV QH; CP;

- Bộ TN và MT;

- TTTU, TT HĐND, UBNDTP;

- UBMTTQVN TP;

- Đoàn ĐB QH HP;

- Các Ban HĐNTP;

- ĐB HĐNTP khoá XIV;

- VP: TU, UBNDTP;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;

- TTHĐND huyện BLV;

- UBND các quận/huyện;

- C,PVP Đoàn ĐBQH và HĐND, UBNDTP;

- Công báo TP, Báo HP, Đài PTTHHP, Cổng TTĐTTP;

- CV VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP;

- Lưu: VT, HS kỳ họp, QT.CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> Portal
Portal -> PHỤ LỤC 2 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính phưỜng nam sơn theo chỉ thị SỐ 364/CT
Portal -> PHỤ LỤC 3 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính xã an đỒng theo chỉ thị SỐ 364/CT
Portal -> PHỤ LỤC 1 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính phưỜng đỒng tiến theo chỉ thị SỐ 364/CT
Portal -> Thực hiện Nghị quyết số 23/2013/nq-hđnd ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt các sông: Rế, Giá, Đa Độ, Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc
Portal -> Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2015

tải về 17.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương