HỘI ĐỒng nhân dân thành phố HẢi phòNGtải về 11.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.43 Kb.
#21385

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 461/QĐ-TCCQ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 1994


NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn tổ chức chiếu bóng, băng hình các huyện, thị xã
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HNND và UBND;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân khu vực ngoại thành;

Xét đề nghị của Giám đốc sở văn hóa thông tin và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ tổ chức chiếu bóng, băng hình của huyện, thị xã: An Hải, Tiên Lãng, Đồ Sơn, Kiến An, hiện do Công ty điện ảnh băng hình thành phố quản lý và tổ chức chiếu bóng các huyện: Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Cát Hải, An Lão cho Nhà văn hóa các huyện, thị xã quản lý trực tiếp.

Nhiệm vụ về tổ chức của bộ chiếu bóng băng hình do nhà văn hóa các huyện, thị xã quản lý thực hiện theo quy định tại Quyết định 524/QĐ- ĐA ngày 09/04/1994 của Bộ Văn hóa thông tin và hướng dẫn của Sở văn hóa thông tin thành phố. Biên chế năm 1994 của bộ phận chiếu bóng, băng hình trong Nhà văn hóa ở một địa phương bố trí từ 2 - 4 người tùy theo địa bàn và là biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin do UBND thành phố giao.Điều 2. Quy định trách nhiệm:

Giám đốc Sở văn hóa thông tin có trách nhiệm chỉ đạo Công ty điện ảnh băng hình thành phố bàn giao các tổ chức chiếu bóng tại các huyện, thị xã hiện do Công ty đang quản lý cho Nhà văn hóa các huyện, thị xã (An Hải, Tiên Lãng, Đồ Sơn,Kiến An).

Giám đốc Sở tài chính, Sở lao động – thương binh và xã hội, Trưởng ban tổ chức chính quyền và Thủ trưởng các ngành liên quan của thành phố có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận các tổ chức chiếu bóng và thành lập Nhà văn hóa ở thị xã Đồ Sơn, huyện An Lão theo đúng các quyđịnh đảm bảo cho Nhà văn hóa và tổ chức chiếu bóng các huyện, thị xã hoạt động bình thường phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngoại thành.

Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Bão, Thủy Nguyên, Kiến An, Cát Hải, An Lão lập phương án giải thể quốc doanh chiếu bóng huyện trình UBND thành phố quyết định để giải quyết chế độ cho người lao động theo chính sách hiện hành của Nhà nước.Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chính quyền thành phố, Giám đốc Sở văn hóa thông tin, Sở Tài chính, Sở lao động- thương binh và xã hội Thủ trưởng các cơ quan liên quan của thành phố, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty điện ảnh băng hình căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký; các Quyết định của UBND thành phố và tổ chức chiếu bóng ở các huyện và thị xã ban hành trước đây trái với Quyết định này nay không còn hiệu lực thi hành./. Nơi nhận:

- TTTU, TT-HĐND-TP

- CT, các PCT-UBND-TP

- Ban TCTU, TGTU

- Như điều 3(để T/hành)

- CPVP, các tổ thư ký

- Lưu: vT/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thị Bẩy

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 11.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương