HỘI ĐỒng nhân dân thành phố HÀ giangtải về 18.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích18.36 Kb.
#1276

CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 25-02-2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ GIANG


Số: 13/ NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
TP. Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư

phát triển nguồn ngân sách nhà nước thành phố Hà Giang năm 2014HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG

KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 và Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi phần phụ lục quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh Hà Giang về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hà Giang về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Kết luận cuộc họp số 191-KL/TU ngày 24/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn thành phố;

Sau khi xét Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, thành phố Hà Giang năm 2014;

HĐND thành phố Hà Giang đã thảo luận và nhất trí.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, thành phố Hà Giang năm 2014, với tổng số nguồn vốn 37.811 triệu đồng, bao gồm:

1. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối (vốn phân cấp) 8.000 triệu đồng;

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất 9.800 triệu động;

3. Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất 2.800 triệu đồng;

4. Nguồn vốn Kiến thiết thị chính 17.211 triệu đồng.

(Có phương án phân bổ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho UBND thành phố Hà Giang tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Giang khóa XXI - Kỳ họp thứ Bảy thông qua./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ngọc

PHƯƠNG ÁN

Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 của HĐND thành phố)I. TỔNG NGUỒN VỐN TỈNH GIAO: 37.811 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối (vốn phân cấp): 8.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 9.800 triệu đồng;

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất: 2.800 triều đồng;

- Nguồn vốn kiến thiết thị chính: 17.211 triệu đồng.

II. TRỪ TẠM ỨNG: 12.204,523 triệu đồng, gồm các khoản sau:

1. Trả tiền vay Quỹ bảo lãnh tín dụng và ĐTPT đất: 4.080 triệu đồng;

2. Thu ứng các công trình trường học năm 2013: 700 triệu đồng;

3. Thu ứng các công trình trọng điểm vay năm 2013: 4.867,426 triệu đồng;

4. Thu ứng 2 công trình (Nghĩa trang ND xã Ngọc Đường; cấp điện khu TĐC bám đường đôi): 600 triệu đồng;

5. Thu ứng kinh phí bồi thường GPMB: 1.457,097 triệu đồng;

6. Thu ứng cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 500 triệu đồng.

III. KẾ HOẠCH VỐN CÒN LẠI SAU KHI TRỪ TẠM ỨNG: 25.606,477 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối (vốn phân cấp): 5.564,0 triệu đồng;

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 5.098,903 triệu đồng;

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất: 2.800 triệu đồng;

- Nguồn vốn kiến thiết thị chính: 12.143,574 triệu đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ

1. Tiêu chí phân bổ

- Công trình hoàn thành quyết toán: Ưu tiên bố trí 80% -> 100% vốn còn thiếu so với giá trị quyết toán, nếu còn dưới 300 triệu đồng, bố trí thanh toán gọn.

- Công trình hoàn thành chưa quyết toán, bố trí 60% giá trị dự toán được duyệt.

- Công trình đang thi công, bố trí 35% -> 40% giá trị dự toán được duyệt.- Công trình khởi công mới bố trí 30% giá trị dự toán được duyệt.

2. Tổng nguồn phân bổ: Bằng kế hoạch sau khi trừ tạm ứng: 25.606,477 triệu đồng. (Hai mươi lăm tỷ, sáu trăm linh sáu triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)./.

tải về 18.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương