HỘI ĐỒng nhân dân quận cẩm lệtải về 17.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.86 Kb.
#885

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUẬN CẨM LỆ

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Số: 18/2007/NQ-HĐND

Cẩm Lệ, ngày 04 tháng 5 năm 2007NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường


Khuê Trung, Hoà An, Hoà Thọ Đông và Hoà Phát quận Cẩm LệHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;


Căn cứ Chỉ thị 364/CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã;

Căn cứ Nghị định số 119/CP ngày 16 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp;

Căn cứ Nghị định số 102/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang; thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc giao quản lý tạm thời đường địa giới hành chính của các phường thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà;

Sau khi nghe Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hoà An, Hoà Thọ Đông và Hoà Phát thuộc quận Cẩm Lệ;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hoà An, Hoà Thọ Đông và Hoà Phát thuộc quận Cẩm Lệ do Uỷ ban nhân dân quận trình tại kỳ họp; trên cơ sở ý kiến thống nhất đề nghị của nhân dân tại các khu vực có liên quan và đã được HĐND các phường Quyết nghị thông qua.

1. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Khuê Trung:

+ Thống nhất để Uỷ ban nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ bàn giao cho UBND phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu quản lý diện tích 7,75 ha.

+ Thống nhất để Uỷ ban nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ bàn giao cho UBND phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu quản lý diện tích 8,5 ha.

+ Giao cho Uỷ ban nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ tiếp nhận quản lý diện tích 6,2 ha, do phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu bàn giao.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính diện tích đất tự nhiên của phường Khuê Trung là: 301,25 ha.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Hoà An:

+ Thống nhất để Uỷ ban nhân dân phường Hoà An, quận Cẩm Lệ bàn giao cho UBND phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu quản lý diện tích 0,6724 ha, dân số 44 người với 19 hộ.

+ Giao cho Uỷ ban nhân dân phường Hoà An, quận Cẩm Lệ tiếp nhận quản lý diện tích 1,1708 ha, dân số 28 người với 07 hộ do phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu bàn giao.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính diện tích đất tự nhiên của phường Hoà An là: 309,83 ha.3. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Hoà Thọ Đông và Hoà Phát:

+ Giao cho Uỷ ban nhân dân phường Hoà Thọ Đông tiếp nhận quản lý diện tích 0,7039 ha, dân số 32 người với 07 hộ do phường Hoà Phát bàn giao.

+ Giao cho Uỷ ban nhân dân phường Hoà Phát tiếp nhận quản lý diện tích 1,5179 ha, dân số 24 người với 05 hộ do phường Hoà Thọ Đông bàn giao.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính diện tích đất tự nhiên của phường Hoà Thọ Đông là: 253,97 ha, diện tích đất tự nhiên của phường Hoà Phát là: 611,91 ha.Điều 2. Giao cho UBND quận phối hợp với UBND quận Hải Châu, UBND quận Liên Chiểu và UBND các phường có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để trình Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐND quận Cẩm Lệ khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009 thông qua tại kỳ họp bất thường ngày 03 tháng 5 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

Trần Kim Văn


tải về 17.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương