HỘI ĐỒng nhân dân huyện vân hồ Số 90tải về 21.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích21.17 Kb.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VÂN HỒ


Số 90 /HĐNDV/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vân Hồ, ngày 15 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân các xã.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016; thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016–2021; thực hiện Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND huyện hướng dẫn một số nội dung cụ thể, như sau:

1. Về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

1.1. Thời gian tổ chức kỳ họp:

Để đảm bảo kỳ họp thứ nhất của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, đúng quy định và tổ chức thành công, đề nghị Thường trực HĐND các xã tổ chức kỳ họp trong 1 ngày, thời gian từ ngày 01/7/2016 đến ngày 05/7/2016, thông báo lịch tổ chức kỳ họp đến Thường trực HĐND huyện và các đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách xã.

1.2. Về chương trình kỳ họp:

Căn cứ Khoản 1, Điều 79, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Khoản 3 Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các xã nghiên cứu đồng thời tham khảo dự kiến chương trình kỳ họp của huyện hướng dẫn ( Có chương trình kỳ họp kèm theo). Đề nghị Thường trực HĐND xã xây dựng kịch bản điều hành theo chương trình kỳ họp tương tự như kịch bản điều hành đại hội Đảng bộ xã ( Có kịch bản điều hành kèm theo). Trong quy trình giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh tại kỳ họp nên có thông báo Kết luận về công tác nhân sự của Đảng ủy xã.

1.3. Về triệu tập và chủ tọa kỳ họp:

Căn cứ Khoản 1, Điều 80 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Điểm a, c Khoản 2 Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó lưu ý:

- Chủ tịch HĐND xã (Nếu khuyết Chủ tịch thì Phó Chủ tịch) triệu tập, chủ tọa kỳ họp. Khi bầu được Phó Chủ tịch HĐND xã thì Chủ tịch HĐND xã mời Phó Chủ tịch HĐND xã tham gia chủ tọa, điều hành kỳ họp.

- Triệu tập đại biểu HĐND xã dự kỳ họp: Chủ tọa kỳ họp ban hành Quyết định triệu tập các đại biểu HĐND xã dự kỳ họp thứ nhất và gửi kèm theo dự kiến chương trình kỳ họp đến đại biểu HĐND xã chậm nhất trước 10 ngày khai mạc kỳ họp (gửi trước ngày 23/6/2016).

- Đại biểu được mời dự kỳ họp do Chủ tọa kỳ họp ban hành Giấy mời.

1.4. Công tác thư ký phục vụ kỳ họp:

Căn cứ Khoản 8, Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Thường trực HĐND xã phân công cho cán bộ Văn phòng thực hiện ( Người thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp không nhất thiết phải là đại biểu HĐND xã), phân công 02 cán bộ làm công tác thư ký kỳ họp, có thể gồm 01 cán bộ Văn phòng HĐND - UBND xã và 01 cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã.

- Vị trí đặt bàn thư ký kỳ họp bố trí một bàn làm việc nối giữa bàn chủ tọa kỳ họp với bàn đại biểu dự kỳ họp, chếch 45 độ hướng về phía bàn đại biểu dự kỳ họp (Không bố trí bàn thư thư ký kỳ họp cùng dãy bàn tọa kỳ họp).

1.5. Về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội:

Không trình và ban hành nghị quyết thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội, chỉ trình và ban hành nghị quyết về số lượng, cơ cấu Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND xã.

1.6. Về thẻ đại biểu và phù hiệu đại biểu HĐND xã:

- Đề nghị Thường trực HĐND xã liên hệ với Phòng Nội vụ huyện để lấy mẫu Thẻ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 để in hoặc viết, do Chủ tịch UBBC xã ký xác nhận, cấp phát cho đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ nhất.

- Đề nghị Thường trực HĐND các xã chủ động đặt in Phù hiệu đại biểu HĐND xã theo mẫu quy định chung, sử dụng phù hiệu tại kỳ họp HĐND và tham gia các hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ, cấp phát cho đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ nhất.

1.7. Công tác nhân sự các chức danh bầu tại kỳ họp thứ nhất

Đề nghị Thường trực HĐND xã chủ động thực hiện quy trình nhân sự theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành.

2. Về văn bản áp dụng

Thường trực HĐND huyện sao gửi 2 văn bản đề nghị Thường trực HĐND các xã vận dụng thực hiện, gồm:

- Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND xã chủ động phối hợp với Thường trực Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban bầu cử xã nghiên cứu tài liệu và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực HĐND huyện;

- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Phòng Nội vụ;

- VP HĐND-UBND huyện;- Lưu: VT, 60 bản.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Mạnh HùngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương