HỘI ĐỒng nhân dân huyện cô TÔtải về 32.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích32.77 Kb.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CÔ TÔ


Số: 102/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cô Tô, ngày 06 tháng 8 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ

KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 21
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Báo cáo thẩm tra số 128/BC-BKT-XH ngày 28/7/2015 của Ban Kinh tế-Xã hội-Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015. Hội đồng nhân dân huyện thông qua và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện:

I- VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình kinh tế-xã hội có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động bám sát nội dung các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, triển khai các giải pháp đã đề ra về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; trọng tâm là tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và chủ đề công tác năm của Tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 vẫn duy trì sự tăng trưởng hợp lý, thể hiện trên nhiều ngành, lĩnh vực: sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản đạt 55% kế hoạch, doanh thu vận tải tăng 15,3%, khách du lịch đạt trên 50.000 lượt tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2014, thương mại, dịch vụ, du lịch có mức tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 80% kế hoạch năm… Chính trị, xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo tốt, cơ bản hoàn thành việc cấp thẻ bảo hiểm y tế toàn dân, việc làm của người lao động được quan tâm, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Việc triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch của một số đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đạt yêu cầu; chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp còn lúng túng, năng suất, chất lượng sản phẩm sức canh tranh còn thấp; một số dự án công trình trọng điểm còn chậm tiến độ; chất lượng dịch vụ cải thiện còn chậm, chưa bền vững nhất là trong lĩnh vực môi trường, thương mại, du lịch; ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính tuy đã có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới, hiệu lực quản lý nhà nước, năng lực của cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là cán bộ cấp cơ sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa được chấp hành nghiêm.

II- VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu và đề nghị các cấp, các ngành rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cùng với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 ở mức cao nhất, theo đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:1. Tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015 theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 06/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 24/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 25/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và chủ đề công tác năm của Tỉnh, của huyện; các cơ quan, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị các nội dung để trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thường niên hàng năm và giải quyết các kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp theo quy định.

2. Chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc lúa vụ chiêm; thu hoạch nhanh, gọn và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa đảm bảo về giống, diện tích, thời vụ và cơ cấu cây trồng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai (hạn hán, bão lụt..) phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại các xã.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường. Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước tập trung vào các biện pháp: theo dõi sát diễn biến cung cầu, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trong đó tập trung vào các loại hàng hóa dịch vụ như: cước vận tải khách, dịch vụ du lịch, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, nhiên liệu… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Hoàn thành các quy hoạch chiến lược và tổ chức công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt và quản lý thực hiện theo quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm như Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, Kè khu I thị trấn, Chợ trung tâm huyện, Khu xử lý rác thải tập trung, Trạm xăng dầu... Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách thông qua kêu gọi tài trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và du lịch.

6. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" "Uống nước, nhớ nguồn", trợ giúp xã hội đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chính sách đối với người có công.

7. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường kinh doanh du lịch; tăng cường kiểm tra các dịch vụ du lịch và triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách đến với Cô Tô; nâng cao chất lượng chương trình truyền thanh, tiếp sóng truyền hình, chất lượng tin, bài để truyền tải và phản ánh kịp thời tình hình kinh tế-xã hội, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế, chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác truyền thông về dân số-kế hoạch hóa gia đình.

8. Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất trường, lớp học, tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè; bố trí, sắp xếp, luân chuyển giáo viên theo quy định phục vụ năm học mới 2015-2016; chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi bậc tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.

9. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công, phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát và xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng.

10. Tiếp tục củng cố tiềm lực quân sự quốc phòng địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế trên biển; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng trên địa bàn trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế; chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người; tiếp tục triển khai các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động, về hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

11. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 theo nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, xây dựng chương trình công tác năm 2016 và các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

12. Các cấp, các ngành nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện; các kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và của cử tri trong huyện để có giải pháp giải quyết cụ thể, nghiêm túc, trách nhiệm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện giao:

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật và báo cáo với Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp tiếp theo.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa IV, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 06 tháng 8 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh

- TTr. Huyện ủy Báo cáo;

- TTr: HĐND, UBND huyện

- Sở Tư pháp

- Các vị đại biểu HĐND huyện khóa IV;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- TTr: HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Cổng Thông tin điện tử huyện;

- Lưu VT.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mai tuấn Phượng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương