HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 30.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích30.93 Kb.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH CAO BẰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 18/2013/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

Về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với

phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu,

cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét tờ trình số 3391/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

(Có nội dung biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bãi bỏ danh mục, mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu tại mục IX biểu chi tiết danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Băng, về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Vụ Ngân sách Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;

- Huyện uỷ, Thành ủy, HĐND, UBND các

huyện, thành phố;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu: VT.CHỦ TỊCH

Hà Ngọc Chiến


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU CHI TIẾT

Về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi

đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu,

cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)Số TT

Danh mục


Mức thu


Ghi chú

1

Phí phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh:
100% nộp ngân sách

a

Đối với xe chở hàng bằng container 20 feet

5.500.000 đồng/container
b

Đối với xe chở hàng bằng container 40 feet

6.500.000 đồng/container
c

Đối với xe chở mặt hàng xăng, dầu

70.000 đồng/tấn
d

Đối với xe chở hàng hóa khác

200.000 đồng/tấn (hoặc 200.000 đồng/m3)


2Hàng hóa xuất, nhập khẩu khác

60.000 đồng/tấn (hoặc 60.000 đồng/m3). Không thu đối với mặt hàng mía nguyên liệu xuất khẩu được sản xuất tại huyện Hạ Lang.

100% nộp ngân sách
: sites -> www.caobang.gov.vn -> files -> vanban
files -> Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
files -> ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
files -> Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BẢn khai cá nhâN
files -> Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
files -> Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh cao bằNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương