HỘI ĐỒng nghiệm thu nhà NƯỚc các công trình xây dựNGtải về 11.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.58 Kb.

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Số: 729 /QĐ-HĐNTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng năm 2010


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng);

Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-HĐNTNN ngày 22/01/2007 của Chủ tịch Hội đồng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1508/VPCP-KTN ngày 10/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2009 và danh mục các công trình Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2010;Xét đề nghị của Ủy viên Thường trực Hội đồng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng năm 2010 theo Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 2. Thành lập các Tổ Chuyên gia theo dõi thường xuyên từng công trình xây dựng theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 3. Giao Cơ quan thường trực Hội đồng - Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chỉ đạo Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam ký hợp đồng với chuyên gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của Hội đồng.

Điều 4. Căn cứ yêu cầu thực tế kiểm tra, nghiệm thu công trình, Ủy viên thường trực Hội đồng - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có thể đề xuất Chủ tịch Hội đồng quyết định thay đổi, bổ sung danh sách Chuyên gia Hội đồng.

Điều 5. Các Chuyên gia Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như điều 5;

  • Các thành viên HĐNTNN;

  • Chủ đầu tư các công trình được HĐNTNN kiểm tra và nghiệm thu;

  • Lưu: VP, GĐNN (CQTT), CQM.

CHỦ TỊCH

§· ký

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Nguyễn Hồng Quân
: resources -> kdxd -> items
resources -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resources -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
items -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 162/2010/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
items -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 43/tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương