HỘI ĐỒng bầu cử Số: 459 nq/HĐbcxii cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích20.94 Kb.
#21351

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

Số: 459 NQ/HĐBCXIICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007


NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử

đại biểu Quốc hội khoá XII trong phạm vi cả nước

________


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
Căn cứ Điều 14 và Điều 77 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII trong cả nước của Hội đồng bầu cử,QUYẾT NGHỊ:

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và danh sách 493 người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 5 năm 2007 tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng


KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII

VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2007 TẠI TỈNH HƯNG YÊN

(Theo Nghị quyết 459 NQ/HĐBCXII ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng bầu cử

V/v công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và danh sách

những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XII trong cả nước)

_______
- Số đơn vị bầu cử: 3

- Số khu vực bỏ phiếu: 968

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7

- Số người ứng cử: 13

- Tổng số cử tri của địa phương: 777.536

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 765.953

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,51%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 757.420 (98,89%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 8.533 (1,11%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7
Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1, gồm: Thị xã Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi

- Số khu vực bỏ phiếu: 358

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3

- Số người ứng cử: 5

- Tổng số cử tri của địa phương: 268.685

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 265.033

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,64%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 262.942 (99,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.091 (0,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII:

1) Ông Nguyễn Đình Phách đạt tỷ lệ 84,48% số phiếu hợp lệ.

2) Ông Lê Văn Hưng đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ.

3) Bà Nguyễn Thị Vân Yến đạt tỷ lệ 77,58% số phiếu hợp lệ.Đơn vị bầu cử số 2, gồm: Huyện Yên Mỹ, Kim Động, Mỹ Hào

- Số khu vực bỏ phiếu: 293

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 235.746

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 232.900

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,79%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 230.285 (98,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 2.615 (1,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XII:

1) Ông Lê Doãn Hợp đạt tỷ lệ 82,65% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Quang Hải đạt tỷ lệ 77,33% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3, gồm: Huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu

- Số khu vực bỏ phiếu: 317

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2

- Số người ứng cử: 4

- Tổng số cử tri của địa phương: 273.105

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 268.020

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 98,14%

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 264.193 (98,57%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 3.827 (1,43%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XII:

1) Ông Phạm Quang Hợi đạt tỷ lệ 83,57% số phiếu hợp lệ2) Bà Vũ Thị Thu Hà đạt tỷ lệ 68,77% số phiếu hợp lệTM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

TỔNG THƯ KÝ


Bùi Ngọc Thanhtải về 20.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương