Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary Vietnami-Magyar Bar¸ti T¸rsas¸g B¶n tin HÝradã Sè 4tải về 0.63 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary

Vietnami-Magyar Bar¸ti T¸rsas¸g
B¶n tin
HÝradã


Sè 4
Hµ Néi, th¸ng 8-2003
Chñ nhiÖm:

Chñ tÞch Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary NguyÔn ThÕ Quang


ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh:

phã chñ tÞch Héi, tr­ëng ban V¨n ho¸-Th«ng tin Cao Xu©n Th«ng


XuÊt b¶n theo giÊy phÐp sè 282/VHTT-BC cña Bé V¨n ho¸ -Th«ng tin
B¶n tin cña chóng t«i cã sö dông mét sè bµi ®· in trong c¸c b¸o: Lao ®éng, Ng­êi lao ®éng (tp. HCM), NhÞp cÇu thÕ giíi (Budapest), Thanh niªn, ThÓ thao & V¨n ho¸, TiÒn phong, Tuæi trÎ (tp. HCM) vµ cã ghi râ tªn t¸c gi¶.
§Þa chØ Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary
Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary, 105A Quan Th¸nh, quËn Ba §×nh, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 8454547, Fax: 8432756
Tæng th­ ký: Ph¹m ViÕt S¬n, C«ng ty cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô ViÖt-Hung (VIHUCO), 649 L¹c Long Qu©n, quËn T©y Hå, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: (CQ) 7531224, 7534590, (D§) 0913.201328, (NR) 7140071. Fax: (84.4) 7534590. E-mail: phamvietson@hn.vnn.vn
Th­ ký th­êng trùc: Ch©u V©n Anh, Ban Ch©u ¢u, Liªn hiÖp c¸c tæ chøc H÷u nghÞ VN, 105A Qu¸n Th¸nh, quËn Ba §×nh, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: (CQ) 08044136, (D§) 0903.401662, (NR) 9781968.

Môc lôc
Thêi sù-Th«ng tin

 • §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary 5

 • Danh s¸ch tróng cö Ban chÊp hµnh trung ­¬ng Héi . . . . . . . . . . . . . 7

 • Phiªn häp thø nhÊt cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng Héi . . . . . . . . . . . 8

 • Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary . . . . . . . 9

 • QuyÕt ®Þnh vÒ c¬ cÊu tæ chøc Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary

nhiÖm kú II (2003-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 • Ho¹t ®éng cña Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam - Hungary tõ th¸ng 3 ®Õn hÕt n¨m

2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 • ¤ng Bâgâs L¸szlã, nguyªn chñ tÞch Héi H÷u nghÞ Hungary-ViÖt Nam

qua ®êi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 • Th«ng tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 • Tin buån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

NhÞp cÇu ViÖt Nam – Hungary

 • C«ng ty ChÕ t¹o m¸y ®iÖn ViÖt Nam-Hungary v÷ng b­íc vµo t­¬ng lai . . . 19

 • TriÓn l·m tem ViÖt Nam ë Hungary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

 • Th­¬ng nhí Csorba Andr¸s, ng­êi b¹n ch©n t×nh thuû chung cña ViÖt Nam 25

Nh×n sang n­íc b¹n

 • Thêi sù Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

 • Tin vÒ céng ®ång ViÖt Nam t¹i Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

 • D©n Hungary sèng ra sao ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Chuyªn môc vÒ gi¶i Nobel v¨n häc 2002: nhµ v¨n KertÐsz Imre

 • KertÐsz Imre ®o¹t gi¶i Nobel v¨n häc 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 • Hµng rµo t¸o h­¬ng ken dµy vµ tua tña gai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 • Th«ng ®iÖp cña KertÐsz Imre: Sèng vµ thÝch øng . . . . . . . . . . . . . . . 42

 • B­íc ra tõ qu¸ khø ®au th­¬ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

 • Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña KertÐsz Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

 • KertÐsz Imre (magyar nyelvò szâveg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Hungary - §Êt n­íc vµ con ng­êi

 • VÒ ngµy 20-8, Quèc kh¸nh Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

 • §¹i lé Andr¸ssy- mét di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi míi ë Budapest. . . . . . . . . 56

 • H×nh ¶nh Hungary ë Mü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

 • Nhµ vËt lý Wigner Jenâ P¸l, ng­êi lµm biÕn ®æi thÕ giíi . . . . . . . . . . . 62


Kinh tÕ – X· héi

 • Trao tÆng kho¶n tiÒn ñng hé cho c¸c b¸c sÜ, y t¸ ®­¬ng ®Çu víi bÖnh SARS. . 65

 • XuÊt khÈu th¶m len sang Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

 • Kú xæ sè kû lôc vµ nh÷ng ®iÒu thó vÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

 • Thanh niªn Hungary ngµy nay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

 • B¹n cã s½n lßng gÆp l¹i ng­êi t×nh cò ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Khoa häc - Gi¸o dôc

 • Giíi thiÖu trang Web cña Héi H÷u nghÞ ViÖt nam-Hungary . . . . . . . . . . 74

 • Nh÷ng ng­êi gèc Hungary vµ sù phån vinh cña Hoa Kú. . . . . . . . . . . .75

 • Tr­êng §¹i häc Kü thuËt vµ Kinh tÕ Budapest. . . . . . . . . . . . . . . . 79

 • Nhµ khoa häc thó y, gi¸o s­ viÖn sÜ Marek Jãzsef . . . . . . . . . . . . . . 84

 • Mét ng­êi “kh«ng gièng ai” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

V¨n ho¸ nghÖ thuËt

 • S¸ch míi vÒ Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

 • TriÓn l·m tranh cña ho¹ sü NguyÔn C­¬ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

 • D©n ca Hungary: Ablakomba, Ablakomba (Em ngåi bªn song cöa) . . . . . .89

 • Jelen J¸nos: Tõ nói Ngäc Linh ®Õn Héi An qua Mü S¬n - ®a d¹ng v¨n ho¸ vµ

sinh häc vïng thung lòng s«ng Thu Bån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

V¨n häc

 • Th¬ Vârâsm¸rty Mih¸ly (1800-1855). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 • Jãzsef Attila (1905-1937): T×nh ca (trÝch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

 • Ph¹m §¹o: Trë l¹i Budapest (th¬). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

 • NguyÔn Hång Nhung: Nh÷ng mÈu ®êi sau chiÕn tranh . . . . . . . . . . . 106

 • Th¬ cña ng­êi ViÖt Nam ë Budapest: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

+ §Êt mÑ (NguyÔn Vâ CÇm)

+ LÆng thÇm (Ng« Xu©n Huy)

+ Kh«ng ®Ò (§ç NghÜa)

Cuéc sèng mu«n mµu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Vui c­êi gi¶i trÝ


 • Moldova Gyâgy (1934): Ng«i sao míi (truyÖn ng¾n) . . . . . . . . . . . 117

 • V¸rnai Gyârgy: Nh÷ng danh väng nhá nhoi (tranh vui) . . . . . . . . . 125

C¸c tranh nghÖ thuËt cña hai ho¹ sÜ NguyÔn C­¬ng vµ Lª B¸ Dòng.Thêi sù – Th«ng tin

§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai

cña Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary
§­îc phÐp cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vµ Liªn hiÖp C¸c Tæ chøc H÷u nghÞ ViÖt Nam, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary ®· ®­îc tæ chøc t¹i Hµ Néi vµo s¸ng thø b¶y, ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 2003, t¹i UBND quËn T©y Hå.
§Õn dù ®¹i héi cã h¬n 200 ®¹i biÓu tõ thñ ®« Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh: B¾c Giang (5 ®¹i biÓu), B¾c K¹n (1 ®b), B¾c Ninh (1 ®b), Hµ T©y (3 ®b), Hµ TÜnh (2 ®b), H¶i D­¬ng (1 ®b), H¶i Phßng (3 ®b), H­ng Yªn (1 ®b), L©m §ång (1 ®b), Nam §Þnh (2 ®b), NghÖ An (2 ®b), Phó Thä (3 ®b), Qu¶ng B×nh (1 ®b), Qu¶ng Ninh (2 ®b), Th¸i B×nh (1 ®b), Th¸i Nguyªn (4 ®b), Thanh Ho¸ (4 ®b), VÜnh Phóc (4 ®b). C¸c ®¹i biÓu Thõa Thiªn-HuÕ bËn viÖc kh«ng dù §¹i héi ®­îc ®· göi th­ ®iÖn tö vµ l½ng hoa ra chóc mõng.

Trong sè c¸c vÞ kh¸ch mêi ®Õn dù §¹i héi cã ®ång chÝ Vò Xu©n Hång, chñ tÞch Liªn hiÖp c¸c Tæ chøc H÷u nghÞ ViÖt Nam, ®¹i diÖn mét sè bé, ban, ngµnh ë Trung ­¬ng vµ Hµ Néi, c¸c vÞ ®¹i sø tr­íc ®©y ë Hungary, phãng viªn c¸c c¬ quan th«ng tÊn b¸o chÝ vµ c¸c ®¹i biÓu cña ng­êi ViÖt Nam ®ang sinh sèng ë Hungary.


C¸c ®ång chÝ TrÇn §×nh Hoan, uû viªn Bé ChÝnh trÞ, bÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng, chñ tÞch Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary, NguyÔn ThÕ Quang, thµnh uû viªn, phã chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi, uû viªn BCH TW Héi, TrÇn §¾c, phã chñ tÞch Héi, Bïi V¨n Mai, tæng th­ ký Héi, tham gia §oµn Chñ tÞch vµ chñ tr× §¹i héi. §oµn th­ ký gåm hai ®ång chÝ: TrÇn Quang Phïng vµ TrÇn §×nh Song.

Sau lÔ chµo cê vµ lêi giíi thiÖu cña ®ång chÝ Ph¹m ViÕt S¬n, ®ång chÝ Chñ tÞch Héi TrÇn §×nh Hoan ®äc diÔn v¨n khai m¹c. TiÐp theo ®ã ®ång chÝ TrÇn V¨n §¾c, phã chñ tÞch Héi ®äc b¸o c¸o c«ng t¸c nhiÖm kú 1, gåm 5 phÇn chÝnh: 1). C«ng t¸c ®èi ngo¹i; 2). Quan hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan; 3). Tæ chøc, ho¹t ®éng Héi; 4). KiÓm ®iÓm cña Ban chÊp hµnh; 5). Ph­¬ng h­íng c«ng t¸c chÝnh. (Toµn v¨n dù th¶o b¸o c¸o ®É in trong b¶n tin cña Héi sè3, n¨m 2002).


C¸c ®¹i biÓu ®· th¶o luËn vÒ b¶n b¸o c¸o vµ nghe lêi ph¸t biÓu cña c¸c ®ång chÝ vµ c¸c vÞ: Hoµng L­¬ng (®¹i sø t¹i Hungary nhiÖm kú 1965-1970), Bïi SÜ TiÕu (Th¸i B×nh), TrÇn Minh Th¨ng (Thanh Ho¸).
Anh Szirmai Ernâ, chñ tÞch Héi H÷u nghÞ Hungary-ViÖt Nam, ng­êi tr­íc ®©y tõng lµm viÖc nhiÒu n¨m ë tr­êng C«ng nh©n kü thuËt ViÖt-Hung, ®· ph¸t biÓu ý kiÕn chµo mõng b»ng tiÕng ViÖt.
Trong nhiÖm kú 1 Ban chÊp hµnh gåm 19 uû viªn. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô míi, Ban chÊp hµnh kho¸ 1 ®· quyÕt ®Þnh t¨ng sè uû viªn Ban chÊp hµnh lªn 35 ng­êi. C¨n cø vµo ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n, §oµn chñ tÞch §¹i héi ®· giíi thiÖu mét danh s¸ch ®Ò cö gåm 43 ng­êi ®¹i diÖn cho c¸c ngµnh (kinh tÕ, khoa häc gi¸o dôc, ®iÖn lùc, n«ng nghiÖp, qu©n ®éi, dÖt may, x©y dùng, y d­îc, nghÖ thuËt), c¸c tØnh (B¾c Giang, Nam §Þnh, Phó Thä, Th¸i Nguyªn, Thanh Ho¸), c¸c kho¸ häc (n¨m 1966, n¨m 1974) vµ c¸c tr­êng ë Hungary (Debrecen, Gâdâllâ). §¹i héi ®· cö ban kiÓm phiÕu 10 ng­êi do anh TrÞnh Miªng lµm tr­ëng ban vµ tiÕn hµnh bá phiÕu kÝn.
Theo kÕt qu¶ kiÓm phiÕu, tæng sè phiÕu hîp lÖ lµ trßn 200. TÊt c¶ 43 øng cö viªn ®Òu ®¹t ®­îc sè phiÕu qu¸ b¸n (trªn 50 % phiÕu bÇu), trong ®ã 35 ng­êi ®¹t sè phiÕu cao h¬n tróng cö.
§ång chÝ Vò Xu©n Hång, chñ tÞch Liªn hiÖp c¸c Tæ chøc H÷u nghÞ ViÖt Nam ®· chµo mõng §¹i héi, tÆng hoa cho c¸c ®ång chÝ chñ tÞch Héi kho¸ 1 vµ kho¸ 2 TrÇn §×nh Hoan vµ NguyÔn ThÕ Quang, tÆng huy ch­¬ng cho c¸c ®ång chÝ phã chñ tÞch Héi võa m·n nhiÖm: TrÇn §¾c, Cao Xu©n Th«ng, Ng« H÷u Dòng.
§¹i héi ®· nhÊt trÝ bÇu ®ång chÝ TrÇn §×nh Hoan lµm chñ tÞch danh dù cña Héi.
§ång chÝ NguyÔn ThÕ Quang, chñ tÞch Héi kho¸ 2, ®· thay mÆt Ban chÊp hµnh míi ®­îc bÇu, c¸m ¬n sù tÝn nhiÖm cña c¸c ®¹i biÓu vµ tuyªn bè bÕ m¹c §¹i héi.
Danh s¸ch tróng cö Ban chÊp hµnh trung ­¬ng

Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam – Hungary kho¸ II (nhiÖm kú 2003-2007)

Chñ tÞch danh dù:

§ång chÝ TrÇn §×nh Hoan, uû viªn Bé ChÝnh trÞ, bÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng, Tr­ëng Ban Tæ chøc trung ­¬ng, gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, ®¹i biÓu Quèc héi.


Chñ tÞch:

§ång chÝ NguyÔn ThÕ Quang, uû viªn ban th­êng vô thµnh uû, phã chñ tÞch UBND tp. Hµ Néi, anh hïng lao ®éng.


C¸c uû viªn

(xÕp theo vÇn ABC):


 1. NguyÔn Quang A, Cty M¸y tÝnh-TruyÒn th«ng-§iÒu khiÓn 3C.

 2. Hå B¾c, phã G§ Cty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Hµ B¾c (HNC).

 3. Ph¹m Th­îng C¸t, G§ Trung t©m ®µo t¹o Tù ®éng ho¸, ViÖn CNTT.

 4. D­¬ng §×nh ChiÕn, §µi TiÕng nãi ViÖt Nam.

 5. Vò Hoµi Ch­¬ng, ViÖn C«ng nghÖ Th«ng tin, Trung t©m KH tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia.

 6. Lª B¸ Dòng, ho¹ sÜ, tr­êng §¹i häc V¨n ho¸ Hµ Néi, héi viªn Héi Mü thuËt ViÖt Nam.

 7. Ng« H÷u Dòng, tr­ëng ban ®iÒu hµnh Dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc trung häc c¬ së.

 8. L­u V¨n §¹t, G§ Cty §iÖn b¸o-§iÖn tho¹i Phó Thä.

 9. TrÇn V¨n §¾c, GS §¹i häc d©n lËp §«ng §«.

 10. NguyÔn Quang Hoµ, Cty IBM ViÖt Nam.

 11. NguyÔn Kh¾c HuÒ, nghÖ sÜ ­u tó, Héi Nh¹c sÜ ViÖt Nam.

 12. Bïi M¹nh Hïng, kiÕn tróc s­, Cty ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ.

 13. Bïi Quang Hïng, phã G§ Cty Xi m¨ng H¶i Phßng.

 14. NguyÔn Nh­ Hïng, G§ Cty Ph¸t triÓn h¹ tÇng DÖt may-Phè Nèi, Tæng cty DÖt May VN.

 15. NguyÔn Quèc Huy, phã chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ.

 16. Vò V¨n Kiªn, ®¹i t¸, BÖnh viÖn 103, Häc viÖn Qu©n y.

 17. TrÇn Thanh Long, G§ Cty Tù lùc.

 18. Bïi V¨n Mai, Cty C«ng nghÖ §iÖn tö C¬ khÝ vµ M«i tr­êng (EMECO).

 19. NguyÔn ThÞ Ngäc Minh, th­îng t¸, ViÖn §iÖn tö-C«ng nghÖ th«ng tin-ViÔn th«ng, Trung t©m KHKT & C«ng nghÖ Qu©n sù.

 20. D­¬ng §×nh NhuËn, Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n tØnh Nam §Þnh.

 21. TrÇn V¨n Nhung, thø tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, chñ tÞch Héi To¸n häc tp. Hµ Néi.

 22. Ph¹m Ngäc Phóc, ®¹i t¸, Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù, phã tæng th­ ký Héi øng dông to¸n häc VN.

 23. TrÇn Quang Phïng, Tr­ëng Ban qu¶n lý Khu §oµn Ngo¹i giao V¹n Phóc.

 24. NguyÔn Xu©n Quang, G§ Trung t©m DÞch vô kh¸ch hµng (hiÖn nay lµ G§ Cty §iÖn tho¹i 1), B­u ®iÖn Hµ Néi.

 25. NguyÔn Kh¸nh Qu¾c, anh hïng lao ®éng, G§ Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn N«ng L©m miÒn nói phÝa B¾c, §H N«ng L©m Th¸i Nguyªn.

 26. TrÇn §×nh Song, nguyªn phã chñ tÞch th­êng trùc Liªn minh Hîp t¸c x· tp. Hµ Néi.

 27. Ph¹m ViÕt S¬n, Chñ tÞch H§QT, G§ ®iÒu hµnh Cty cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô ViÖt-Hung (VIHUCO).

 28. §Æng V¨n Thanh, ®¹i biÓu Quèc héi tØnh CÇn Th¬, phã chñ nhiÖm Uû ban Kinh tÕ vµ Ng©n s¸ch cña QH, Chñ tÞch Héi KÕ to¸n VN, tæng biªn tËp T¹p chÝ KÕ to¸n.

 29. TrÇn Minh Th¨ng, G§ §iÖn lùc Thanh Ho¸.

 30. Vò §øc ThÞnh, hiÖu tr­ëng tr­êng Trung häc C«ng nghiÖp ViÖt Hung.

 31. Cao Xu©n Th«ng, G§ Cty DÞch vô XNK vµ Th­¬ng m¹i tp. Hµ Néi (HANECO).

 32. Bïi SÜ TiÕu, uû viªn trung ­¬ng §¶ng, bÝ th­ tØnh uû Th¸i B×nh, ®¹i biÓu Quèc héi.

 33. Ph¹m Kh¾c Toan, G§ XÝ nghiÖp Supe 2, Cty Supe phèt ph¸t vµ Ho¸ chÊt L©m Thao, Phó Thä.

 34. TrÇn ViÖt Trung, G§ Cty TNHH ViÖt-Trung (HN) vµ Cty CP Xi m¨ng ViÖt-Trung (Hµ Nam).

Phiªn häp thø nhÊt cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng Héi
Ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2003 Ban chÊp hµnh trung ­¬ng Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary nhiÖm kú 2 ®· häp phiªn ®Çu tiªn d­íi sù chñ tr× cña ®ång chÝ NguyÔn ThÕ Quang, chñ tÞch Héi.

Theo ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ chñ tÞch, héi nghÞ ®· nhÊt trÝ bÇu bæ sung ®/c Ch©u V©n Anh, chuyªn viªn Ban Ch©u ¢u cña Liªn hiÖp, th­ ký chuyªn tr¸ch Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary, vµo Ban chÊp hµnh trung ­¬ng Héi.


Héi nghÞ ®· bÇu Ban Th­êng vô gåm 5 phã chñ tÞch Héi, 9 uû viªn th­êng vô, cö Ban Th­ ký gåm tæng th­ ký, th­ ký th­êng trùc vµ 10 uû viªn, Ban Kinh tÕ gåm 9 thµnh viªn vµ Ban V¨n ho¸-Th«ng tin gåm 11 thµnh viªn (danh s¸ch in kÌm theo quyÕt ®Þnh ë c¸c trang sau).
Héi nghÞ ®· th¶o luËn vµ nhÊt trÝ th«ng qua dù th¶o quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary (toµn v¨n in ë trang sau) vµ kÕ ho¹ch c«ng t¸c n¨m 2003.


héi h÷u nghÞ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

viÖt nam hungary §éc lËp - tù do - h¹nh phóc

------------- --------------

Sè: 10-03/ TWH Hµ néi, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2003

(V/v: c¬ cÊu tæ chøc Héi)

quyÕt ®Þnh

vÒ c¬ cÊu tæ chøc

Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary nhiÖm kú II (2003-2007)
ban chÊp hµnh trung ­¬ng

héi h÷u nghÞ viÖt nam-hungary nhiÖm kú II (2003-2007)
  • C¨n cø §iÒu lÖ Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary ®­îc phª duyÖt ngµy

29/5/1990 theo quyÕt ®Þnh sè 183/CT cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng,

  • C¨n cø kÕt qu¶ §¹i héi thø II Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary ngµy 22/2/2003,

  • C¨n cø Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng Héi h÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary nhiÖm kú II (2003-2007),

quyÕt ®Þnh


§iÒu1: Th«ng qua c¬ cÊu tæ chøc Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary nhiÖm kú II (2003-2007).
§iÒu 2: Ban Th­êng vô Héi, Ban Th­ ký, Ban Kinh tÕ, Ban V¨n ho¸-Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
T/M Ban chÊp hµnh trung ­¬ng

Héi h÷u nghÞ viÖt nam-Hungary

Chñ tÞch
NguyÔn ThÕ Quang

C¬ cÊu tæ chøc Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-Hungary

nhiÖm kú II (2003-2007)

Ban Th­êng vô:
Chñ tÞch danh dù: §ång chÝ TrÇn §×nh Hoan, ñy viªn Bé ChÝnh trÞ, BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng, Tr­ëng Ban Tæ chøc Trung ­¬ng, Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh.

Chñ tÞch: §ång chÝ NguyÔn ThÕ Quang, uû viªn th­êng vô thµnh uû, phã chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi.
C¸c phã chñ tÞch:

1. §ång chÝ Bïi SÜ TiÕu, uû viªn Trung ­¬ng §¶ng, bÝ th­ tØnh uû Th¸i B×nh.

2. GS.TS. TrÇn V¨n §¾c (phã chñ tich th­êng trùc)

3. §ång chÝ TrÇn V¨n Nhung, thø tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

4. §ång chÝ Cao Xu©n Th«ng, gi¸m ®èc C«ng ty HANECO.

5. §ång chÝ Ph¹m ViÕt S¬n, gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô ViÖt-Hung (kiªm tæng th­ ký)


C¸c uû viªn th­êng vô:

1. NguyÔn Quang A

2. Ch©u V©n Anh

3. Ph¹m Th­îng C¸t

4. Vò Hoµi Ch­¬ng

5. Bïi V¨n Mai

6. TrÇn Quang Phïng

7. TrÇn §×nh Song

8. §Æng V¨n Thanh

9. TrÇn ViÖt TrungBan th­ ký:

Tæng th­ ký: Ph¹m ViÕt S¬n

Th­ ký th­êng trùc: Ch©u V©n Anh

C¸c uû viªn:

 1. NguyÔn Quang A

 2. Ph¹m Th­îng C¸t

 3. Vò Hoµi Ch­¬ng

 4. NguyÔn Kh¾c HuÒ

 5. TrÞnh Miªng

 6. TrÇn Quang Phïng

 7. TrÇn §×nh Song

 8. Vò Träng Thi

 9. NguyÔn Quèc To¶n

10.TrÇn ViÖt Trung
Ban Kinh tÕ:

Tr­ëng ban: TrÇn ViÖt Trung

Phã tr­ëng ban: TrÇn §×nh Song

C¸c uû viªn:

1. NguyÔn Quang A

2. NguyÔn Nh­ Hïng

3. Vâ V¨n Mai

4. Hµ §×nh Minh

5. Ph¹m ViÕt S¬n

6. §Æng V¨n Thanh

7. NguyÔn §¨ng Vang


Ban V¨n ho¸ Th«ng tin:

Tr­ëng ban: Cao Xu©n Th«ng

Phã tr­ëng ban: Vò Hoµi Ch­¬ng

C¸c uû viªn:

1. Ch©u V©n Anh

2. Ph¹m Th­îng C¸t

3. D­¬ng §×nh ChiÕn

4. Lª B¸ Dòng

5. NguyÔn Quang Hoµ

6. NguyÔn Kh¾c HuÒ

7. NguyÔn Kh¸nh Qu¾c

8. Vò Träng Thi

9. Ph¹m Minh ViÖt
¤ng Bâgâs L¸szlã,

nguyªn chñ tÞch Héi h÷u nghÞ Hungary-ViÖt Nam

qua ®êi
Ký gi¶, nhµ nghiªn cøu v¨n häc Bâgâs L¸szlã, nguyªn chñ tÞch Héi H÷u nghÞ Hungary – ViÖt Nam nhiÖm kú 1992-1997, mét ng­êi cã nhiÒu duyªn nî víi ®Êt n­íc vµ nh©n d©n ViÖt Nam, ®· tõ trÇn vµo ®Çu th¸ng 10-2002, thä 74 tuæi.
Lµ mét ký gi¶ cña nhËt b¸o “Tin tøc Hungary” (Magyar Hirlap) vµ §µi ph¸t thanh Hungary (Magyar R¸diã), «ng Bâgâs L¸szlã ®· cã rÊt nhiÒu bµi viÕt vÒ cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ViÖt Nam. ¤ng còng tõng qua ViÖt Nam nhiÒu lÇn, tr­íc vµ sau n¨m 1975. Sau khi Héi H÷u nghÞ Hungary – ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1988, Bâgâs L¸szlã ®· gi÷ c­¬ng vÞ chñ tÞch vµ ®ång chñ tÞch trong hai nhiÖm kú.
Tuy nhiªn, ®ãng gãp lín nhÊt cña Bâgâs L¸szlã víi nÒn v¨n ho¸ vµ nh©n d©n ViÖt Nam, lµ sù tham gia cña «ng trong bé “B¸ch khoa th­ v¨n häc thÕ giíi” (Vil¸girodalmi lexikon), bé tõ ®iÓn v¨n häc ®å sé nhÊt trªn thÕ giíi (18 tËp, dµy h¬n 15.000 trang khæ lín), ®­îc h¬n 1.500 chuyªn gia næi tiÕng cña n­íc Hung khëi th¶o trong vßng 30 n¨m (1966-1996). Trong tõ ®iÓn, Bâgâs L¸szlã phô tr¸ch c¸c tõ môc vÒ v¨n häc ViÖt Nam: chñ yÕu th«ng qua c¸c tµi liÖu Ph¸p ng÷ (nh­ “LittÐrature de langue francaise hors de France” vµ “Anthologie de la littÐrature vietnamienne”), «ng ®· ®Ò cËp mét c¸ch t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ diÖn m¹o cña nÒn v¨n häc ViÖt Nam vµ c¸c nhµ v¨n tiªu biÓu nhÊt. Ngoµi ra Bâgâs L¸szlã cßn lµ t¸c gi¶ cña bµi tæng quan “V¨n häc ViÖt Nam thÕ kû XX” (Vietnam huszadik sz¸zadi irodalma), ®¨ng trªn nguyÖt san “Cuèi thÕ kû” (EzredvÐg) sè th¸ng 9-1995, ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn rÊt ®a d¹ng cña nÒn v¨n häc ViÖt Nam thÕ kû tr­íc. Còng trong nguyÖt san kÓ trªn, Bâgâs L¸szlã lµ ng­êi giíi thiÖu vµ trÝch dÞch tiÓu thuyÕt “Nçi buån chiÕn tranh” (hay “Th©n phËn cña t×nh yªu”) cña B¶o Ninh, mét t¸c phÈm mµ theo dÞch gi¶, “cã thÓ nãi mét c¸ch b×nh t©m lµ mét t¸c phÈm lín”.
LÔ tang cña «ng Bâgâs L¸szlã ®· ®­îc cö hµnh vµo ngµy 15-10-2002 víi sù cã mÆt cña gia ®×nh vµ c¸c b¹n bÌ, th©n h÷u, trong ®ã cã ®¹i diÖn cña §¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i Hungary.
Chóng t«i xin göi lêi chia buån ch©n thµnh ®Õn tang quyÕn «ng Bâgâs L¸zlã !
H.Linh

  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương