Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2015 quyếT ĐỊNHtải về 13.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích13.67 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1576 /QĐ- UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian cho phép bà Đặng Thị Bé tiếp tục hoạt động

Dự án đầu tư xây dựng bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại bãi

ngoài đê tả sông Kinh Môn, xã Thăng long, huyện Kinh Môn

(Gia hạn lần 1)


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 872 TTr/SNN-ĐĐ ngày 11 tháng 6 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời gian cho phép bà Đặng Thị Bé; địa chỉ: xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tiếp tục hoạt động Dự án đầu tư xây dựng bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại bãi ngoài đê tả sông Kinh Môn, xã Thăng long, huyện Kinh Môn tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về việc cho phép xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến đê điều, thoát lũ và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại bãi ngoài đê tả sông Kinh Môn, xã Thăng long, huyện Kinh Môn” với các quy định cụ thể sau:

- Vị trí bãi tương ứng với đê từ K0+020-K0+100 đê tả sông Kinh Môn, xã Thăng long, huyện Kinh Môn.

- Diện tích đất sử dụng: 3.437m2 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 019831 do UBND huyện Kinh Môn cấp ngày 24/10/2011)

- Thời gian gia hạn: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 (trừ thời gian mùa lũ từ ngày 15/5 đến ngày 15/10 hàng năm).Điều 2. Bà Đặng Thị Bé phải chấp hành những quy định dưới đây:

1. Thực hiện đúng những quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về việc cho phép xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến đê điều, thoát lũ và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại bãi ngoài đê tả sông Kinh Môn, xã Thăng long, huyện Kinh Môn”.

3. Ngoài các quy định trên không được tiến hành bất kỳ một hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều làm ảnh hưởng tới an toàn đê.


Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn, Hạt quản lý đê điều huyện Kinh Môn và bà Đặng Thị Bé căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);

- Lưu: VT, Ô Chính (9b).KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký
Nguyễn Anh Cương

: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương