Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2015tải về 10.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.09 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1049 /UBND-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2015


V/v thực hiện Văn bản số 655/

TTg-ĐMDN ngày 11/5/2015

của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi: Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 655/TTg-ĐMDN ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về SCIC.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dương Thái có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 655/TTg-ĐMDN ngày 11 tháng 5 năm 2015 (sao gửi kèm)./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- LĐVP UBND tỉnh: Ô. Khuyến;

- Lưu: VP, Thụy.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Đình Khuyến
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương