Hải Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2015tải về 20.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích20.1 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2081 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt danh sách 46 xã đăng ký hoàn thành Chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 115-QĐ/TU ngày 15/02/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 1619-TB/TU ngày 05/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với các xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại Tờ trình số 1237/TT-SNN ngày 06 tháng 8 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 46 xã đăng ký hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. 1. Cơ chế hỗ trợ đặc thù cho 46 xã có tên tại Điều 1: Hỗ trợ bình quân mỗi xã 08 tỷ đồng (Tám tỷ đồng).

2. Phân cấp cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã quyết định việc phân bổ số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho từng công trình, dự án của các xã đã đăng ký; chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả hoàn thành xây dựng nông thôn mới của các xã đã đăng ký;

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách để đảm bảo bố trí và cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các địa phương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã và các xã có tên tại Điều 1 trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các sở, ngành liên quan;

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;

- LĐVPUBND tỉnh: Ô Hải, Ô Khuyến;

- VP điều phối CT của BCĐ tỉnh;

- Chuyên viên VP: Bà Thư;

- Lưu: VT. Ô Chính (120b).


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Đã ký

Nguyễn Mạnh Hiển


DANH SÁCH

46 xã đăng ký hoàn thành Chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015

(Kèm theo Quyết định số 2081 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

1. Huyện Ninh Giang (05 xã) : Tân Quang, Tân Hương, Hồng Dụ, Văn Giang, Đồng Tâm.

2. Huyện Kinh Môn (07 xã): Hiệp Sơn, Long Xuyên, An Sinh, Thăng Long, Hiệp Hòa, Minh Hòa, Thất Hùng.

3. Thị xã Chí Linh (02 xã): Cổ Thành, Đồng Lạc.

4. Huyện Gia Lộc (04 xã): Đoàn Thượng, Phạm Trấn, Nhật Tân, Hoàng Diệu.

5. Huyện Nam Sách (05 xã): Đồng Lạc, Thanh Quang, Nam Hồng, Nam Tân, Hợp Tiến.

6. Huyện Cẩm Giàng (04 xã): Cẩm Định, Cẩm Văn, Cẩm Đoài, Cao An.

7. Huyện Tứ Kỳ (03 xã): Tân Kỳ, Minh Đức, Hưng Đạo.

8. Huyện Thanh Miện (04 xã): Hùng Sơn, Phạm Kha, Chi Lăng Nam, Ngũ Hùng.

9. Huyện Bình Giang (03 xã): Long Xuyên, Thái Học, Tân Hồng.

10. Huyện Thanh Hà (04 xã): Tân An, Thanh Xá, Quyết Thắng, Liên Mạc.

11. Huyện Kim Thành (03 xã): Kim Anh, Đồng Gia, Kim Xuyên.12. Thành phố Hải Dương (02 xã): Nam Đồng, Tân Hưng.

Tổng cộng: 46 xã


: images
images -> Hướng dẫn sử dụng Dropbox Để sử dụng được Dropbox
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương