Head (academic) heart (emotional, social) and handtải về 35.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích35.01 Kb.
#29931
Who is Community School for Creative Education?

Trường Cộng đồng cho Sáng Kiến Học Tập là gì?
CSCE will be a Pre School through 8th grade Charter School inspired by “Waldorf Education,” an

International education system, that focuses on head (academic) heart (emotional, social) and hand (practical).


CSCE có lớp để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 cho đến lớp 8 với lối giáo dục theo phương pháp của “trường Waldorf”, một hệ thống giáo dục quốc tế, đặt trọng tâm vào đầu (kiến thức) tim (tình cảm, xã hội) và tay (thực hành)

What is Community School for Creative Education?

Trường Cộng đồng cho một nền giáo dục sáng kiến học tập có đặc đểm gì?

Features of the school include:Nét đặc trưng của trường bao gồm:

Teacher

 • Teachers will stay with the class from 1st grade to 8th grade.

 • Teachers will have a CA teaching credential and a Waldorf credential.

 • Teachers will receive training each summer to be prepared to teach the next grade.

Giáo viên

 • Giáo viên chủ nhiệm sẽ theo học trò từ lớp 1 đến lớp 8

 • Giáo viên sẽ phải có bằng giáo viên của CA và giấy chứng nhận của Waldorf

 • Giáo viên sẽ được huấn luyện mỗi hè để chuẩn bị cho lớp kế tiếp.


Curriculum

Chương trình học

 • CSCE will have a curriculum that is California standards-based and Waldorf inspired.

 • CSCE sẽ có một chương trình học theo tiêu chuẩn California với nét sáng tạo của Waldorf

 • CSCE will have a balanced curriculum, teaching to the whole child.

 • CSCE có một chương trình học cân đối, giúp trẻ phát triển toàn diện

 • Students will learn academic content through the arts. (Story telling, drama,movement, painting,drawing, music,modeling)

 • Học trò sẽ được học các môn học thông qua các hình thức nghệ thuật. (Kể chuyện, kịch, vận động, vẽ, âm nhạc, nắn tượng)

 • In addition to core subjects (English, math, science, social studies), students will learn:

Ngoài các môn căn bản (Anh ngữ, toán, khoa học, xã hội), học sinh được còn được học:

 • Hai ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

 • Âm nhạc (sáo, đàn dây, ban nhạc)

 • Nghệ thuật

 • Thể dục và các động tác vận động

 • Làm vườn

 • Thủ công

 • Students will make their own portfolios.

 • Học sinh sẽ tự làm tập bài tập cho những bài học nghệ thuật của mình.

 • Our students will be prepared in school, on standardized tests, and in their portfolio work.

 • Tại trường, học sinh sẽ được hỗ trợ để có thể hoàn tất những bài kiểm tra thông thường cũng như những bài học nghệ thuật của mình.

 • Students will have grades & portfolios to present all their work.

 • Học sinh sẽ được xếp hạng và tập bài tập sẽ cho thấy qua trình học tập của từng em

 • Students will be prepared for college, career and beyond, and have a life-long love of learning.
 • Học sinh sẽ được đào tạo để tiếp tục học cao hơn, có ý tưởng về nghề nghiệp, ngoài ra còn tạo cho các em sự yêu thích học hỏi cả đờiHow will we grow?.


Year

Grade

Year 1, 2011-12

Kindergarten -3rd

Year 2, 2012-13

Pre School - 4th

Year 3, 2013-14

Pre School - 5th

Year 4, 2014-15

Pre School -6th

Year 5, 2015-16

Pre School -7th

Year 6, 2016-17

Pre School - 8th

CSCE will have small class sizes:Grades

# of Students

K-3

20

4-8

25

How will we grow?.

Chúng tôi phát triển lớp như thế nào:

Năm

Lớp

Năm 1, 2011-12

Mẫu giáo-3rd

Năm 2, 2012-13

Chuẩn bị vào tiểu học - 4th

Năm 3, 2013-14

Chuẩn bị vào tiểu học - 5th

Year 4, 2014-15

Chuẩn bị vào tiểu học -6th

Year 5, 2015-16

Chuẩn bị vào tiểu học -7th

Year 6, 2016-17

Chuẩn bị vào tiểu học - 8th

CSCE mỗi lớp gồm:Lớp

# Số học sinh

K-3

20

4-8

25

We are a small school and will stay that way.

CSCE will have only one class per grade, a little over 300 students total.

Chúng tôi là một một ngôi trường nhỏ và chúng tôi sẽ giữ nguyên như thế.

CSCE chỉ có một lớp cho một cấp, tổng số học sinh toàn trường khoảng 300 học sinh
Do you want to learn more? Visit our website at www.communityschoolforcreativeeducation.org

or call:

English 510-517-0331

Spanish 510-599-5696

Chinese 510-812-3203

Vietnamese 510-599-6056

Quí vị muốn tìm hiểu thêm? Xin vào trang Web:

www.communityschoolforcreativeeducation.org

hoặc gọi:

Tiếng Anh: 510-517-0331

Tây Ban Nha: 510-599-5696

Trung Quốc: 510-812-3203

Tiếng Việt: 510-599-6056Community School for Creative Education

Escuela Comunitaria de Educación Creativa

TrưỜng HỌc CỘng ĐỒng Cho Sáng KiẾn HỌc TẬp社 區 學 校 暨 創 作 教 育

An Oakland Charter School

Opening August 2011

K-3rd Grade

Khai giảng vào

tháng 8/2011

với lớp mẫu giáo K-3rd

www.communityschoolforcreativeeducation.or


Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 35.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương