HỌc viện nông nghiệp việt namtải về 7.51 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu15.01.2018
Kích7.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀNG THẾ PHIĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC
KHAI THÁC, TUYỂN QUẶNG BAUXIT VÀ ĐỀ XUẤT
GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THỊ TRẤN
LỘC THẮNG, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

Chuyên ngành: Khoa học Môi trường

Mã số: 60.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016
Tác giả luận văn
Hoàng Thế Phi

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.

Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.

i xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo và các thầy cô của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Trung tâm Môi trường Công nghiệp-Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016
Tác giả luận văn
Hoàng Thế Phi


MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt v

Danh mục bảng vi

Danh mục hình viii

Trích yếu luận văn ixThesis abstract x

Phần 1.

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

1.2. GIẢ THIẾT KHOA HỌC 2

1.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2

1.3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 21.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.5.NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA THỰC TIỄN 3

PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5

2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG BAUXIT 5

2.2. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN VÀ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG BAUXIT 18

2.3. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG BAUXIT 22

PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

3.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 24

3.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 24

3.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 24

3.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 24

3.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33

4.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 33

4.2. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG 42

4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG BAUXIT 51

4.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THỊ TRẤN LỘC THẮNG, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG 67

PHẦN 5. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Nghĩa tiếng việt

BOD5

Nhu cầu ôxi sinh học

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT

Bảo vệ môi trường

COD

Nhu cầu ôxi hóa học

CTNH

Chất thải nguy hai

CTPHMT

Cải tạo phục hồi môi trường

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

QNK

Quặng nguyên khai

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TNT

Thuốc nổ TNT

TSF

Hồ thải quặng đuôi

TS

Tổng chất rắn

TSS

Tổng chất rắn lơ lửng

(WB)

Ngân hàng Thế giới


DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Phân bố trữ lượng bauxit ở các châu lục 5

Bảng 2.2. Những nước có tài nguyên bauxit lớn hàng đầu thế giới 5

Bảng 2.3. Sản lượng khai thác, chế biến bauxit hàng năm trên thế giới 6

Những nước khai thác và chế biến bauxit được tổng hợp trong bảng 2.4. 6

Bảng 2.4. Những nước khai thác bauxit, sản xuất alumin và nhôm trên thế giới 6

Bảng 2.5. Thành phần khoáng vật chính của quặng bauxit 8

Bảng 2.6. Tổng hợp kết quả phân tích hóa lý mẫu bùn quặng đuôi - mỏ bauxit Bảo Lộc 17

Bảng 2.7. Thành phần hoá học và hàm lượng của các chất trong quặng đuôi từ tuyển rửa quặng bauxit từ vùng Nhân Cơ- Đăk Nông 17

Bảng 2.8. Cấp hạt của chất rắn của quặng đuôi tuyển khoáng từ vùng Nhân Cơ-Đăk Nông 18

Bảng 2.9. Các chỉ số đánh giá của các vấn đề môi trường chính liên quan hoạt động khai thác và tuyển quặng bauxit 21

Bảng 3.1. Danh sách mẫu đất lấy tại khu vực khai thác, tuyển và xung quanh 26

Bảng 3.2. Danh sách mẫu không khí lấy tại khu vực khai thác, tuyển và xung quanh 27

Bảng 3.3. Danh sách mẫu nước lấy tại khu vực khai thác, tuyển và xung quanh 30

Bảng 3.4. Các phương pháp phân tích và giới hạn phát hiện 31

Bảng 4.1. Nhiệt độ các tháng trung bình trong 5 năm 35

Bảng 4.2. Lượng mưa các tháng trong 5 năm 35

Bảng 4.3. Độ ẩm không khí trung bình tháng trong 5 năm 36

Bảng 4.4. Số giờ nắng trung bình tháng trong 5 năm 37

Bảng 4.5. Tổng hợp công suất khai thác, tuyển theo từng năm 42

Bảng 4.6. Bảng tổng hợp các nguồn phát sinh chất thải 46

Dưới đây là bảng tổng hợp các nguồn chất thải đã thải ra tính đến tháng 11/2015. 47

Bảng 4.7. Tổng hợp lượng chất thải rắn, lỏng 47

Bảng 4.8. Tổng hợp kết quả quan trắc phân tích hai đợt tại khu vực hoạt động khai thác và tuyển quặng. 51

Bảng 4.9. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường xung quanh khu vực khai thác và tuyển 53

Bảng 4.10. Tổng hợp kết quả phân tích các mẫu nước mặt 56

Bảng 4.11. Kết quả phân tích các mẫu nước ngầm 59

Bảng 4.12. Kết quả phân tích pha lỏng của nước thải quặng đuôi của hai đợt lấy mẫu 61

Bảng 4.13. Kết quả pha rắn (bùn) trong nước thải quặng đuôi tuyển của hai đợt lấy mẫu 62

Bảng 4.14. Kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt của nhà máy tuyển 64

Bảng 4.15. Kết quả phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong đất 65


DANH MỤC HÌNH


Hình 2.1. Sơ đồ công nghệ khai thác bauxit ở mỏ Weipa (Úc) 9

Nguồn: RRio Tinto Limited 9

Hình 2.2. Sơ đồ tuyển quặng bauxit ở mỏ Weipa (Úc) 10

Nguồn: RRio Tinto Limited 10

Hình 2.3. Sơ đồ công nghệ thải quặng đuôi ở mỏ Weipa (Úc) 11

Nguồn: RRio Tinto Limited 11

Hình 2.4. Sơ đồ công nghệ khai thác của bauxit Nhân Cơ-Đăk Nông 15

Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tổ hợp bauxit alumin Nhân Cơ-Đắk Nông (2012) 15

Hình 2.5. Sơ đồ quy trình công nghệ tuyển quặng bauxit Công ty khoáng sản Bảo Lộc 16

Hình 2.6. Tình trạng an toàn của các đập chắn theo đánh giá của đơn vị 19

Hình 2.7. Số lượng các sự cố đập thải quặng đuôi trên thế giới 20

Hình 3.1. Sơ đồ vị trị lấy mẫu đất khu vực khai thác, tuyển 27

Hình 3.2. Sơ đồ lấy mẫu môi trường không khí khu vực khai thác và tuyển 29

Hình 3.3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước mặt, nước ngầm tại khu vực mỏ tuyển 31

Hình 4.1. Sơ đồ khu vực nghiên cứu 33

Hình 4.2. Sơ đồ quy trinh công nghệ khai thác bauxit -Cty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng 44

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ tuyển khoáng bauxit -Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng 46

Hình 4.4. Sơ đồ quy trình thải quặng đuôi 50

Hình 4.5. Diễn biến nồng độ khí độc, bụi và tiếng ồn trong không khí 56

(2011-2015) 56Hình 4.6. Diễn biến TSS, BOD5, CO trong nước mặt khu vực khai thác, tuyển (2011-2015) 59

Hình 4.7. Diễn biến Coliform trong nước ngầm (2011-2015) 61

Hình 4.8. Diễn biến hàm lượng As, Cu, Pb, Cd, Zn trong đất (2011-2015) 66


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN

Tên tác giả: Hoàng Thế Phi

Tên Luận văn: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực khai thác, tuyển quặng Bauxit và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn là (i) xác định được các nguồn thải trong hoạt động khai thác và tuyển quặng Bauxit của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; (ii) Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác và tuyển Bauxit; (iii) Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho quá trình hoạt động khai thác và tuyển quặng bauxit.

Trong luận văn đã sử dựng các phương pháp nghiên cứu để thực hiện như: (1) Phương pháp Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp tại khu vực nghiên cứu và các công trình nghiên cứu có liên quan; (2) Phương pháp khảo sát thực địa, lựa chọn số mẫu và vị trí lấy mẫu đại diện nhằm đánh giá được hiện trạng chất lượng môi trường; (3) Phương pháp lấy mẫu áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành; (4) Phương pháp phân tích và các chỉ tiêu đánh giá. Các phương pháp áp dụng đảm bảo độ chính xác và các chỉ tiêu đảm bảo để đánh giá; (5) Phương pháp so sánh đánh giá hiện trạng môi trường. Sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành; (6) Phương pháp xử lý số liệu, sử dụng phần mềm Microsoft Excel.

Báo cáo đã đưa ra được các nguồn phát sinh chất thải; các yếu tố tác động và hiện trạng các thành phần môi trường đất nước, không khí, chiếm dụng đất, sự cố môi trường do chất thải tại khu vực khai thác, tuyển quặng bauxit và đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường do hoạt động khai thác và tuyển quặng bauxit tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.THESIS ABSTRACT

Master Student: Hoang The Phi

Hesis Title: Environmental status assessment for area of mining, sorting bauxite and proposing solutions for environmental protection in the Loc Thang town, Bao Lam district, Lam Dong province.

Major: Environmental science Code: 60.44.03.01.

Name of the training facility: Vietnam National University of Agriculture

Purpose of the thesis are : (i) To indentify emission sources in mining and concentration of bauxite ore of Lam Dong aluminium one member Co Ltd in Loc Thang town, Bao Lam district, Lam Dong province; (ii) To assess the environmental pollution status in mining and sorting bauxite area (iii) To propose suitable solutions for environmental protection in exploring and sorting bauxite ore.

He thesis has used the following methods such as: (1) secondary data collection in the area of research and research projects concerned; (2) Methods of fieldwork, sample selection and representative sampling locations to assess the current environmental quality; (3) The sampling method applied standards and applicable regulations in Vietnam; (4) Method of analysis and assessment criteria. The methods applied to ensure the accuracy and guarantee of criteria for evaluation; (5) The comparison method analyses the current state of environmental quality by using these criteria, the current regulations in Vietnam; (6) Data processing method, using Microsoft Excel software.

Results reveals that emissions source of waste generation; the impact factors and the soil, water, air environmental status; land occupation; environmental incidents are caused by waste in bauxite ore exploration and concentration areas and proposing measures to minimize the negative impacts caused by bauxite ore - exploration and selection activities in Loc Thang town, Bao Lam district, Lam Dong province.

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương