Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệUtải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
DANH MỤC BẢNG 
 Bảng 1.1: Ví dụ CSDL đào tạo trong trường đại học ............................................. 6
 
Bảng 2.1: Mô hình hướng đối tượng. .................................................................... 33
 
Bảng 2.2: Lược đồ quan hệ sinh viên .................................................................... 56
 
Bảng 2.2:Thể hiện của quan hệ .............................................................................. 56
 
Bảng 2.4: Quan hệ HỌC PHẦN ............................................................................ 59
 
Bảng 2.5: Mô hình quan hệ của CSDL đào tạo ..................................................... 69
 
Bảng 2.7: So sánh các mô hình. ............................................................................. 71
 
Bảng 3.1: Ví dụ về quan hệ R và S ........................................................................ 72
 
Bảng 3.2: Kết quả phép hợp quan hệ R và S ......................................................... 73
 
Bảng 3.3: Kết quả phép giao quan hệ R và S ........................................................ 74
 
Bảng 3.4: Kết quả phép trừ quan hệ R và S ........................................................... 74
 
Bảng 3.5: Kết quả phép tích đề cát của quan hệ R và S ........................................ 75
 
Bảng 3.6: Kết quả phép chiếu ................................................................................ 76
 
Bảng 3.7: Kết quả phép chọn ................................................................................ 77
 
Bảng 3.8: Kết quả phép kết nối ............................................................................. 78
 
Bảng 3.9: Kết quả phép chia .................................................................................. 79
 
Bảng 3.11: Hàm nhóm và phép nhóm.s ................................................................. 80
 
Bảng 3.12: Tạo một bảng. ...................................................................................... 84
 
Bảng 3.13: Tạo bảng Nhà phân phối ..................................................................... 85
 
Bảng 3.14: Tạo bảng Sản phẩm. ............................................................................ 85
 
Bảng 3.15: Tạo bảng Phân phối sản phẩm. ........................................................... 86
 
Bảng 3.16: Sửa đổi cấu trúc. .................................................................................. 89
 
Bảng 3.17: Bổ sung trực tiếp một giá trị. .............................................................. 90
 
Bảng 3.18: Thêm một hay nhiều bộ giá trị từ bảng CSDL. ................................... 91
 
Bảng 3.19: Cập nhật dữ liệu .................................................................................. 93
 
Bảng 3.20: Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. ................................................................. 94
 


Bảng 3.21: Bảng truy vấn dữ liệu. ......................................................................... 95
 
Bảng 3.22: Bảng mệnh đề From ............................................................................ 95
 
Bảng 3.23: Bảng truy vấn tất cả các cột trong CSDL. ........................................... 96
 
Bảng 3.24: Truy vấn theo tên cột. .......................................................................... 97
 
Bảng 3.25: Thay đổi tiêu đề các cột. ..................................................................... 98
 
Bảng 3.26: Sử dụng cấu trúc CASE trong danh sách truy vấn. ............................. 98
 
Bảng 3.27: Bảng truy vấn sử dụng CASE ............................................................. 99
 
Bảng 3.28: Bảng Hằng và biểu thức chọn. .......................................................... 100
 
Bảng 3.28: Bảng giá trị Hằng xuất hiện ở một cột của tất cả các dòng. .............. 100
 
Bảng 3.30: Bảng sau khi sử dụng Distinct. ......................................................... 101
 
Bảng 3.30: Chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu. .................................................. 102
 
Bảng 3.31: Bảng thông tin so sánh các toán tử.................................................... 103
 
Bảng 3.32: Bảng kết quả truy vấn. ...................................................................... 103
 
Bảng 3.33: Kiểm tra giới hạn dữ liệu. ................................................................. 104
 
Bảng 3.35: Toán tử Like và các ký tự đại diện. ................................................... 105
 
Bảng 3.35: Bảng sử dụng toán tử Like. ............................................................... 105
 
Bảng 3.36: Bảng sử dụng toán tử Like và ký tự đại diện. ................................... 106
 
Bảng 3.37: Sắp xếp kết quả truy vấn. .................................................................. 107
 
Bảng 3.38: Bảng sắp xếp kết quả truy vấn. ......................................................... 108
 
Bảng 3.39: Phép hợp. ........................................................................................... 109
 
Bảng 3.40: Phép hợp – Câu lệnh 1. ..................................................................... 109
 
Bảng 3.41: Phép hợp – Câu lệnh i ....................................................................... 109
 
Bảng 3.42: Bảng Table 1, Table2. ....................................................................... 110
 
Bảng 3.43: Bảng kết quả phép hợp. ..................................................................... 110
 
Bảng 3.44: Bảng kết quả phép hợp với ALL. ...................................................... 111
 
Bảng 3.45: Bảng Thông tin khoa phòng. ............................................................. 112
 
Bảng 3.46: Bảng thông tin lớp học. ..................................................................... 112
 


Bảng 3.47: Bảng kết quả phép nối. ...................................................................... 113
 
Bảng 3.48: Bảng so sánh điều kiện toán tử của phép nối. ................................... 115
 
Bảng 4.1: Bảng cơ sở thông tin nhân viên. .......................................................... 118
 
Bảng 4.2: Thuật toán xác định bao đóng. ............................................................ 123
 
Bảng 4.3: Khóa tối thiểu. ..................................................................................... 125
 
Bảng 4.4: Tìm khóa trong lược đồ quan hệ. ........................................................ 127
 
Bảng 4.5: Tập phụ thuộc hàm không dư thừa. .................................................... 128
 
Bảng 4.6: Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm. ........................................... 129
 
Bảng 4.7: Phép tách - Kết nối tự nhiên. ............................................................... 132
 
Bảng 4.8: Phép tách không làm mất mát thông tin. ............................................. 134
 
Bảng 4.9: Dạng chuẩn 3NF. ................................................................................ 136
 
Bảng 4.10: Chuẩn hóa về 3NF. ............................................................................ 137
 
Bảng 4.11: Chuẩn hóa qua phép tách không làm mất thông tin. ......................... 139
 
Bảng 4.12: Ví dụ chuẩn hóa qua phép tách không làm mất thông tin. ................ 140
 tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương