Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệU


CHƯƠNG 3.NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU ĐỐI VỚItải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
CHƯƠNG 3.NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU ĐỐI VỚI 
MÔ HÌNH QUAN HỆ 72 
3.1. Phân loại các ngôn ngữ truy vấn .................................................................. 72 
3.2. Ngôn ngữ đại số quan hệ ............................................................................... 72 
3.2.1. Các phép toán lý thuyết tập hợp ................................................................ 72 
3.2.2. Các phép toán đại số quan hệ .................................................................... 75 
3.2.3. Các phép toán quan hệ bổ sung ................................................................. 79 
3.3. Ngôn ngữ truy vấn SQL ................................................................................ 82 
3.3.1. Giới thiệu chung về SQL .......................................................................... 82 
3.3.2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) ......................................................... 83 
3.3.3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DDM) ............................................................ 90 
3.3.4. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (DQL) ............................................................ 94 
3.4. Kết luận chương 3 ........................................................................................ 116 
CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ............ 117 
4.1. Các vấn đề đối với CSDL ............................................................................ 117 
4.1.1. Ngữ nghĩa của các thuộc tính quan hệ .................................................... 117 
4.1.2. Thông tin dư thừa trong các bộ và sự dị thường cập nhật....................... 117 
4.1.3. Các giá trị không xác định trong các bộ .................................................. 119 
4.2. Phụ thuộc hàm .............................................................................................. 119 
4.2.1. Định nghĩa phụ thuộc hàm ...................................................................... 120 
4.2.2. Hệ tiên đề Amstrong ............................................................................... 120 


4.2.3. Bao đóng và thuật toán tìm bao đóng ..................................................... 121 
4.2.4. Khóa và các thuật toán tìm khóa ............................................................. 124 
4.2.5. Các tập phụ thuộc hàm tối thiểu .............................................................. 128 

tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương