Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệU


Kết luận chương 1. ......................................................................................... 27tải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
1.4. Kết luận chương 1. ......................................................................................... 27 
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH DỮ LIỆU ..................................................................... 28 
2.1. Tổng quan về mô hình dữ liệu ...................................................................... 28 
2.2. Mô hình phân cấp .......................................................................................... 29 
2.3. Mô hình mạng ................................................................................................ 30 
2.4. Mô hình hướng đối tượng ............................................................................. 32 
2.5. Mô hình thực thể kết hợp .............................................................................. 33 
2.5.1. Các bước của quá trình thiết kế ................................................................. 33 
2.5.2. Các khái niệm cơ bản ................................................................................ 35 
2.5.3. Các bước xây dựng mô hình ER ............................................................... 50 
2.6. Mô hình quan hệ ............................................................................................ 54 


2.6.1. Các khái niệm cơ bản ................................................................................ 54 
2.6.2. CSDL quan hệ và cách tạo lập quan hệ .................................................... 59 
2.6.3. Ánh xạ từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ ..................... 61 
2.6.4. Các phép toán trên CSDL quan hệ ............................................................ 68 
2.7. So sánh và đánh giá ........................................................................................ 70 
2.8. Kết luận chương 2 .......................................................................................... 71 

tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương