Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệUtải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
1.1.3.3. Các ưu điểm của hệ quản trị CSDL 
Sử dụng DBMS để quản lý dữ liệu có nhiều ưu điểm : 
Độc lập dữ liệu: Các chương trình ứng dụng phải độc lập nhất có thể với các chi 
tiết về biểu diễn và lưu trữ dữ liệu. DBMS có thể cung cấp một chế độ xem trừu tượng 
của dữ liệu để cách ly mã ứng dụng khỏi các chi tiết đó. 
Truy cập dữ liệu hiệu quả: Hệ quản trị CSDL sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp khác 
nhau để lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả. Tính năng này đặc biệt quan trọng nếu dữ 
liệu được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ bên ngoài. 
Tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu: Nếu dữ liệu luôn được truy cập thông qua Hệ 
quản trị CSDL, Hệ quản trị CSDL có thể thực thi các ràng buộc về tính toàn vẹn trong 
dữ liệu. Ví dụ: trước khi chèn thông tin lương cho một nhân viên, hệ quản trị CSDL có 
thể kiểm tra xem bộ phận có ngân sách không vượt quá. Ngoài ra, hệ quản trị CSDL có 
thể thực thi các biện pháp kiểm soát truy cập chi phối dữ liệu nào hiển thị cho các lớp 
người dùng khác nhau. 
Quản trị dữ liệu: Khi một số người dùng chia sẻ dữ liệu, việc tập trung quản trị dữ 
liệu có thể mang lại những cải tiến đáng kể. Những chuyên gia giàu kinh nghiệm, những 
người hiểu bản chất của dữ liệu đang được quản lý và cách các nhóm người dùng khác 
nhau sử dụng nó, có thể chịu trách nhiệm tổ chức biểu diễn dữ liệu để giảm thiểu dư 
thừa và tinh chỉnh việc lưu trữ dữ liệu để thực hiện truy xuất hiệu quả. 
Truy cập đồng thời và khôi phục sự cố: Hệ quản trị CSDL lên lịch truy cập đồng 
thời vào dữ liệu theo cách mà người dùng có thể xem dữ liệu chỉ được truy cập bởi một 
người dùng tại một thời điểm. Hơn nữa, hệ quản trị CSDL bảo vệ người dùng khỏi ảnh 
hưởng của lỗi hệ thống. 
Giảm thời gian phát triển ứng dụng: Rõ ràng, hệ quản trị CSDL hỗ trợ nhiều chức 
năng quan trọng phổ biến đối với nhiều ứng dụng truy cập dữ liệu được lưu trữ trong 
hệ quản trị CSDL.


18 
Điều này, kết hợp với giao diện cấp cao cho dữ liệu, tạo điều kiện phát triển nhanh 
chóng các ứng dụng.
Các ứng dụng như vậy cũng có khả năng phát triển hơn các ứng dụng được phát 
triển từ đầu vì nhiều ứng dụng quan trọng các tác vụ được xử lý bởi hệ quản trị CSDL 
thay vì được ứng dụng triển khai. 
Với tất cả những ưu điểm này, có lý do gì để không sử dụng hệ quản trị CSDL 
không? Hệ quản trị CSDL là một phần mềm phức tạp, được tối ưu hóa cho một số loại 
khối lượng công việc nhất định (ví dụ: trả lời các truy vấn phức tạp hoặc xử lý nhiều 
yêu cầu đồng thời) và hiệu suất của nó có thể không phù hợp với một số ứng dụng 
chuyên ngành nhất định. Ví dụ bao gồm các ứng dụng với các ràng buộc thời gian thực 
chặt chẽ hoặc các ứng dụng chỉ với một vài hoạt động quan trọng được xác định rõ ràng 
mà mã tùy chỉnh hiệu quả phải được viết. Một lý do khác để không sử dụng hệ quản trị 
CSDL là một ứng dụng có thể cần phải thao tác với dữ liệu theo những cách không được 
hỗ trợ bằng ngôn ngữ truy vấn. Trong trường hợp như vậy, chế độ xem trừu tượng của 
dữ liệu được trình bày bởi hệ quản trị CSDL không phù hợp với nhu cầu của ứng dụng 
và thực sự cản trở.
Ví dụ, cơ sở dữ liệu quan hệ không hỗ trợ phân tích linh hoạt dữ liệu văn bản (mặc 
dù các nhà cung cấp hiện đang mở rộng sản phẩm của họ theo hướng này). Nếu hiệu 
suất chuyên ngành hoặc các yêu cầu thao tác dữ liệu là trọng tâm của một ứng dụng, 
ứng dụng có thể chọn không sử dụng hệ quản trị CSDL, đặc biệt nếu các lợi ích bổ sung 
của hệ quản trị CSDL (ví dụ: truy vấn linh hoạt, bảo mật, truy cập đồng thời và khôi 
phục sự cố) là không cần thiết. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống yêu cầu quản 
lý dữ liệu quy mô lớn, hệ quản trị CSDL đã trở thành một công cụ không thể thiếu. 

tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương