Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệUtải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang11/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
1.1.2.4. Mô hình trừu tượng 3 lớp
Mô tả của một CSDL bao gồm một lược đồ ở 3 mức độ trừu tượng: mức vật lý
(hay còn gọi là mức trong - physical schema), mức quan niệm (hay còn gọi là mức 
logic - conceptual schema), mức ngoài (mức khung nhìn – external schema schema). 
Hình 1.6 mô tả chi tiết 3 mức độ trừu tượng. 
Mức ngoài ( Mức khung nhìn): Đó là mức của người sử dụng và các chương 
trình ứng dụng. Làm việc tại mức này có các nhà chuyên môn, các kỹ sư tin học và 
những người sử dụng không chuyên. Mỗi người sử dụng hay mỗi chương trình ứng 
dụng có thể được "nhìn" CSDL theo một góc độ khác nhau. Có thể "nhìn" thấy toàn bộ 
hay chỉ một phần hoặc chỉ là các thông tin tổng hợp từ CSDL hiện có. Người sử dụng 
hay chương trình ứng dụng có thể hoàn toàn không được biết về cấu trúc tổ chức lưu 
trữ thông tin trong CSDL, thậm chí ngay cả tên gọi của các loại dữ liệu hay tên gọi của 
các thuộc tính. Họ chỉ có thể làm việc trên một phần CSDL theo cách "nhìn" do người 
Hình 1.5: Hỗ trợ các khung nhìn dữ liệu
 


12 
quản trị hay chương trình ứng dụng quy định, gọi là khung nhìn (View). Ví dụ 1.7 hỗ 
trợ 2 khung nhìn “View 1” và “View 2”. “View1”quản lý lương của nhân viên chỉ nhìn 
thấy các dữ liệu như: sNo, fName, IName, age, salary. “View 2” quản lý nhân viên làm 
ở chi nhánh nào, nên chỉ nhìn thấy các dữ liệu như: staffNo, IName, branchNo. 
Mức quan niệm ( Mức logic): Tại mức này sẽ giải quyết cho câu hỏi CSDL cần 
phải lưu giữ bao nhiêu loại dữ liệu? đó là những dữ liệu gì? Mối quan hệ giữa các loại 
dữ liệu này như thế nào? Từ thế giới thực (Real Universe) các chuyên viên tin học qua 
quá trình khảo sát và phân tích, cùng với những người sẽ đảm nhận vai trò quản trị 
CSDL, sẽ xác định được những loại thông tin gì được cho là cần thiết phải đưa vào 
CSDL, đồng thời mô tả rõ mối liên hệ giữa các thông tin này. Có thể nói cách khác, 
CSDL mức quan niệm là một sự biểu diễn trừu tượng CSDL mức vật lý; hoặc ngược 
lại, CSDL vật lý là sự cài đặt cụ thể của CSDL mức quan niệm. Ví dụ mô hình quan hệ 
thực thể mô tả dữ liệu ở mức quan niệm. Trong ví dụ 1.7 ở mức quan niệm tất cả các 
loại dữ liệu và quan hệ đều được lưu giữ: staffNo, fName, IName, DOB, salary,
branchNo. 
Hình 1.6: Kiến trúc ba mức của hệ CSDL

tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương